Rundskriv V-11B/2001

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2000 - 30. april 2002 - lokale forhandlinger per 1. oktober 2001

Statlige virksomheter under
Kulturdepartementet (unntatt Arkivverket og Nasjonalbiblioteket)
Berørte tjenestemannsorganisasjoner

Nr.

Vår ref

Dato

V- 11 /2001B

2001/3078 AØ OD

18.09.2001

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2000 – 30. april 2002 – lokale forhandlinger per 1. oktober 2001

Generelt

I Hovedtariffavtalen (HTA) for perioden 1. mai 2000 – 30. april 2002 er det tatt inn en bestemmelse om at det med virkning fra og med 1. oktober 2001 skal gjennomføres lokale forhandlinger. Dette rundskrivet er en veiledning for virksomhetene om hvordan forhandlingene skal gjennomføres.

 • Vi viser til vårt rundskriv V-9/2001 av 30. august 2001 hvor vi bad om oppdatert stillingsoversikt per 30.09.2001 og orienterte om aktuelle personalmeldinger (PM) fra Arbeids- og administrajonsdepartementet (AAD) hvor resultatet av de sentrale forhandlingene per 01.05. 01 og 01.09.01 var tatt inn.
 • Dette rundskrivet, som er utformet etter det forberedende møtet med tjenestemannsorganisasjonene den 18. september, fastsetter retningslinjene for forberedelse og gjennomføring av de årlige lokale forhandlinger i Kulturdepartement (KD) for virksomheter under departementet, med unntak av Arkivverket og Nasjonalbiblioteket som er egne forhandlingssteder. Forhandlingene føres i henhold til pkt 2.3.3.1 i HTA, jf hefte P-0824 revidert juni 2001, jf ellers pkt 14 - Gjennomføring.
 • Arbeidsgiver har ansvar for at rundskrivet så snart som mulig deles ut til alle lokale tjenestemannsrepresentanter som skal delta i drøftingene.

Følgende frister gjelder:

 • Melding om virksomheten ønsker å skyte inn egne midler (HTA 2.3.3.1 b) innen 31. oktober, jf pkt 14 Gjennomføring.
 • Oversikt over tillegg gitt etter tilleggslønnstabellen (B-tabellen), med angivelse av antall tillegg og hva de er gitt for innen 31. oktober.
 • Forslag fra virksomhetene om lønnsendringer for stillinger/personer, jf pkt 15 – Gjennomføring, innen31. oktober.
 • Fristen 31. oktober gjelder også for oversendelse av godkjentreferat fra lokale drøftinger til de berørte sentrale tjenestemannsorganisajonene.
 • Frist for de sentrale tjenestemannsorganisasjonene for å fremme sine krav overfor KD er satt til 8. november 2001.
 • Forhandlinger 5. desember, se pkt 13 Framdrift.

1. Bakgrunn

I HTA per 1. mai 2000 om regulering for annet avtaleår er det nedfelt at det skal føres lokale forhandlinger innenfor en samlet økonomisk ramme på 0,6 % av lønnsmassen per dato fra 1. oktober 2001 - 0, 5 % er sentrale avsetninger og 0,1 % forutsettes tilført av virksomhetene som frigjorte midler, jf pkt. 1.4.3 i HTA.

De lokale forhandlingsbestemmelsene går fram av pkt 2.3.3 i HTA (P-0824, revidert juni 2001).

Utgangspunktet for de lokale forhandlingene er lønnstabellen per 1. mai 2001 og resultatet fra sentrale forhandlinger om endringer i lønnsplasseringer per 1. september 2001 (jf HTA pkt 1.4.1.1). Endringene er innarbeidet i lønnsplanene som følger HTA, vedlegg 1, lønnsplanheftet nr. 39. Dette er nærmere omtalt i PM 14/2001.

2. Forhandlingssted

De lokale forhandlingene skal føres på de steder som har fått delegert forhandlingsfullmakt, se vedlegg 2 til HTA. Det er her fastsatt at forhandlingene for virksomheter under Kulturdepartementet (med unntak av Arkivverket og Nasjonalbiblioteket) føres i Kulturdepartementet.

