Dokument

Rundskriv V-14B/2007

Tilskudd til istandsetting av kirker.

Kommunene
De kirkelige fellesrådene
Menighetsrådene
Bispedømmerådene

 

 

 

Nr.

Vår ref

Dato

V-14B/2007

2007/03343 KiF

03.07.2007

 

TILSKUDD TIL ISTANDSETTING AV KIRKER

I Kultur- og kirkedepartementets rundskriv V-9B/2005 og V-17B/2006 er det informert om rentekompensasjonsordningen for istandsetting av kirker, som har hatt en samlet investeringsramme på 1 mrd. kroner. Ved Stortingets behandling av revidert statsbudsjett for 2007 er investeringsrammen under ordningen utvidet med 300 mill. kroner, jf. omtale under pkt. 1 nedenfor.

Fra 1. juli 2007 etableres nå en ny tilskuddsordning for de eldste kirkene. Ordningen omfatter middelalderkirkene og andre kirker bygget før 1650. Disse er automatisk fredet etter kulturminneloven. Rentekompensasjonsordningen vil etter dette være forbeholdt kirker bygget etter 1650. I pkt. 2 nedenfor er orientert om den nye tilskuddsordningen for de automatisk fredede kirkene.

1. Rentekompensasjonsordningen for istandsetting av kirkebygg

Utførlig orientering om rentekompensasjonsordningen, med søknadsprosedyrer, vilkår for tilskudd m.m., er inntatt i departementets rundskriv V-9B/2005 av 18. mars 2005 og V-17B/2006 av 11. april 2006, som vi viser til.

Fra tidligere er det bevilget rentekompensasjon for en investeringsramme på 1 mrd. kroner. I løpet av de første månedene av 2007 ble denne rammen fullt ut disponert.

I samsvar med Innst. S. nr. 230 (2006–2007), jf. St.prp. nr. 69 (2006–2007), er investeringsrammen for rentekompensasjonsordningen utvidet med 300 mill. kroner. På denne bakgrunn kan det nå søkes om rentekompensasjon for istandsettingsprosjekter som ferdigstilles etter 1. juli 2007.

Ordningen administreres av Den Norske Stats Husbank. Forskrift om ordningen, utfyllende retningslinjer og søknadsskjema finnes på www.husbanken.no.

Søknader om rentekompensasjon som kom inn til Husbanken etter at tidligere ramme var disponert, vil bli behandlet mot den utvidete rammen.

Rentekompensasjonsordningen er iverksatt for å stimulere til istandsetting av kirker. Kulturhistorisk verdifulle kirker skal fortsatt ha prioritet under ordningen. Da mange kirker fortsatt har et betydelig istandsettingsbehov, er det av den utvidete investeringsrammen ikke satt av midler til nybygg eller påbygg.

2. Tilskudd til middelalderkirker og andre automatisk fredede kirker

I revidert statsbudsjett for 2007, jf. St.prp. nr. 69 (2006–2007), er den nye tilskuddsordningen omtalt slik:

”I St.prp. nr. 1 (2006–2007) ble det varslet at Kultur- og kirkedepartementet i revidert budsjett for 2007 ville komme tilbake til spørsmålet om å etablere en statlig tilskuddsordning for istandsetting av de automatisk fredete kirkene, med finansiering fra Opplysningsvesenets fond og med et tilskudd som skulle dekke inntil 30 pst. av istandsettingskostnadene. Departementet vil i 2007 etablere en tilskuddsordning som skissert ovenfor. Et tilskudd fra Opplysningsvesenets fond med inntil 30 pst. av istandsettingskostnadene innebærer at deler av fondets avkastning over tid forbeholdes istandsetting av kirker. Det finansielle grunnlaget for dette er til stede som følge av fondets betydelige avkastning de seneste årene, samtidig som det ikke lenger stilles krav om inflasjonssikring av fondet. Det ses ikke som naturlig å tidsbestemme varigheten av ordningen, men den vil gå over flere år. Det årlige tilskuddet fra fondet må tilpasses utviklingen i fondets avkastning. Kultur- og kirkedepartementet tar sikte på å fastsette nærmere retningslinjer for ordningen i løpet av første halvår 2007 i samråd med bl.a. kulturminnemyndighetene og kirkelige instanser.”

Retningslinjene for tilskuddsordningen er nå fastsatt av Kultur- og kirkedepartementet. Disse er inntatt som eget vedlegg til rundskrivet.

Tilskuddsordningen er som nevnt avgrenset til kirker som er bygget før 1650. Alle kirker bygget før 1650 er automatisk fredet etter kulturminneloven § 4. De fleste av de gjenværende kirkene fra tiden før 1650, er middelalderkirker. Stavkirkene omfattes likevel ikke av ordningen, da disse følger et særskilt istandsettingsprogram under Riksantikvaren. De fleste kirker er eiet av menighetene. Enkelte kirker er eiet av private. Også disse kirkene er omfattet av ordningen.

