Rundskriv V-17B-2003

Ny forskrift om økonomiforvaltningen for kirkelige fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke (25.09.2003)

Kirkelige fellesråd
Menighetsrådene
Kommunene

Nr.

Vår ref

Dato

V-17B/2003

03/40 KIF obl

25.09.2003

Ny forskrift om økonomiforvaltningen for kirkelige fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke

Ved rundskriv F-96-96 av 18. november 1996 ble det med virkning fra 1. januar 1997 gitt bestemmelser om budsjett­ordning, regnskaps­føring og revisjon for kirkelige fellesråd og menighetsråd, jf. kirkeloven §§ 9 og 14. Departementet har nå fastsatt ny forskrift om økonomiforvaltningen for fellesrådene og menighetsrådene som vil erstatte nevnte bestemmelser. Forskriften følger vedlagt og gjelder fra 1. januar 2004.

Behovet for endringer i nåværende bestemmelser på området har dels blitt aktualisert gjennom de erfaringer som er vunnet siden 1997, dels i de endringer som har funnet sted i det aktuelle forskriftsverket på kommunal sektor, som gjeldende bestemmelser har vært knyttet nært opp til. I likhet med dagens bestemmelser bygger også den nye økonomi­forskriften på tilsvarende bestemmelser for kommunene. De kommunale forskriftene er imidlertid i dag mer rammepreget og mindre detaljert enn tidligere.

Forarbeidet til ny økonomiforskrift for fellesrådene og menighetsrådene har vært gjort av en arbeidsgruppe med represen­tanter bl.a. fra Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon, Norsk kommunerevisorforbund og departementet. Utkast til ny forskrift har vært til høring blant utvalgte instanser, bl.a. flere menighetsråd og fellesråd.

Den nye forskriften er mer uttømmende enn tidligere, med bl.a. mer utfyllende bestemmelser om budsjettarbeidet og regnskaps­føringen, om økonomiplan, finansforvaltning og regnskapsdokumentasjon. I forskriften er det samtidig nå færre direktehenvisninger til de kommunale forskriftene. Det er videre fastsatt at det nå skal føres separate drifts- og investerings­regnskap (kapitalregnskap).

For kommunal sektor er det stiftet en forening for god kommunal regnskaps­skikk. Kultur- og kirkedepartementet er medlem av foreningen og foreningen skal kunne behandle spørsmål som angår den kirkelige sektor. Bl.a. vil foreningen angi standarder for hvordan ulike transaksjoner skal behandles og gi retningslinjer for hva som skal føres i driftsregnskapet og investeringsregnskapet, jf. i denne forbindelse kommentarene til forskriften § 5-5.

I forskriftene som gjelder for kommunene er det ikke fastsatt obligatoriske artskonto­planer, men det er stilt som krav at kontoplanen skal bygges opp slik at den ivaretar statlige krav til rapportering av økonomiske data fra kommunesektoren. Kravene til rapportering av økonomiske data er for kommunene fastsatt i en egen forskrift som angir detaljerte krav til bruk av artskonto og funksjoner. I den nye økonomiforskriften for fellesrådene og menighetsrådene er det fastsatt at artskonto­planen er obligatorisk, og kravene til rapportering av regnskapsopp­lysninger inngår som en del av forskriften, jf. forskriften §§ 5-3 og 7 og forskriftens vedlegg 3, 4A og 4B. Den obliga­toriske artskonto­planen for fellesrådene (og menighetsråd i ettsoknskommuner) består av de fire funksjonene (formålene) Kirkelig administrasjon, Kirker, Kirkegårder og Annen kirkelig virksomhet. For menig­hets­råd i flersoknskommuner er det ikke stilt krav om inndeling av konto­planen i ulike funksjoner. Det er for disse også åpnet for større valgfrihet i artsinndelingen.

Vi gjør for øvrig oppmerksom på at Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon i tiden framover tilbyr kurs der den nye økonomiforskriften blir gjennomgått.

Med hilsen

Jørn Hagen e.f.
avdelingsdirektør

   
   

Ole Bernt Langset
rådgiver

Forskrift om økonomiforvaltningen for kirkelige fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke

Oppdaterte vedlegg finner du her

Kopi:

Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon
Bispedømmerådene
Kirkerådet
Kommunal- og regionaldepartementet
Fylkesmennene
Statistisk sentralbyrå
Norsk kommunerevisorforbund
Kommune- og kemnerforbundet
Kommunenes sentralforbund