Det er tatt inn en ny bestemmelse i HTA pkt 2.3.2.e om at dersom partene er enige, kan det føres preliminære forhandlinger i departementsområder som ikke er eget forhandlingssted. Resultatet av slike preliminære forhandlinger (drøftinger) kan imidlertid ikke iverksettes før godkjenning av partene på forhandlingsstedet foreligger (jf HTA pkt 2.3.2.e).

3. Forhandlinger for øverste leder

Ved forhandlingssteder der øverste leder er omfattet av hovedtariffavtalen kan nærmeste overordnet myndighet, etter drøftinger med tjenestemannsorganisasjonene på samme nivå, beslutte at forhandlinger om lønnsendring for øverste leder skal foregå på dette nivå. Disse er også parter ved forhandlingene, og ved eventuell tvisteløsning (jf HTA pkt 2.3.3.1).

Dette ble drøftet på det forberedende møtet 18. september, og Kulturdepartementet har besluttet at departementet fører forhandlinger om lønn for alle virksomhetsledere under departementet. Kostnadene ved endring av lønn til øverste leder belastes potten på det enkelte forhandlingssted/den enkelte virksomhet i likhet med lønnsendring for andre arbeidstakere.

4. Virkningstidspunkt

Forhandlingsresultatet skal gjennomføres med virkning fra 1. oktober 2001. Det er ikke anledning til – helt eller delvis – å bruke andre virkningstidspunkt.

5. Føringer

Det er ikke avtalt sentrale føringer for de lokale forhandlingene per 1. oktober 2001.

AAD tilrår imidlertid at

 • Det under forhandlingene foretas en gjennomgang av tillegg gitt etter tilleggslønnstabellen (B-tabellen) med sikte på en løsning innenfor stillingens lønnsalternativ.
 • Arbeidstakere og stillinger som får B-tillegg innarbeidet i sin plassering på hovedlønnstabellen (tabell A) kan ikke gis nye B-tillegg for samme forhold.

På bakgrunn av en tidligere henvendelse fra likestillingsombudet har AAD minnet om at likestillingsloven forbyr ulik avlønning pga kjønn (jf lovens § 5 første ledd). I utgangspunktet har menn og kvinner det samme vern mot lønnsmessig forskjellsbehandling pga kjønn. Det er likevel rom for positiv særbehandling av det ene kjønn hvis dette kan fremme likestilling mellom kjønnene (jf § 3 tredje ledd). Ombudet mener at unntakshjemmelen i likestillingsloven § 3 tredje ledd ikke kan anvendes i tilfeller der kvinner fra før er lønnsmessig likestilt med mannlige kolleger.

De lokale forhandlingene i hht HTA pkt 2.3.3 skal bidra til å fjerne kjønnsbetingede lønnsforskjeller – og ikke opprette nye (jf HTA pkt 2.3.1 tredje ledd).

AAD har beregnet kvinnenes prosentvise andel av lønnsmassen i de enkelte virksomhetene. Denne beregningen følger som vedlegg.

Virksomhetene bes legge AAD tilråding til grunn for de prioriteringer som gjøres.

6. Parter

På det enkelte forhandlingssted føres de lokale forhandlingene av arbeidsgiver (her Kulturdepartementet) og tillitsvalgte fra tjenestemannsorganisasjoner som er tilsluttet en hovedsammenslutning eller Norsk Lærerlag eller frittstående organisasjoner som har inngått hovedtariffavtale med staten.

Når det gjelder rettsvirkninger for de tidligere medlemsorganisasjoner av Akademikernes Fellesorganisasjon, som ble oppløst som hovedsammenslutning 30. juni 2001, viser vi til PM 18/2001 fra AAD.

7. Virkemidler

Under de lokale forhandlingene er det kun de virkemidler som er omtalt i HTA pkt 2.3.6 som kan nyttes.

7.1 Hovedregel ved lønnsendringer

Hovedregelen er at de lønnsendringer som foretas gis på individuelt grunnlag. Lønnsendringer som knyttes til stillinger med særlige oppgaver, og som er ment å følge også fremtidige stillingsinnehavere, bør bare gjøres unntaksvis. Det må gå fram av protokollen om lønnsendring gis individuelt slik at det senere ikke er tvil om hva partene er enige om. Dersom dette likevel ikke går fram av protokollen, må den forstås slik at lønnsendringene er foretatt på individuelt grunnlag (personlig lønn).