Retningslinjene for hvilke istandsettingsprosjekter det kan gis tilskudd til, er i hovedsak sammenfallende med tilsvarende retningslinjer under rentekompensasjonsordningen. Retningslinjene foretar en generell avgrensning mot tiltak som regnes som løpende, ordinært vedlikehold. Fordi formålet med tilskuddsordningen er å sikre at de aktuelle kirkene bringes i forsvarlig stand, kan det ikke gis tilskudd til prosjekter eller tiltak som regnes som oppgradering av kirkebygget eller dens omgivelser. Tilskuddsordningen omfatter derfor ikke løpende vedlikehold (overflatebehandling) av vegger, vinduer og tak, reparasjon/vedlikehold på grunn av mindre skader/slitasje på bygning og inventar, utskifting eller reparasjon av lydanlegg og annet inventar, tilrettelegging for funksjonshemmede, arbeid på kirkegård, utearealer, parkeringsplasser eller veier. Slike utgifter må bekostes av kommunen/kirkeeier.

Tilskuddet skal normalt tilsvare 30 pst. av istandsettingskostnadene. Det framgår av retningslinjene at departementet i særlige tilfeller kan bestemme en lavere prosentdel. Dette vil være mest aktuelt dersom ett enkelt istandsettingsprosjekt har en beregnet kostnad som ved 30 pst.-regelen overstiger eller binder opp en uforholdsmessig stor del av tilsagnsrammen det enkelte år.

Som under rentekompensasjonsordningen, er det stilt krav om at et istandsettingsprosjekt må ha en kostnad på minst kr 100 000, inklusive moms.

Departementet minner om de bestemmelser og retningslinjer som er inntatt i Miljøverndepartementets og Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets felles rundskriv T-3/2000 Forvaltning av kirke, kirkegård og kirkens omgivelser. Ved forvaltningen og ivaretakelsen av kirker, kirkeinventar og kirkeutsmykning skal de saksbehandlings­regler m.m som er omtalt i rundskrivet, følges på vanlig måte.

For søknader om tilskudd til de automatisk fredede kirkene, gjør vi oppmerksom på at det stilles krav om at Riksantikvaren har gitt en foreløpig godkjennelse av prosjektet det søkes om tilskudd til.

Den nye tilskuddsordningen gjelder for prosjekter som ferdigstilles etter 1. juli 2007. Dette vil gjelde selv om deler av prosjektkostnadene er utgiftsført tidligere. Prosjekter som er godkjent under rentekompensasjonsordningen, kan ikke gis tilskudd fra den nye ordningen.

Mens søknad om rentekompensasjon behandles fortløpende av Husbanken, vil søknader om tilskudd til de automatisk fredede kirkene bli behandlet samlet etter utløpet av en bestemt søknadsfrist hvert år. For 2007 er fristen 1. november 2007. Søknadsfristen for 2008 og senere år er 1. mars.

Opplysningsvesenets fond er mottaker av søknader. I god tid før søknadsfristen 1. november 2007 vil det fra Opplysningsvesenets fond foreligge elektroniske søknadsskjema. Det vil være ett søknadskjema for forhåndsgodkjenning (tilsagn) og ett søknadskjema for utbetaling av tilskudd.

Tilskuddet utbetales etterskuddsvis, etter at prosjektet er gjennomført. Dersom de faktiske utgiftene blir lavere enn kostnadsanslaget, vil tilskuddet bli avkortet. Dersom de faktiske kostnadene blir høyere enn anslaget, vil det være opprinnelig kostnadsanslag med tilhørende tilsagn som vil bli lagt til grunn for tilskuddsutbetalingen. Departementet understreker at prosjektet må kostnadsberegnes så realistisk som mulig før søknaden fremmes. Det skal foreligge en realistisk finansieringsplan før søknaden fremmes.

Informasjon om ordningen og søknadsskjema vil bli lagt ut på Opplysningsvesenets fonds nettsider, jf. www.ovf.no. I tillegg vil det finnes informasjon om ordningen på nettsidene til henholdsvis Kirkerådet og den kirkelige arbeidsgiver- og interesseorganisasjonen KA.

 

Med hilsen

Thom M. Rafoss e.f.
fung. ekspedisjonssjef

Ellen Ur
seniorrådgiver

Vedlegg                    

Kopi:  
Kommunal- og regionaldepartementet
Miljøverndepartementet
Opplysningsvesenets fond
Riksantikvaren
Kirkerådet
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Kommunenes Sentralforbund