Dokument

Rundskriv V-12B/2007

Kommunale presteboliger - Nye regler for statens utgiftsdekning

Kommunene
Bispedømmerådene
 


Nr. Vår ref Dato
V-12B/2007 2006/02863 KIF OBL
 27.06.2007

KOMMUNALE PRESTEBOLIGER – NYE REGLER FOR STATENS UTGIFTSDEKNING
Prestene i Den norske kirke er underlagt boplikt med rett og plikt til å bo i den tjenesteboligen som er tillagt stillingen. Etter kirkeloven § 33 kan kommunene pålegges å stille tjenestebolig til rådighet for presten på stedet. Staten skal i disse tilfellene dekke kommunens utgifter til tjenesteboligen etter nærmere regler fastsatt av Kongen.

Ved kongelig resolusjon 1. juni 2007 ble det fastsatt nye regler for statens refusjon til kommunene for å holde prestebolig. Det nye regelverket følger vedlagt, sammen med departementets kommentarer. De nye reglene gjelder fra refusjonsåret 2007.

Det nye regelverket erstatter tidligere regler fastsatt ved kongelig resolusjon 29. mai 1981. Både fra kirkelig og kommunalt hold har det vært anført at refusjonen etter de tidligere reglene kunne avvike til dels betydelig fra de faktiske utgiftene kommunene hadde til presteboligene, særlig i forhold til nyanskaffede boliger. En viktig endring i reglene nå, er at refusjonen langt sterkere er knyttet opp mot kommunenes faktiske utgifter til boligene over tid.
1. Hovedelementene i det nye regelverket
I likhet med tidligere regler, består refusjonen fra staten etter det nye regelverket av tre komponenter: 1) Kapitaltilskudd, 2) vedlikeholdstilskudd og 3) tilskudd til dekning av kommunale avgifter.
 
Etter det gamle regelverket var kapitaltilskuddet for hver bolig basert på forrentning av gjennomsnittlige anskaffelseskostnader for alle kommunale presteboliger. Etter det nye regelverket skal kapitaltilskuddet forrente faktisk anskaffelseskostnad for den enkelte bolig over en periode på 25 år, med lineær nedskrivning av anskaffelseskostnaden i perioden. Satsene som gjelder for dekning av vedlikeholdsutgifter og kommunale avgifter er etter det nye regelverket vesentlig høyere enn tidligere. Arealbegrensningene i det gamle regelverket om at det ikke skal ytes refusjon for boligareal utover 140 m2, eller 170 m2 hvis boligen inneholdt kontor, er fjernet i de nye reglene.

Det nye regelverket etablerer en mer direkte sammenheng mellom kommunens utgifter til den enkelte bolig og utgiftsrefusjonen fra staten. Dette gir en bedre fordeling av refusjonen i forhold til det faktiske utgiftsforløpet for hver bolig.
2. Refusjonen for 2007
Refusjonen til kommunene utbetales av Opplysningsvesenets fond på bakgrunn av opplysninger om boligene. Disse opplysningene innhentes av bispedømmerådene, som er gitt myndighet til bl.a. å godkjenne en kommunal bolig som prestebolig. For korrekt beregning av refusjonsbeløpet må det foreligge opplysninger om bl.a. anskaffelseskostnaden for alle boliger som ikke er eldre enn 25 år. Også opplysninger om boligareal må framgå for alle boliger.

Refusjonen for 2007 skal gis for alle boliger som er anskaffet før 1. juli 2007. Med anskaffelse menes her normalt tidspunktet som presten flytter inn i boligen. Refusjonen for boliger som anskaffes 1. juli eller senere, utbetales første gang påfølgende år. For 2007 gis det dermed refusjon for hele året når boligen er anskaffet før 1. juli, for eksempel i mai, mens det for en bolig som anskaffes i siste halvår 2007, for eksempel i august, ikke blir gitt refusjon for gjenstående måneder av 2007. Tilsvarende vil gjelde for 2008 og senere år.
 
Departementet har gitt bispedømmerådene frist til 1. september 2007 med å innhente og videresende til Opplysningsvesenets fond de opplysninger om boligene som bestemmer refusjonen til den enkelte kommune i 2007. Refusjonen kan derfor påregnes å bli utbetalt til den enkelte kommune i løpet av september/oktober. Tilsvarende frist og utbetalingstidspunkt vil gjelde for 2008 og senere år.

Vedlegg:
Forskrift om statlig refusjon av utgifter til kommunale presteboliger

Departementets kommentarer til nytt regelverk om kommunale presteboliger.

Med hilsen


Jørn Hagen e.f.
avdelingsdirektør

Ole Bernt Langset
seniorrådgiver
Vedlegg

Kopi:  Opplysningsvesenets fond
Kommunal- og regionaldepartementet
Kommunenes sentralforbund
Kirkerådet
KA-Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Den norske kirkes presteforening
Fagforbundet