Rundskriv V-11B 2008

Tilskudd til tros- og livssynssamfunn 2008

Frist for å kreve kommunalt og statlig tilskudd til tros- og livssynssamfunn er 1. april 2008

Fylkesmennene

 

 

 

Nr.

Vår ref

Dato

V-11B

2007/05906 SF dka

25.02.2008

 

 

Tilskudd til tros- og livssynssamfunn 2008

Frist for å kreve kommunalt og statlig tilskudd til tros- og livssynssamfunn:


1. april 2008


 1. Sats for statstilskudd til tros- og livssynssamfunn 2008 

  Tilskuddssatsen er regnet ut på samme måte som tidligere år. Beløpet som ligger til grunn for utregningen, er kr 1 297 791 000. I beregningen inngår statens nettoutgifter til driften av Den norske kirke og et beregnet nettobidrag fra Opplysningsvesenets fond til driften av kirken. Statens utgifter til Den norske kirkes trosopplæringsreform inngår også i beløpet. Statens bidrag følger av Stortingets bevilgningsvedtak for 2008, mens bidraget fra Opplysningsvesenets fond er basert på fondets regnskap for 2006. 

  Per 1. januar 2008 var det i alt registrert 3 875 405 medlemmer og tilhørige i Den norske kirkes medlemsregister.

  I henhold til gjeldende lover og forskrifter har Kultur- og kirkedepartementet kommet fram til at satsen som skal brukes for beregning av statstilskudd til tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke i 2008, skal være kr 335,- per medlem

  Statens utgifter til fengselsprester inngår i grunnlaget for beregning av tilskuddssatsen, og tilskuddet kan dekke religiøs og livssynsmessig betjening av innsatte i fengsel.

 2. Høring om NOU 2008: 1 Kvinner og homofile i trossamfunn

  Kultur- og kirkedepartementet gjør oppmerksom på at Barne- og likestillingsdepartementet inviterer til høring om diskrimineringslovutvalgets innstilling NOU 2008: 1 Kvinner og homofile i trossamfunn. Utvalget foreslår at det særlige unntaket for trossamfunn fra forbudet mot diskriminering i arbeidsmiljøloven oppheves. De foreslår også at unntaksregelen i likestillingsloven blir strammet inn. Mer informasjon om diskrimineringslovutvalget og deres tilrådinger finnes på Internett: http://www.regjeringen.no/diskrimineringslovutvalget. Barne- og likestillingsdepartementet ber om at tros- og livssynssamfunn som ønsker å uttale seg, kommer med sine innspill innen 10. mai 2008.

 3. Vilkår for å få tildelt statlig og kommunalt tilskudd

  Søknadsfristen er som tidligere år 1. april og kan ikke fravikes.  

  Alle tros- og livssynssamfunn som krever tilskudd, må ha organisasjonsnummer fra enhetsregisteret. Nærmere informasjon kan fås fra Brønnøysundregistrene, tel. 75 00 75 00 http://www.brreg.no/registrering/ny_enhet.html 

  Alle samfunn må fylle ut vedlagte kravskjema og sende inn en digitalt lesbar oversikt over fødselsnummer for alle til­skudds­berettigete medlemmer på diskett eller CD-ROM (CD-ROM er å foretrekke). Trossamfunn med færre enn 100 medlemmer kan sende inn en maskinskrevet oversikt over fødselsnummer i papir­versjon.      

  Følgende krav stilles til innsendelsen:

  a) Tros- eller livssynssamfunnets navn og organisasjonsnummer skal stå skrevet utenpå disketten/CD-ROM-en

  b) Filnavnet skal bestå av organisasjonsnummeret, à la 123456789.txt

  c) Filen skal kun inneholde fødselsnumrene til medlemmene, og de må listes fortløpende nedover, ett på hver linje

  d) Fødselsnumrene må være 11-sifrete, eks. 02020211111 

  For å se et eksempel, gå til 
  ~/link/0bbeb1ce10a84fefb7709940c0016954.aspx 


  Det vil ikke bli utbetalt tilskudd til tros- eller livsynssamfunn som ikke sender inn slik oversikt.

  Tros- og livssynssamfunn som krever tilskudd, må selv påse at det blir oppgitt korrekt kontonummer for utbetaling av tilskudd.

 4. Krav til rapportering

  Frist for innsending av regnskap for 2007 er 1. april 2008.

  Frist for innsending av årsrapport og regnskap for 2008 er 1. april 2009.

