Rundskriv V-15-02

Hovedtariffavtalen 2002 - 2004, årlige forhandlinger per 1. september 2002 - stillingsoversikt per 31. august 2002 (28.06.02)

Statlige virksomheter under
Kultur- og kirkedepartementet (unntatt Arkivverket, Nasjonalbiblioteket, Kirkerådet og presteskapet)

Nr.

Vår ref

Dato

V- 15/2002

2002/2714 AØ OD

28.06.2002

Hovedtariffavtalen 2002 – 2004, årlige forhandlinger per 1.september 2002 – stillingsoversikt per 31. august 2002

Generelt
I den nye hovedtariffavtalen (HTA) mellom staten ved Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD) og LO Stat, YS- seksjon stat, Akademikerne og Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon, er det blant annet avtalt at det skal føres lokale forhandlinger innenfor en økonomisk ramme på 2,0 % av lønnsmassen per dato med virkning fra 1. september 2002. AAD vil beregne den økonomiske rammen for oppgjøret. Kultur- og kirkedepartementet vil utarbeide retningslinjer for gjennomføring av forhandlingene per 1. september 2002. Retningslinjene vil bli sendt ut etter at departementet har drøftet gjennomføringen av forhandlingene med de sentrale tjenestemannsorganisasjonene, jf HTA pkt 2.3.1.

Orientering om og iverksetting av den nye hovedtariffavtalen per 1. mai 2002 er regulert i personalmelding nr 13/2002 av 21.05.02 fra AAD. Når det gjelder det sentrale justeringsoppgjøret per 1. august 2002, så er disse forhandlingene avsluttet, og resultatet er lagt ut på ODIN på AADs sider. AAD vil også sende ut en egen personalmelding om justeringsoppgjøret.

Stillingsoversikt per 31.08.2002
Som forberedelse til de lokale forhandlingene ber vi om at virksomhetene sender inn oppdatert stillingsoversikt per 31.08.2002 innen 5. september. Bispedømmerådene sender bare inn stillingsoversikt for tilsatte i rådene, ikke for presteskapet.

Lønnsendringer som følge av de sentrale justeringsforhandlingene (s.f) per 01.08.2002 innarbeides i oversikten og angis i merknadsrubrikken med antall lønnstrinn (ltr). Eksempel:

Virksomhetens navn

L.plan

Kode

Stillingsbetegnelse

Ltr

Årsverk

Merknader

90.100

1062

Direktør

65

1

k

"

1054

Kontorsjef

43

1

1 ltr s.f

m

90.103

1063

Førstesekretær

27

1

1 ltr s.f

m

"

1063

Førstesekretær

26

2

2 ltr s.f

k/m

"

1067

Førstekonsulent

40

1

1 ltr s.f

k

90.201

1069

Førstefullmektig

22

0,50

2 ltr s.f

m

"

1069

Førstefullmektig

24

1

k

"

1070

Sekretær

25

1

2 ltr s.f

m

Ant K/M

4K

5M 9Tot ansatte

8,5 årsv


  • Lønnsplan føres opp etter rekkefølgen i lønnsplanheftet (gjennomgående før etatsplan)
  • Stillingskode (Kode) og Stillingsbetegnelse føres opp etter rekkefølgen på lønnsplanen, med unntak av leder for virksomheten som føres opp først.
  • Lønnstrinn (Ltr) Her oppgis faktisk avlønning (opprykk som følge av det sentrale justeringsoppgjøret per 01.08.02 inkludert – angis i merknadsrubrikken, se eksempel). Der det er flere stillinger innen samme kode og ulik avlønning angis det som i eksemplet, med laveste ltr først.
  • Årsverk oppgis som hele og/eller deler av stilling, avrundet til halv eller hel stilling. Angis også samlet for alle stillinger.
  • Antall kvinner (k) og menn (m) angis for hver lønnsplassering i merknadsrubrikken og samlet for alle stillinger, jf eksemplet.
  • Merknadsrubrikken brukes for tilleggsopplysninger, f eks om en stilling er midlertidig, har B-tillegg m v. Her angis også om en stilling er oppdragsstilling.

Med hilsen

Steinar Lien e.f.
fung. ekspedisjonssjef

Odd Damstuen
underdirektør