Rundskriv V-15B/2004

Orientering om tilskudd av spillemidlene til anlegg for idrett og fysisk aktivitet for 2005 (15.06.2004)

Til kommuner og fylkeskommuner

Nr.
V-15 B2004

Vår ref:
2004/02463 ID/ID1 mro

Dato:
15.06.2004

Orientering om tilskudd av spillemidlene til anlegg for idrett og fysisk aktivitet for 2005

Orienteringen gjelder tilskudd av spillemidlene til:

·
 • anlegg for idrett og fysisk aktivitet
 • ·
 • nærmiljøanlegg
 • ·
 • anlegg for friluftsliv i fjellet.

Søknadsmatriell og søknadsprosedyre

Søkerhefter og søknadsskjemaer fåes ved henvendelse til fylkeskommunen eller Statens forvaltningstjeneste, telefaks: 22 24 27 86 eller e-post: publikasjonsbestilling@ft.dep.no. Søknadsmateriell er også tilgjengelig på Kultur- og kirkedepartementets nettside om spillemidler til idrettsanlegg.

Følgende søkerhefter og søknadsskjemaer skal benyttes:

·
 • anlegg for idrett og fysisk aktivitet: søkerhefte V-0827 og søknadsskjema V-0079
 • ·
 • nærmiljøanlegg: søkerhefte V-0873 og søknadsskjema V-0081
 • ·
 • nærmiljøanlegg, forenklet ordning: søknadsskjema V-0902
 • ·
 • anlegg for friluftsliv i fjellet: linkintHoveddelfriluftslivse side 5.

Søknadsprosedyre:

·
 • Kommunen fastsetter egen søknadsfrist.
 • ·
 • Fylkeskommunen skal ha mottatt søknadene med kommunens prioritering innen 15. januar.
 • ·
 • Departementet skal ha mottatt en oversikt over godkjente søknader innen 15. mars.
 • ·
 • Rammetilskuddene for tilskuddspostene skal meddeles fylkeskommunen innen 1. mai.
 • Fylkeskommunen fordeler rammetilskuddene for tilskuddspostene, og sender melding til departementet innen 1. juli.

Alle bestemmelser som knytter seg tiltilskudd av spillemidlene til idrettsanlegg er tatt inn i heftet V-0732 "Forskrift og bestemmelser om tilskudd av spillemidlene til anlegg for idrett og fysisk aktivitet".

Søknaden fremmes gjennom den kommune hvor anlegget skal ligge. Ved fornyet søknad benyttes også søknadsskjema, men det kan henvises til tidligere innsendte vedlegg der disse er dekkende. Fornyet søknad vurderes og prioriteres på linje med nye søknader.

Krav til søker

Søkere om tilskudd av spillemidlenes overskudd til idrettsanlegg kan være kommuner, fylkeskommuner, idrettslag, andelslag eller andre sammenslutninger.

For andre sammenslutninger må vedtektene forhåndsgodkjennes av departementet. Det vil bli tillagt vekt om vedtektene inneholder bestemmelser som sikrer idretten og/eller det offentlige kontroll med eierforhold og drift.

Det er et grunnleggende prinsipp at tilskudd av spillemidlene ikke skal danne grunnlag for fortjenestebaserte eierformer eller omdannes til fortjeneste for private eiere.

Kostnadskrevende anlegg

Departementet vil presisere at dersom andre enn kommuner og fylkeskommuner står som søker om midler til store kostnadskrevende anlegg (investerings- og driftsmessig), kreves det grundige planer for både finansiering og drift av anlegget. Dersom planene ikke er tilfredsstillende dokumentert, skal søknaden ikke imøtekommes. Det vil bli stilt særskilte krav til spesielle anleggstyper og søknader med høy søknadssum med hensyn til kommunens og fylkeskommunens engasjement. Det vises for øvrig til V-0732.

Tilskuddsberettigede elementer

Det kan søkes om tilskudd til bygging og/eller rehabilitering av idrettsanlegg som er åpne for allmenn idrettslig virksomhet (idrett og fysisk aktivitet for alle), og som ikke er underlagt kommersielle interesser.

Krav til driften av anlegget

Åpent for idrettslig aktivitet.

