Rundskriv V-16-02

Ajourføring av etats- og tjenestestedsregisteret i Statens Sentrale Tjenestemannsregister (SST) per 1. oktober 2002 (01.07.02.)

Statlige virksomheter under
Kultur- og kirkedepartementet

Nr.

Vår ref

Dato

V- 16/2002

2002/2433 AØ OD

01.07.2002

Ajourføring av etats- og tjenestestedsregisteret i Statens Sentrale Tjenestemannsregister (SST) per 1. oktober 2002

Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD) skal, som tidligere, ha ansvaret for oppdatering av etats- og tjenestestedsregisteret i SST til tellingen 1. oktober 2002.

Vi viser til vedlagte rundskriv P- 3/02 fra AAD hvor det bes om at alle virksomheter følger den punktvise instruksen i rundskrivet med hensyn rapporteringen. Dette er nødvendig for at ajourføringen skal bli korrekt.

Vi vedlegger kopier av AADs rundskriv P - 3/02, utskrift fra Etats- og tjenestestedsregisteret og kommunelisten per 1. januar 2002, og ber om registreringen rapporteres i henhold til AADs instrukser og fremsendes gjennom Kultur- og kirkedepartementet. AAD har satt en frist til 10. august 2002, slik at vi må ha rapportene innen 5. august 2002.

Med hilsen

Steinar Lien e.f.
fung. ekspedisjonssjef

Odd Damstuen
underdirektør

3 vedlegg