7.2 Opprette og endre særavtaler

De sentrale parter er enige om at virkemidlet "opprette og endre særavtaler" (jf HTA pkt 2.3.6 e) kan være forhandlingstema i lokale forhandlinger når

 • særavalen er sagt opp for revisjon ved utløp og en av partene ensidig bringer inn dette som forhandlingstema
 • en av partene fremsetter krav/tilbud om opprettelse av særavtaler
 • det foreligger enighet mellom partene om å bringe inn endring av løpende særavtaler som forhandlingstema.

AAD gjør oppmerksom på at lokale særavtaler som er i strid med HTA er ugyldige. Det vises for øvrig til PM 10/99 og PM 16/99 om inngåelse av særavtaler m v.

7.3 Kronebeløp

HTA åpner for å bruke kronebeløp tidsbegrenset som virkemiddel i forhandlingene. Kronebeløp skal primært gis som et engangsbeløp, eventuelt for en tidsbegrenset periode. AAD anser dette for å være en hensiktsmessig måte å belønne en ekstraordinær arbeidsinnsats over et begrenset tidsrom. Tillegget bør utbetales som et engangsbeløp per 1.oktober 2001. Tillegg kan bare tilstås som en del av forhandlingsresultatet.

7.4 Omgjøring av stillinger

Omgjøring av besatte stillinger er en forhandlingssak, jf HTA 2.3.6 c). Dersom partene blir enige om å endre en stilling fra en stillingskode til en annen, går den nye stillingen til en navngitt arbeidstaker. Dette innebærer at tilsettingsmyndigheten ikke skal behandle endringen.

Ved omgjøring av stillingskode er det kun de koder som er nedfelt i HTAs gjennomgående lønnsplaner, eller den enkelte virksomhets etatslønnsplan, som skal benyttes. Stillingskoder på andre lønnsplaner kan bare benyttes etter forhåndssamtykke fra AAD.

Omgjøring fra en stillingskode til en annen, kan være aktuelt dersom det har skjedd vesentlige/reelle endringer i en stillings ansvar- og/eller arbeidsoppgaver. Omgjøring av en stillingskode til en annen for å få en bedre lønnsmessig utvikling, er ikke i samsvar med HTA.

Lederstillingene i hovedtariffavtalen omfattes av forhandlingene. AAD anser det som uheldig med utstrakt bruk av omgjøring til lederstillinger ved forhandlinger fordi det vil kunne svekke konkurransen om slike stillinger (jf PM 20/97 pkt 6). Som hovedregel bør det opprettes nye lederstillinger for å sikre den nødvendige konkurranse.

Dersom noen har rettskrav på en nyopprettet stilling, vil den måtte betraktes som allerede besatt og skal ikke kunngjøres og lønnsfastsettelsen skjer med hjemmel i HTA pkt 2.3.8. Hvorvidt en arbeidstaker har rettskrav på en stilling, må vurderes konkret i det enkelte tilfellet. En slik vurdering må gi svar på om vedkommendes arbeidsoppgaver helt eller i det vesentlige er videreført i den nyopprettede stillingen.

Se for øvrig PM 20/97 fra AAD om "Opphevelsen av bevilgningsreglementets § 10", og KDs tildelingsbrev - statsbudsjettet 2001, vedrørende opprettelse og omgjøring av stillinger.

8. Fagarbeider med fagbrev

Det er ingen automatikk i at en arbeidstaker som har tatt fagbrev skal innplasseres/overføres i stillingskode 1203 Fagarbeider med fagbrev i lønnsramme 11. Stillingskode 1203 Fagarbeider med fagbrev er forbeholdt de stillinger der det kreves relevant fagbrev for å utføre stillingens oppgaver.

9. Uorganiserte arbeidstakere

Forhandlingene omfatter både organiserte og uorganiserte arbeidstakere. Det er arbeidsgiver som i første rekke må påse at arbeidstakere uten organisasjonstilknytning får den lønn de etter sine oppgaver og arbeidsutførelse bør ha.

10. Midlertidig tilsatte

Vikarer og midlertidig tilsatte som er tilsatt per 1. oktober 2001 er formelt kandidater til opprykk. Det vil være et lønnspolitisk spørsmål hvorvidt medarbeidere med slike tilsettingsforhold skal prioriteres eller ikke.