Anleggseier har plikt til å holde anlegget åpent for idrettslig aktivitet i 40 år fra ferdigstillelse av anlegget. Dette innebærer plikt til å drive på årsbasis eller, for idretter som har faste sesonger, på sesongbasis.

Nedlegging eller bruksendring av anlegget i løpet av denne 40-årsperioden skal ikke skje, med mindre det foreligger skriftlig forhåndssamtykke fra departementet. Dersom anlegget blir midlertidig stengt for 3 måneder eller mer, plikter anleggseier på forhånd å orientere departementet. Denne plikten påhviler også kommunen. Departementet har rett til å sette vilkår for slik midlertidig stengning av anlegget. Blir anlegget ikke åpnet i løpet av seks måneder, regnes stengningen som mislighold. Departementet kan gi godkjennelse for en forlenget stengning.

Dersom den fremtidige drift av anlegget er truet, skal anleggseier uten ugrunnet opphold orientere departementet om dette. Denne plikten påhviler også kommunen.

Godkjent teknisk stand, vedlikehold.

Anleggseier plikter å holde anlegget i godkjent teknisk stand, samt påse at de sikkerhetsforskrifter som gjelder for vedkommende anlegg etterleves. For øvrig skal anlegget vedlikeholdes slik at det ikke forringes utover det som følger av normal slitasje og elde.

Anlegget må være funksjonelt for den/de idretter det er bestemt til bruk for. Anleggseier må i den grad det lar seg gjøre uten vesentlig kostnad, søke å etterkomme eventuelle nye krav til utstyr/anlegg som måtte komme i de aktuelle idrettsgrener.

Rettslige disposisjoner over anlegget.

Overdragelse eller deling av anlegget skal ikke skje uten skriftlig forhåndssamtykke fra departementet. Dette gjelder uavhengig av om overdragelsen skjer mot vederlag eller ikke. Det samme gjelder overføring av driften av anlegget til andre enn tilskuddsmottaker.

Pantsetting av anlegget i overensstemmelse med finansieringsplan vil normalt bli godkjent ved innvilgelse av søknaden. Pantsetting av anlegget som ikke er omfattet av finansieringsplanen, krever forhåndssamtykke av departementet.

Regnskapsplikt.

Anleggseier plikter å føre regnskap i tråd med de retningslinjer som er fastsatt av departementet, jf. V-0732.

Delutbetaling.

Ved delutbetaling av tilskuddsbeløp plikter anleggseier å ferdigstille anlegget innen den fastlagte tidsplan, se for øvrig egne retningslinjer for delutbetaling, jf. V-0732.

Mislighold og misligholdsbeføyelser.

Dersom ett eller flere av vilkårene i V-0732 punkt 2.4 misligholdes, kan departementet kreve tidligere utbetalt tilskudd, med tillegg av 5 % rente i inntil 2 år, tilbakebetalt innen 30 dager etter at departementet har fremsatt skriftlig krav om slik tilbakebetaling. Dersom anleggseier ikke betaler innen den fastsatte tidsfristen, vil departementet inndrive kravet, herunder kreve tvangsfullbyrdelse av panteobjektet.

Som mislighold regnes alltid at anleggseier avvikler driften, innstiller betalingene, søker gjeldsforhandlinger, går konkurs eller blir satt under tvangsforfølgning. Som mislighold regnes også rettslig disponering over anlegget uten forhåndssamtykke fra departementet.

Som sikkerhet for et eventuelt tilbakebetalingskrav, kreves pant i eiendomsrett til grunnen med tilhørende anlegg, eller i festerett til grunnen med tilhørende anlegg. Panteobligasjonen utstedes til fordel for departementet.

Særlige tilskuddssatser

Det vises til V-0732 for om tillegg for Nord-Norge og andre særlige tilskuddssatser.

Forhåndsgodkjenning av planer

Planer som legges til grunn for søknad om tilskudd skal være forhåndsgodkjent av Kultur- og kirkedepartementet eller den det bemyndiger, se V-0732.

Kommunale planer for idrett og fysisk aktivitet

Prosjekter som det søkes om tilskudd til, skal inngå i en vedtatt kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet.

Nærmiljøanlegg

Tilskuddssatsen er 50 % av kostnaden, begrenset oppad til maksimum kr 200 000, jf V-0732.
Fylkeskommunen disponerer i 2004 midler til mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg.
For mer informasjon, kontakt fylkeskommunen.