  Det vises til forskrift om registrerte og uregistrerte trossamfunn § 10:

  "Stats- og kommunaltilskudd skal brukes til religiøse formål. For det mottatte tilskudd skal trossamfunnet føre eget regnskap som viser hva pengene er anvendt til. Innsendte regnskap over bruk av kommunale og statlige tilskuddsmidler skal attesteres av statsautorisert eller registrert revisor. Det kreves ikke at regnskapet er bekreftet av revisor når det statlige tilskuddet er under kr 100.000. I slike tilfelle skal det sendes inn en regnskapsoversikt som er bekreftet av trossamfunnets styre eller utvalg."

  Det vises videre til forskrift om tilskot til livssynssamfunn § 2:

  "Stats- og kommunaltilskot skal nyttast til føremål som går inn under virket som livssynssamfunn. For mottekne tilskot skal livssynssamfunnet føre eigen rekneskap som viser kva pengane er nytte til. Innsende rekneskap over bruk av kommunale og statlege tilskotsmidlar skal attesterast av statsautorisert eller registrert revisor."

 5. Om kontrollen av medlemsoversiktene

  Fylkesmannen skal videresende medlemsoversikter med fødselsnummer til Brønnøysundregistrene. 

  Brønnøysundregistrene vil kontrollere alle gyldige fødselsnummer opp mot Det sentrale folkeregistret (DSF) og innhente følgende opplysninger:

  -          navn
  -          bostedskommune
  -          om vedkommende har norsk statsborgerskap eller ikke
  -          død
  -          bosatt
  -          utvandret
  -          utgått fødselsnummer

  Kontrollen vil bli gjort på grunnlag av data per 1. januar 2008. Det vil bare bli utbetalt tilskudd for medlemmer med gyldig fødselsnummer. Dersom fødselsnummeret har gått ut, vil eventuelt nytt fødselsnummer bli sendt samfunnet.

  Det vises for øvrig til forskrift om registrerte og uregistrerte trossamfunn § 11:

  "Prest eller forstander i registrert trossamfunn skal føre medlemsregister med følgende opplysninger: Opptatt i menigheten, utmeldt av menigheten, levende fødte og døde. Videre skal det i medlemsregistret fremgå hvem som er ekteviet av menighetens prest eller forstander når han/hun har vigselsmyndighet (jf. ekteskapsloven)."

 6. Kommunalt tilskudd 

  Dette rundskrivet gjelder ikke kommunale tilskudd. Satsen per medlem for det kommunale tilskuddet blir regnet ut lokalt og skal tilsvare kommunens budsjetterte utgifter til Den norske kirke regnet per medlem.

  Det er ikke nødvendig å søke særskilt om kommunalt tilskudd. Tros- og livssynssamfunn som får statstilskudd, vil av de kommuner hvor det er bosatt medlemmer, få utbetalt kommunalt tilskudd. Alle kommuner vil motta en oversikt over antall tilskuddsberettigete medlemmer i de ulike tros- og livssynssamfunnene i den respektive kommunen.

  Samfunn som ønsker det kommunale tilskuddet fordelt på flere menigheter, og som har mer enn 6 000 tilknyttete medlemmer, bes fylle ut tilleggsark til kravskjemaet. Tilleggsark fås ved henvendelse til fylkesmannsembetet. 

  Samfunn som ikke søker om tilskudd fra alle kommuner der samfunnet har medlemmer, skal opplyse om dette på eget ark.

 7. Framdrift 2008 

  Det legges opp til følgende framdrift: 

Dato

 

1. april

Søknadsfrist. Frist for tros- og livssynssamfunn til å sende inn medlemsoversikter til fylkesmennene

1. april

Frist for tros- og livssynssamfunn til å sende inn årsrapport og regnskap for 2007

1. juli

Fylkesmennene skal ha foretatt utbetaling (der regnskap og årsrapport er sendt fylkesmannen, og fylkesmannen ikke har merknader)

1. september

Frist for å sende inn dokumentasjon og korreksjoner i tilfeller der det er uavklart om et medlemskap gir rett til tilskudd

 

Eventuell andre utbetaling av tilskudd kan forventes i oktober.

 

Kommunalt tilskudd kan forventes utbetalt i løpet av oktober.

 

Med hilsen

Birgitte Lange e.f.
ekspedisjonssjef
Dagfinn Sjaastad Karlsen
rådgiver


Vedlegg (Kravskjema Tilskudd til tros- eller livssynssamfunn 2008 / Medlemsoversikt for tros- og livssynssamfunn) (pdf-format)