10.1 Midlertidig tilsatte på eksternt finansierte midler

Midlertidig tilsatte tjenestemenn tilsatt for å utføre oppdrag som er eksternt finansiert, omfattes av HTA og dermed av de lokale forhandlingene (jf Tjenestemannsloven § 1 nr 3, jf også forskriftene til loven § 2 nr 3). Nevnte stillinger skal ved innrapportering til Statens tjenestemannsregister, merkes med "Z".

AAD presiserer at avsetningen til de lokale forhandlingene på det enkelte forhandlingssted omfatter også denne stillingsgruppe. Avsetningen vil derimot ikke omfattes av den økte bevilgningen som lønnsreguleringen innebærer o g dermed ikke den fordeling som skjer av Finansdepartementet til de ulike departementsområder. Det enkelte forhandlingssted (virksomhet) må dekke merkostnader innenfor de ekstert finansierte midlene.

11. Økonomi

Lokale forhandlinger kan finansieres fra tre kilder:

 • Sentralt fastsatte midler.
  En økonomisk ramme på 0, 5 % av lønnsmassen per dato for det enkelte forhandlingssted ( her virksomheter under KD unntatt arkivverket og Nasjonalbiblioteket).
  For dette forhandlingsstedet har AAD beregnet rammen til kr 738 179 etter HTA pkt 2.3.3.1a, jf ellers vedlagte oversikt som viser fordeling av den økonomiske rammen på den enkelte virksomhet, samt kvinneandel av lønnsmassen.
 • Lønnsendringer ved skifte av arbeidstakere.
  De sentrale avtaleparter er enige om å legge til 0,1 % av lønnsmassen for samtlige forhandlingssteder grunnet lønnsendringer ved skifte av arbeidstakere. Det er lokalt ikke anledning til å endre summen – selv om den enkelte virksomhets regnskap viser et annet tall. Den avtalte avsetningen på 0,1 % må virksomhetene selv dekke innenfor vedtatt budsjett. AAD har beregnet beløpet til kr 147 237 etter HTA pkt 2.3.3.1c.
 • Arbeidsgiver skyter inn midler/inntekter fra virksomheten.
  Dersom virksomhetene ønsker å skyte inn egne midler, skal arbeidsgivers avgjørelse tas før forhandlingene starter slik at samtlige parter er klar over oppgjørets totale økonomiske ramme ved forhandlingsstart. Arbeidsgiver kan ikke ensidig sette betingelser for bruk av de midler som eventuelt skytes inn. En forutsetning for å skyte inn midler er at virksomheten har budsjettmessig dekning for merkostnadene.

Sum 2.3.3.1a og 2.3.3.1c utgjør kr 883 416, jf vedlegget.

11.1 Midler fra virksomheten

Av hensyn til den totale økonomiske rammen for oppgjøret, anmoder AAD om at den enkelte virksomhet utviser varsomhet med å skyte inn midler/inntekter fra virksomheten ved de årlige lokale forhandlingene per 1. oktober 2001 (jf HTA pkt 2.3.3.1.b). Eventuelle tilskudd av egne midler må være begrunnet ut fra konkrete behov i virksomheten, jf ellers pkt 14 – Gjennomføring.

AAD minner også om at det er de årlige lokale forhandlinger jf HTA pkt 2.3.3 som er hovedregelen for endring av lønn lokalt. AAD presiserer at alle krav som er fremmet i henhold til pkt 2.3.3 skal forhandles etter denne bestemmelse selv om de inneholder 2.3.4- begrunnelse, og ikke skytes ut til etterfølgende 2.3.4 forhandlinger. Ved de årlige forhandlinger etter pkt 2.3.3 kan alle argumenter brukes for å underbygge kravet – også argumenter som er nevnt under pkt 2.3.4. AAD viser for øvrig til HTA pkt 2.3.4 d.

12. Kostnadsberegning

Avsetningen er angitt for 12 måneder og er eksklusive arbeidsgiveravgift, feriepengetillegget m v. For forhandlingene per 1. oktober 2001 vil derfor budsjettvirkningen for 2001 utgjøre 3/12 av avsetningen som er angitt i vedlegg 1.

Dersom lønnsendringer i det sentrale justeringsoppgjøret medfører at sikringsbestemmelser utløses, dekkes kostnadene av de midler som er avsatt til de lokale forhandlingene per 1. oktober 2001 (jf pkt 7.1 i PM 13/2000 fra AAD).

