Rundskriv V-13 B/2006

De kirkelige regnskapene for 2004

De kirkelige regnskapene for 2004

Kirkelige fellesråd
Menighetsråd i kommuner med ett sokn
Bispedømmerådene

Nr.

Vår ref

Dato

V-13 B/2006

2006/02260 KIF obl

06.04.2006

De kirkelige regnskapene for 2004

Departementet skal i dette rundskrivet orientere om utviklingstrekk i kirkeøkonomien basert på de siste foreliggende regnskaper fra de kirkelige fellesrådene, som er 2004-regnskapene. Gjennomgangen med tabeller m.m. er inntatt som vedlegg til rundskrivet. Departementet viser ellers til St.meld. nr. 41 (2004–2005) Om økonomien i Den norske kirke, der utviklingstrekk i kirkeøkonomien fra 1999 til 2003 ble gjennomgått. Tilsvarende gjennomgang fra årene før 1999 ble presentert i St.meld. nr. 14 (2000–2001) Børs og katedral – om økonomien i Den norske kyrkja.

Regnskapstallene som rapporteres fra fellesrådene til Statistisk sentralbyrå er blant de mest sentrale kildene vi har for å kunne beskrive og vurdere den økonomiske ut­viklingen for Den norske kirke. Materialet inngår som viktig dokumentasjon for bl.a. sentralkirkelige organer, bevilgende myndigheter og forskningsinstitusjoner. Det er derfor av stor betydning at de rapporterte regnskapene er korrekte og fullstendige.

For regnskapsåret 2004 var det 58 kirkelige fellesråd som ikke rapporterte regnskapsopp­lysninger til Statistisk sentralbyrå. Av disse var fire fellesråd i kommuner med mer enn 20 000 innbyggere. Av grunner som nevnt, må manglende eller forsinket rapportering unngås. Vi minner i denne sammenheng om rapporteringsfristen for 2005-regnskapet.

For de fellesråd som ikke har rapport i 2004, er det estimerte tall som er innarbeidet i tabellene i vedlegget til rundskrivet, slik det er gjort i tidligere presentasjoner. Departementet har ellers hatt en gjennomgang av 2004-­materialet med den kirkelige arbeidsgiver- og interesseorganisasjonen KA. Ut fra denne gjennomgangen synes det som om det i noen grad er rapportert på feil arter. Bl.a. var det for 26 fellesråd ikke ført opp inntekter under art 830 Tilskudd fra kommunen.

Den usikkerhet ved datamaterialet som skyldes mangelfull rapportering, innføringen av den nye økonomiforskriften for de kirkelige regnskapene fra 2004 og nyordningen i 2004 for kompensasjon av merverdiavgift, gir grunn til å vise varsomhet med å trekke sikre konklusjoner på et detaljert nivå ut fra det materialet som foreligger. Med dette forbeholdet mener departementet at regnskapstallene for 2004, slik de gjennomgås og presenteres i vedlegget til rundskrivet, i hovedsak gir et korrekt bilde av de økonomiske utviklingstrekkene og endringene fram til 2004.

Fellesrådenes regnskaper for 2004 viser etter dette at de samlede driftsinntektene til fellesrådene økte med 2,5 pst. fra 2003 til 2004, mens de samlede drifts­utgiftene økte med 1,7 pst. De kommunale overføringene til fellesrådenes drift hadde en negativ utvikling når det ikke korrigeres for omleggingen av momskompensasjonsordningen. Når det korrigeres for denne, var det en økning på 3,4 pst. sammenholdt med 2003. Et mer utførlig sammendrag av utviklingstrekkene er inntatt sist i vedlegget til rundskrivet.

Med hilsen

Jørn Hagen e.f.
avdelingsdirektør

Ole Bernt Langset
seniorrådgiver

Vedlegg

Kopi:
Kirkerådet
KA
Statistisk sentralbyrå
Stiftelsen Kirkeforskning
Riksrevisjonen