Rundskriv V-11/02

Utnevning av biskop i Tunsberg (15.05.2002)

Til prester, vigslede diakoner, kateketer og kantorer i offentlig kirkelig stilling i Tunsberg bispedømme, prostene i de øvrige bispedømmene, rektorene ved de praktisk-teologiske seminarer og teologiske professorer som er medlem av Den norske kirke

Nr.

Vår ref

Dato

V-11/02

2002/204 KIA rah

15.05.2002

Utnevning av biskop i Tunsberg

I anledning forestående utnevning av biskop i Tunsberg bispedømme, anmodes De om å gi stemme til tre personer i prioritert rekkefølge som De anser mest skikket til å bli utnevnt. Tunsberg bispedømmeråd har i møte 2. mai 2002 nominert følgende kandidater:

Sokneprest Laila Riksaasen Dahl
Leder i Presteforeningen Morten Fleischer
Kapellan I/fungerende prost Torstein Lalim
Prosjektleder Berit Lånke
Direktør i Kirkerådet Erling Johan Pettersen

Kandidatene er nevnt i alfabetisk orden. Deres vita følger vedlagt. Bispedømmerådets forslag er ikke bindende for de stemmeberettigede. Det er også adgang til å stemme på biskoper i embete.

Deres stemme sendes som vanlig brev direkte til Kultur- og kirkedepartementet, Postboks 8030 Dep., 0030 Oslo så tidlig at den kan være i departementet innen 9. august 2002. Brevet vil bli unntatt offentlighet.

Med hilsen

Thom M. Rafoss e.f.
fung. ekspedisjonssjef

Anne-Lise Brodtkorb
avdelingsdirektør

Vedlegg