13. Framdrift

Det ble gjennomført forberedende møte med de sentrale tjenestemannsorganisasjonene den 18. september 2001 hvor det bl.a ble fastsatt møteplan for forhandlingene, jf de frister som er anført innledningsvis. Partene er enige i at forhandlingene føres 5. desember med 6. desember som reservedag.

14. Gjennomføring

Lokal lønnspolitikk

Innen den frist som er fastsatt foran, fremmes forslag om lønnsendring for stillingsinnehaver eller endring av stilling, jf pkt 7.1.

Statens lønnssystem forutsetter at de lokale parter har en egen lønnspolitikk. De sentrale avtalepartene anbefaler at partene lokalt søker å komme fram til en felles plattform om hvordan lønnssystemet skal brukes – og hvilke lønnsmessige tiltak som er nødvendig for å nå virksomhetens mål, jf HTA pkt 2.3.1. Vi viser også til heftet "Lokal lønnspolitikk i staten" av januar 1995, P-0841/B.

Det bør med utgangspunkt i virksomhetens oppgaver, personalsituasjon og budsjett utarbeides en personalpolitikk der lønnspolitikken er innarbeidet.

Forslagene bør bygge på vurderingskriterier som er utarbeidet/forberedt for virksomhetens lokale lønnspolitikk. Dette forutsetter at partene lokalt samarbeider om forslag til løsninger innenfor en målsetting som ligger til grunn for en lokal lønnspolitikk.

Vi ber om at virksomheten, sammen med oversendelsen av forslagene til lønnsendringer, gir en kort oversikt over hva de lokale partene har blitt enige om m h t å avtale en lokal lønnspolitikk.

B-tillegg

Som omtalt under pkt 5 – Føringer, tilrår AAD at det foretas en gjennomgang av tillegg etter B-tabellen. Vi ber derfor om en oppdatert oversikt over B-tillegg, med angivelse av hjemmel for tillegget. Oversikten må foruten særlige tillegg også omfatte arbeidsledertillegg, jf HTA punktene 1.3.3.2 og 1.3.3.3.

Lokale drøftinger (preliminære forhandlinger)

I virksomheter hvor det er valgt/oppnevnt lokale tillitsvalgte/representanter for de forhandlingsberettigede organisasjonene, skal krav/forslag til forhandlingene drøftes (preliminære forhandlinger) med sikte på å få fram en omforent prioritering i rekkefølge. Arbeidsgiver må påse at alle tjenestemannsorganisasjoner som har rett til å delta i de preliminære forhandlingene blir innkalt til møte, jf organisasjonenes avledede forhandlingsrett etter tjenestetvistloven, jf lovens § 4 tredje ledd. Det vil si at også tillitsvalgt/representant fra tjenestemannsorganisasjon ved virksomheten som ikke er representert som arbeidstakerpart i virksomheten etter reglene Hovedavtalens § 9, men har avledet forhandlingsrett etter tjenestetvistloven har krav på å være representert i drøftingene, dersom vedkommende har meldt fra om at han/hun er oppnevnt som representant til forhandlingene. Dette gjelder også om vedkommende er eneste medlem av sin organisasjon ved virksomheten.

Drøftingene i den enkelte virksomhet starter med et forberedende møte (HTA pkt 2.3.1) mellom partene der man gjennomgår forhandlingsgrunnlaget, forhandlingspottens størrelse, hensynet til likestilling m.v. og avtaler møteplan for gjennomføringen, inklusive frist til å fremme krav, (jf fristen som er satt for oversendelse til de sentrale parter).

Dersom virksomhetene ønsker å skyte inn egne midler, skal arbeidsgivers avgjørelse tas før forhandlingene/drøftingene starter slik at samtlige parter er klar over oppgjørets totale økonomiske ramme ved forhandlingsstart. Arbeidsgiver kan ikke ensidig sette betingelser for bruk av de midler som eventuelt skytes inn.

Omfanget av eventuelle innskutte midler fra virksomhetene må derfor være klarlagt før gjennomføring av preliminære forhandlinger i virksomheten. Det er naturlig at virksomhetens økonomi drøftes med tjenestemannsorganisasjonene før ledelsen tar avgjørelse om det er ekstra midler å skyte inn, og evt størrelsen på ekstramidlene. Vi ber om at arbeidsgiver tar kontakt med KD om dette før drøftingene starter, jf ellers pkt 11.1 foran.

