Rundskriv V-18-02

Forhøyet forsikring tjenestereiser i utlandet (01.07.02)

Statlige virksomheter under
Kultur- og kirkedepartementet

Nr.

Vår ref

Dato

V- 18/2002

2000/3019 AØ OD

01.07.2002

Forhøyet forsikring tjenestereiser i utlandet

Vedlagt oversendes til orientering kopier av Arbeids- og administrasjonsdepartementets (AAD) brev av 7. desember 2001 og 28. mai 2002 vedrørende forsikring utløst av terrorhandlinger.

Forsikringsordningen er begrenset oppad til 65 G.

AAD har besluttet å forlenge denne ordningen inntil videre, dog ikke ut over 31.12.02.

Med hilsen

Steinar Lien e.f.
fung. ekspedisjonssjef

Odd Damstuen
underdirektør

2 vedlegg