Rundskriv V-16B 2007

Kommunalt tilskudd til tros- og livssynssamfunn 2007

Kommunalt tilskudd til tros- og livssynssamfunn 2007

Kommunene
Nr. Vår ref Dato
V-16B 200704129-/GP 31.10.2007

 

Kommunalt tilskudd til tros- og livssynssamfunn 2007

I  Antall tilskuddsberettigede medlemmer i tros- og livssynssamfunn 2007

Oversikt over tilskuddsberettigede medlemmer i tros- og livssynssamfunn i den enkelte kommune sendes nå ut fra Brønnøysundregistrene. Oversikten sendes kommunens e-postadresse, slik den er registrert i Enhetsregisteret. 

Oversikten inneholder følgende informasjon om tros- eller livssynssamfunn med tilskuddsberettigede medlemmer i kommunen:

  • Organisasjonsnummer
  • Navn og adresse
  • Bankkontonummer
  • Antall tilskuddsberettigede

Arbeidet med korrigering av tilskuddsberettigede medlemmer for 2007 er ikke avsluttet. Det vil følgelig kunne forekomme at enkelte samfunn vil ha krav på et noe høyere beløp enn hva som fremkommer av de oversiktene som nå sendes kommunene. Korrigerte tilskuddslister vil i løpet av desember 2007 bli produsert og oversendt fra Brønnøysundregistrene til de kommuner som vil være berørt av en mulig restutbetaling.  Vi vil foreslå at kommunene der dette er mest hensiktsmessig, foretar restutbetalingen for 2007 i tilknytning til ordinær utbetaling av tilskudd for 2008.

II Tilbakeholding av utbetaling av tilskudd

Tros- og livssynssamfunn som ikke har innsendt regnskap og årsrapport er avmerket i den kommunale tilskuddsoversikten med beskjed om at tilskuddet skal holdes tilbake inntil videre. Fylkesmannen vil informere den enkelte kommune når det kommunale tilskuddet kan utbetales til disse samfunnene.

 Med hilsen

 

Henning Gorholt e.f. Gro Paudal
ekspedisjonssjef seniorrådgiver