Størrelsen på de midler som skytes inn skal framgå av referatet fra drøftingene, slik at totalsummen for de foreslåtte lønnsendringene vises.

Det skal skrives referat fra møtet. Referatet må vise hva det er enighet og/eller uenighet om. Ved eventuell uenighet er det viktig at den enkelte parts standpunkt tas inn i referatet. Referatet skal ikke undertegnes, men riktigheten av referatet skal bekreftes av representantene. Samtlige tjenestemannsorganisasjoner, jf foran, har rett til å få kopi av referatet. Referatet skal vedlegges virksomhetens forslag til departementet, og sendes i kopi innen 2. november til berørte sentrale tjenestemannsorganisasjoner. Det er partene på forhandlingsstedet (KD og de sentrale tjenestemannsorganisasjonene) som avgjør om resultatet fra slike preliminære forhandlinger/drøftinger skal godkjennes.

Vi gjør ellers oppmerksom på at det ved krav/forslag som gjelder lønnsendring for stillinger på lønnsramme (LR) ikke er nok bare å angi lønnstrinn, her må det i tillegg angis alternativ fra og til.

15. Tvist

Dersom det ikke oppnås enighet i forhandlingene, kan hver av partene (KD og de sentrale tjenestemannsorganisasjonene) innen tre uker kreve at tvisten forelegges Statens lønnsutvalg (jf PM 17/97 fra AAD). Den som ønsker å bringe saken inn til slik voldgift, må innen tre uker etter at melding er gitt, levere stevning til Statens lønnsutvalg. Avtaleresultatet mellom de av partene som måtte være enige kan ikke iverksettes før kjennelse fra Statens lønnsutvalg foreligger.

16. Rapportering

AAD har bedt KD rapportere følgende når forhandlingene er sluttført:

 • Hvor store midler virksomhetene eventuelt skyter inn.
 • Kvinners del av oppgjøret (i forhold til kvinners prosentandel av lønnsmassen).
 • Hvilke reduksjoner i bruk av B-tabellen som er avtalt i oppgjøret.
 • Midler benyttet til forhandlinger på grunnlag av HTA pkt 2.3.4.

17. Forespørsler

Eventuelle forespørsler i forbindelse med forhandlingene kan rettes til underdirektør Odd Damstuen på telefon 22 24 78 33 E-post: odd.damstuen@kd.dep.no eller seniorrådgiver Oddbjørn Løberg på telefon 22 24 78 37 E-post: oddjorn.loberg@kd.dep.no, eller på telefaks 22 24 78 16.

Med hilsen

Henning Gorholt e.f.
ekspedisjonssjef

Odd Damstuen
underdirektør

Vedlegg:Forhandlingsområde

Sentral avsetning (pkt. 2.3.3.1 a)

Resirkulerte midler (pkt. 2.3.3.1 c)

Kvinneandel i prosent av lønnsmassen

Kulturdepartementet

Arkeologisk museum i Stavanger

97 756

19 551

61 %

Bunad- og folkedraktrådet

7 526

1 505

100 %

Den norske UNESCO-kommisjonen

11 260

2 252

82 %

Eierskapstilsynet

11 978

2 396

50 %

Lotteritilsynet

0

0

%

Museet for samtidskunst

41 199

8 240

64 %

Nasjonalgalleriet

48 690

9 738

57 %

Norsk filmfond

21 225

4 245

%

Norsk filminstitutt

98 509

19 702

%

Norsk kulturråd

52 812

10 562

64 %

Norsk lokalhistorisk institutt

6 755

1 351

76 %

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek

54 993

10 999

72 %

Norsk museumsutvikling

24 880

4 976

66 %

Norsk språkråd

31 800

6 360

36 %

Rikskonsertene

63 943

12 789

44 %

Riksteatret

39 686

7 937

74 %

Riksutstillinger

31 560

6 312

50 %

Statens bibliotektilsyn

18 714

3 743

81 %

Statens filmtilsyn

27 388

5 478

49 %

Statens medieforvaltning

21 164

4 233

53 %

Statens studiesenter for film

10 072

2 014

65 %

Utsmykkingsfondet for offentlige bygg

14 269

2 854

67 %

Sum forhandlingssted

736 179

147 237

61 %