Rundskriv V-10/2012 Orientering om samvirkeforetak som har mottatt spillemidler fra tilskuddsordningen lokale og regionale kulturbygg - selskaper med begrenset ansvar (BA), herunder andelslag

 

Kommuner og fylkeskommuner

Nr.

Vår ref

Dato

V-10

12/4112

22.11.2012

 

ORIENTERING OM SAMVIRKEFORETAK SOM HAR MOTTATT SPILLEMIDLER FRA TILSKUDDSORDNINGEN LOKALE OG REGIONALE KULTURBYGG - SELSKAPER MED BEGRENSET ANSVAR (BA), HERUNDER ANDELSLAG

Kulturdepartementet viser til rundskrivet V-7 B/10 med Retningslinjer for forvaltning av desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg.

Departementet har mottatt forespørsler om samvirkeforetak når det gjelder spillemidler til kulturbygg.

Lov av 29. juni 2007 nr. 81 om samvirkeforetak (samvirkelova) trådte i kraft 1. januar 2008. For eksisterende andelslag, samvirkelag og andre selskaper med begrenset ansvar (BA) som er bygd på samvirkeprinsippene, medfører dette en del endringer som er forutsatt implementert ved utgangen av 2012, dvs. 5 år etter lovas ikraftsetting 1. januar 2008.

Når slike foretak skal endres til samvirkeforetak, senest innen utgangen av 2012, må endringer gjøres i foretakenes vedtekter, slik at samvirkelova virker fullt ut, blant annet må navnet på foretaket endres slik at organisasjonsbetegnelsen blir SA i stedet for BA (eller AL).

For de foretak (andelslag og andre selskaper med begrenset ansvar (BA)) som har mottatt tilskudd i form av spillemidler fra ordning lokale og regionale kulturbygg, gjelder det i tillegg særlige krav til vedtektene. Disse foretakene har mottatt spillemidler på grunnlag av vedtekter godkjent av Kulturdepartementet. Godkjenning er gitt av departementet basert på at først og fremst følgende krav er oppfylt: 1)At virksomheten gir rom for ulik kulturell virksomhet, 2) at lokalene er til bruk for alle grupper og at endringer i vedtektene skal godkjennes av departementet.

Kulturdepartementet gjør med dette rundskrivet kjent at departementet forhåndsgodkjenner at selskaper med begrenset ansvar (BA), herunder andelslag endres til samvirkeforetak. Øvrige krav i vedtektene må fortsatt være oppfylt.

Med hilsen


Stein Sægrov (e.f.)                                                   Hilde Mortvedt
avdelingsdirektør                                                       seniorrådgiver

 

Vedlegg: Rundskriv V 7/B 10 med retningslinjer