Rehabilitering av idrettsanlegg

Definisjon

Rehabilitering av et idrettsanlegg er en istandsetting av anlegget som gir en vesentlig funksjonell og bruksmessig standardheving i forhold til dagens situasjon. Rehabilitering kan bety et inngrep i anleggets struktur og utforming for å tilpasse det til nye funksjoner og bruksområder.

Tilskudd

Forutsetningen for å gi tilskudd til rehabilitering/ombygging av eldre anlegg er at tiltaket gir bedre forhold for idrettsutøvelse, og at ombyggingen ikke skyldes mangelfull planlegging, feil drift eller dårlig vedlikehold.

Som hovedregel ytes tilskudd etter satsene for nyanlegg. Tilskudd til utvidelser fastsettes etter særskilt vurdering.

Generelle bestemmelser

·
 • Anlegget må være prioritert i kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet.
 • ·
 • Planene for rehabilitering skal bygge på en faglig kvalifisert tilstandsrapport, som gjør rede for tekniske, økonomiske og funksjonelle forhold i anlegget.
 • ·
 • Vurdering av tilstand og utarbeidelse av tilstandsrapport skal utføres av personer med relevant fagkompetanse.
 • ·
 • Det skal foreligge komplette planer og kostnadsberegninger for hele arbeidet.
 • ·
 • Grunnlaget for å gi tilskudd til rehabilitering av et anlegg skal være utilfredsstillende teknisk/økonomisk drift, utilfredsstillende bruksfunksjoner, og/eller stor bruksslitasje som ikke kan rettes opp ved normalt vedlikehold.
 • ·
 • Forhold som skyldes feil ved planlegging og/eller utførelse, eller manglende vedlikehold fra anleggseiers side, gir ikke grunnlag for tilskudd.
 • ·
 • Forhåndsgodkjenning av planer skal gjøres etter samme regler som for nye anlegg.

Idrettsanleggsregisteret - årlig oppdatering

Fullstendig oppdatering av Kultur- og kirkedepartementets register for idrettsanlegg og spillemiddelsøknader, innen den frist fylkeskommunen har satt, vil være et krav for at kommuner skal være berettiget til å søke om spillemidler kommende år.

Tilskudd av spillemidlene tilanlegg for friluftsliv i fjellet.

Tilskuddsberettigete elementer

Det kan søkes om tilskudd til byggeprosjekter – overnattingshytter og sikringshytter som ligger i tilknytning til rutenettet i fjellet, samt til opparbeiding av stier og løyper.

Krav til søker

Foreninger tilsluttet Den Norske Turistforening (DNT), samt foreninger med tilsvarende formål som DNT, kan søke om tilskudd.

Søkerhefte

V-0829/B fåes ved henvendelse til Den Norske Turistforening,
Postboks 7 Sentrum, 0101 Oslo, eller på tlf. 22 82 28 00.

Søknadsprosedyre

Søknad om tilskudd sendes Den Norske Turistforening innen den frist foreningen bestemmer.

DNT prioriterer søknadene. DNTs innstilling sendes sammen med søknadene til Kultur- og kirkedepartementet og i kopi til Direktoratet for naturforvaltning, innen 1. februar hvert år. Kultur- og kirkedepartementet vedtar fordeling av midlene og sender melding om vedtaket til søkeren med gjenpart til DNT.

Råd og veiledning for tilskuddsordningene

Råd og veiledning om tilskuddsordningene gis av kommunen, fylkeskommunen eller Kultur- og kirkedepartementet, Idrettsavdelingen.

For tilskuddsordningen "Anlegg for friluftsliv i fjellet" gis informasjon av Den Norske Turistforening. Råd og veiledning kan også innhentes fra Kultur- og kirkedepartementet, Idrettsavdelingen.

Med hilsen


Paul Glomsaker e.f.
ekspedisjonssjef
Ole Fredriksen
avdelingsdirektør

Kopi: Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité
Kommunerevisjonene
Friluftslivets Fellesorganisasjon
Friluftsrådenes Landsforbund
Det Frivillige Skyttervesen
Den Norske Turistforening
Norges Velforbund