Rundskriv V-15 B/2006

Utnevning av biskop i Hamar

Utnevning av biskop i Hamar

Til menighetsrådene i Hamar bispedømme

Nr.

Vår ref

Dato

V-15 B/2006

2006/02347 KIA AEL

03.04.2006

Utnevning av biskop i Hamar

I anledning forestående utnevning av biskop i Hamar bispedømme anmodes menighetsrådet om å gi stemme til tre personer i prioritert rekkefølge som rådet anser mest skikket til å bli utnevnt til bispeembetet.

Hamar bispedømmeråd har i møte 29. mars 2006 nominert følgende kandidater:

Domprost Knut Andresen

Sokneprest Solveig Fiske

Domprost Per Otto Gullaksen

Prost Sevat Lappegard

Residerende kapellan Berit Lånke

Kandidatene er nevnt i alfabetisk orden. Deres vita følger vedlagt. Bispedømmerådets forslag er ikke bindende for de stemmeberettigede. Det er også adgang til å stemme på biskoper i embete.

Avstemningen i menighetsrådet foregår ved vanlig flertallsvotering, der det først voteres over hvem som skal føres opp som nr. 1, dernest voteres over hvem som skal føres opp som nr. 2 og til sist voteres over hvem som skal føres opp som nr. 3. Hvis ingen ved første stemmegivning får flertall (mer enn halvparten) av de stemmer som er avgitt, holdes ny stemmegivning. Ved denne regnes den for valgt som har fått flest stemmer. Det kan før ny stemmegivning gjøres vedtak om at det bare skal stemmes på to eller flere av dem som ved første stemmegivning har fått det høyeste stemmetall. Er valget fremdeles uavgjort fordi flere har fått like mange stemmer, treffes avgjørelsen ved loddtrekning.

Stemmegivningen i menighetsrådet er hemmelig. Prester, kateketer og diakoner i offentlig kirkelig stilling som er medlem av menighetsrådet, deltar ikke i stemmegivningen.

Resultatet av avstemningen med opplysning om stemmetall eller i tilfelle vedtak om at erklæring ikke blir avgitt, føres inn i møteboken. Bekreftet utskrift av møteboken sendes direkte til Kultur- og kirkedepartementet, Postboks 8030 Dep., 0030 Oslo så tidlig at utskriften kan være i departementet innen 31. mai 2006.

Med hilsen

Ole H. Fisknes e.f.
ekspedisjonssjef

Thom M. Rafoss
avdelingsdirektør

Vedlegg (pdf)