Rundskriv V-19B/2004

Endring av navnet på Agder Bispedømme (02.09.2004)

Presteskapet og kirkelige råd i Agder bispedømme

Nr.
V-19/B-2004

Vår ref:
2004/2313 KIA mtb

Dato:
02.09.2004

Endring av navnet på Agder Bispedømme

I medhold av lov 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke § 2 andre ledd jf. kongelig resolusjon av samme dag har Kultur- og kirkedepartementet fastsatt at navnet på ”Agder bispedømme” endres til ”Agder og Telemark bispedømme” med virkning fra 1. januar 2005.

Med hilsen

Ole H. Fisknes e.f.
ekspedisjonssjef

Thom M. Rafoss
avdelingsdirektør