Rundskriv V-18B-2003

Orientering om tilskuddsordningen for lokale og regionale kulturbygg og adgang til å søke om tilskudd til lokale og regionale kulturbygg 2004 (30.09.2003)

Til kommuner og fylkeskommuner

Nr.

Vår ref

Dato

V-18B

2003/ 3174 KU ILE:pbp

30.09.2003

Orientering om tilskuddsordningen for lokale og regionale kulturbygg og adgang til å søke om tilskudd til lokale og regionale kulturbygg 2004

Orientering om tilskuddsordningen for lokale og regionale kulturbygg
Stortinget vedtok i 2002 endring i lov om pengespill, jf. Innstilling O. nr. 44 (2001-2002). Endringen innebærer bl.a. at en del av spillemiddeloverskuddet fra Norsk Tipping AS skal gå til investeringer i lokale og regionale kulturelle møtesteder.

Stortinget har bestemt at bevilgningen over statsbudsjettet, kap. 320 Allmenne kulturformål post 60 Lokale og regionale kulturbygg, blir avviklet fra 2004. Dette innebærer at tilskuddsordningen i kommende år i sin helhet blir finansiert av den delen av spilleoverskuddet fra Norsk Tipping AS som skal fordeles av Kongen til kulturformål.

St.meld. nr. 48 (2002-2003) Kulturpolitikk fram mot 2014
I St.meld. nr. 48 (2002-2003) Kulturpolitikk fram mot 2014, som ble lagt fram 29.08.03, foreslås det en ny desentralisert ordning for tilskudd til kulturhus. Det foreslås at fylkeskommunene stilles relativt fritt i bruken av tilskuddsmidler og at de statlige føringene avgrenses til et sett premisser som skal fremgå i det årlige brevet der midlene blir stilt til disposisjon.

For nærmere informasjon om kulturmeldingens forslag til nyordning av investeringstilskudd vises til St.meld. nr. 48 (2002-2003), kap. 17 og særlig pkt. 17.4 og pkt. 17.5.

Det understrekes at endringene som er foreslått i St.meld. nr. 48 (2002-2003), avhenger av Stortingets tilslutning og altså først vil kunne iverksettes etter at meldingen er behandlet i Stortinget. For 2004 skal derfor søkerne forholde seg til de eksisterende retningslinjene. Fristene er imidlertid noe forskjøvet i forhold til tidligere år, og sluttbehandlingen av søknadene kan bli noe forenklet, dersom Stortinget slutter seg til den foreslåtte desentraliseringen.

Adgang til å søke om tilskudd til lokale og regionale kulturbygg i 2004
Det kan for 2004 søkes om tilskudd fra spillemiddeloverskuddet til lokale og regionale kulturbygg. Retningslinjene fra juni 2001, jf. heftet V-0821 "Lokale og regionale kulturbygg - Retningslinjer for søknad om statsmidler" vil være gjeldende for søknader i 2004.

Søknadsprosedyre/søknadsfrister:

  • Kommunen fastsetter egen søknadsfrist.
  • Fylkeskommunen skal ha søknaden med kommunens prioritering før 1. mars.
  • Departementet skal ha oversikt over godkjente søknader før 15. april.
  • Rammetilskuddet blir meddelt fylkeskommunene innen 1. juli.
  • Fylkeskommunene fordeler den tildelte rammen og sender melding til departementet innen 1. september.

Det kan søkes om investeringstilskudd til nybygg, tilbygg/ombygging av eksisterende kulturbygg, og til ombygging av andre hus til kulturbygg.

Lokale kulturbygg er allmenne kultur- og forsamlingslokaler, som samfunnshus, grendehus, kulturhus, bydelshus, allaktivitetshus o.l. Lokalene skal være et kulturelt og sosialt møtested i lokalmiljøet og/eller i kommunen, egnet for ulike kulturaktiviteter.

Regionale kulturbygg er kulturbygg som i funksjon og/eller størrelse tar sikte på å dekke behov ut over kommunegrenser, eventuelt også ut over fylkesgrenser der bosetning og kommunikasjon gjør dette mulig.

Fylkeskommunene klassifiserer regionale kulturbygg og bestemmer selv antall og plassering. Regionale kulturbygg må være med i en fylkeskommunal plan for regionale kulturbygg for at det kan søkes om statsmidler.

Søkere kan være andelslag, kommuner, stiftelser eller organisasjoner med demokratisk oppbygging. Vilkår for at en organisasjon kan stå som søker, er at kommune og fylkeskommune stadfester at utforming av bygget, vedtekter og driftsplan gjør det til et allment lokalt kulturbygg. For andelslag og stiftelser skal vedtektene forhåndsgodkjennes av departementet.


Tilskuddssatser lokale kulturbygg:

Finnmark og Troms fylker:

inntil 50 % av byggekostnadene
inntil 2 mill. kroner.

Nordland fylke og Namdalen:

inntil 50 % av byggekostnadene
inntil 1,6 mill. kroner.

Resten av landet:

inntil 1/3 av byggekostnadene
inntil 1 mill. kroner.

Økt tilskuddsramme, gjeldende for gruppen "Resten av landet":
Øvre tilskuddsramme for lokale kulturbygg med et stort omland, og som skal fungere for en kommune eller del av større kommune, heves fra 1 mill. til 1,6 mill. kroner, forutsatt at søknaden oppfyller en del vilkår:

  • Fylkeskommunen skal uttale seg om hvorvidt plasseringen tilsier utvidet tilskuddsramme.
  • Regionale teatre og fylkesavdelingen i Norsk musikkråd skal uttale seg om planer.
  • Før forhåndsgodkjenning bør planene være tatt med i en kommunal kulturbyggplan.
  • Det må dokumenteres arkitektonisk kvalitet, at kulturbygget kan romme et bredt spekter av aktiviteter og at det vil nå mange brukere. Også planer for driften vil bli tillagt vekt.

Tilskuddssatsene for regionale kulturbygg:

Finnmark, Troms, og Nordland fylker og Namdalen:

inntil 50 % av byggekostnadene
inntil 5 mill. kroner.

Resten av landet:

inntil 1/3 av byggekostnadene
inntil 5 mill. kroner.

For øvrig er alle bestemmelser som knytter seg til tilskudd fra statsmidler til lokale og regionale kulturbygg, tatt inn i heftet V-0821 "Lokale og regionale kulturbygg - Retningslinjer for søknad om statsmidler".

Råd og veiledning for tilskuddsordningen:
Råd og veiledning om tilskuddsordningene gis av kommunen, fylkeskommunen eller Kulturdepartementets Kulturavdeling ved rådgiver Isabell Lexow, telefon 22 24 80 09.

Med hilsen

Kjell Myhren e.f.
ekspedisjonssjef

Elisabeth Solberg
underdirektør

Kopi:

Kommunerevisjonene
Riksrevisjonen