Rundskriv V-19B 2008

Kommunalt tilskudd til tros- og livssynssamfunn 2008

Kommunalt tilskudd til tros- og livssynssamfunn 2008

Kommunene

 

 

 

Nr.

Vår ref

Dato

V-19B/2008

2008/04464 SF/HMM

28.10.2008

 

Kommunalt tilskudd til tros- og livssynssamfunn 2008

I Antall tilskuddsberettigede medlemmer i tros- og livssynssamfunn 2008

Oversikt over tilskuddsberettigede medlemmer i tros- og livssynssamfunn i den enkelte kommune er sendt ut fra Brønnøysundregistrene. Oversikten er sendt kommunenes e-postadresse, slik den er registrert i Enhetsregisteret.

Oversikten inneholder følgende informasjon om tros- og livssynssamfunn med tilskuddsberettigede medlemmer i kommunen:

·        Organisasjonsnummer

·        Navn og adresse

·        Bankkontonummer

·        Antall tilskuddsberettigede

 

II Beregningsgrunnlag

Som tidligere år beregner den enkelte kommune tilskuddssatsen på grunnlag av de årlige budsjetterte kommunale utgifter til Den norske kirke, fordelt på hvert statskirkemedlem bosatt i kommunen. Kirkelig fellesråd i den enkelte kommune (menighetsrådet i kommune med ett sogn) har oversikt over antall medlemmer i Den norske kirke.

Ved beregningen av de årlige utgifter til Den norske kirke må inntektsbeløp som refererer seg til de budsjetterte utgiftsbeløp trekkes fra. I utgiftsberegningen tas ikke med utgifter som er felles for alle innbyggere i kommunen og som ikke er utgifter til egentlige kirkelige formål, herunder bl.a. merutgifter til vedlikehold av fredede eller vernede kirkebygg, øvrige utgifter til alminnelige kulturformål, til kirkegårder, krematorier og gravkapeller og til sosialt hjelpearbeid. 

Med fredede eller vernede kirkebygg menes her listeførte kirker i henhold til Miljøverndepartementets rundskriv T-3/00 Kulturminne kirke, pkt 2 ”Kirker og kirkeinventar”.

Med merutgifter til vedlikehold av fredede eller vernede kirkebygg menes ikke alminnelig vedlikehold av kirkebygningen. Det vil være opp til den enkelte kommunes skjønn å anslå hvor stor andel av vedlikeholdsutgiftene som skyldes at et kirkebygg er fredet eller vernet.

III Tilbakeholding av utbetaling av tilskudd

Tros- og livssynssamfunn som ikke har innsendt regnskap og årsrapport er avmerket i den kommunale tilskuddsoversikten med beskjed om at tilskuddet holdes tilbake inntil videre. Fylkesmannen vil informere den enkelte kommune når det kommunale tilskuddet kan utbetales til disse samfunnene.

 

Med hilsen

Birgitte Lange e.f.
ekspedisjonssjef

Hanne Marie Myrvold
seniorrådgiver

 

Kopi: 

Fylkesmennene
Den norske kirke – Kirkerådet