Rundskriv V-20-02

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2002 - 30. april 2004 - lokale forhandlinger per 1. september 2002 (10.10.02)

Statlige virksomheter under
Kultur- og kirkedepartementet (unntatt Arkivverket,
Nasjonalbiblioteket, Kirkerådet og presteskapet)
Berørte tjenestemannsorganisasjoner

Nr.

Vår ref

Dato

V - 20/2002B

2002/2880 AØ OD

10.10.2002

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2002 –
30. april 2004 – lokale forhandlinger per 1. september 2002

Generelt
I følge Hovedtariffavtalen (HTA) for perioden 1. mai 2002 – 30. april 2004 skal det med virkning fra og med 1. september 2002 gjennomføres lokale forhandlinger. Dette rundskrivet er en veiledning for virksomhetene om hvordan forhandlingene skal gjennomføres.

 • Vi viser til personalmeldinger (PM) fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD) som regulerer iverksetting av forhandlingsresultatet per 01. mai 2002 og justeringsoppgjøret per 01. august 2002 (PM 13/2002 av 21.05.02, PM 17/2002 av 04.07.2002 og PM 21/2002.
 • Dette rundskrivet, som er utformet etter det forberedende møtet med tjenestemannsorganisasjonene den 10. oktober, fastsetter retningslinjene for forberedelse og gjennomføring av de årlige lokale forhandlinger i Kultur- og kirkedepartement (KKD) for virksomheter under departementet, med unntak av Arkivverket, Nasjonalbiblioteket, Kirkerådet og presteskapet som er egne forhandlingssteder. Forhandlingene føres i henhold til pkt 2.3.3.1 i HTA, jf hefte P-0824 revidert juli 2002, jf ellers pkt 14 - Gjennomføring.
 • Arbeidsgiver har ansvar for at rundskrivet så snart som mulig deles ut til alle lokale tjenestemannsrepresentanter som skal delta i drøftingene ved virksomheten.

Følgende frister gjelder:

 • Melding om virksomheten ønsker å skyte inn egne midler (HTA 2.3.3.1 b) tas opp med KKDfør drøftingene lokalt sluttføres, jf pkt 14 Gjennomføring.
 • Oversikt over tillegg gitt etter tilleggslønnstabellen (B-tabellen), med angivelse av antall tillegg og hva de er gitt for innen 22. november.
 • Forslag fra virksomhetene om lønnsendringer for stillinger/personer, jf pkt 14 – Gjennomføring, innen22. november.
 • Fristen 22. november gjelder også for oversendelse av godkjentreferat fra lokale drøftinger til de berørte sentrale tjenestemannsorganisajonene (egen prosedyre for Bispedømmekontorene, Det praktisk-teologiske seminar og Svalbard kirke).
 • Frist for de sentrale tjenestemannsorganisasjonene for å fremme sine krav overfor KD er satt til 29. november 2002.
 • Forhandlinger 10. desember for utvalg 1 og 12 desember for utvalg 2, se pkt 2 Forhandlingssted og pkt 13 Framdrift.

1. Bakgrunn
I HTA per 1. mai 2002 er det nedfelt at det skal føres lokale forhandlinger innenfor en samlet økonomisk ramme på 2,0 % av lønnsmassen pr. dato fra 1. september 2002 – 1,9 % er sentrale avsetninger og 0,1 % forutsettes tilført av virksomhetene som frigjorte midler, jf HTA pkt 2.3.3.1.

De lokale forhandlingsbestemmelser fremgår av pkt. 2.3.3 Årlige forhandlinger i HTA (P-0824, revidert juli 2002).

Utgangspunktet for de lokale forhandlingene er hovedlønnstabellen (A-tabellen) pr. 1. mai 2002 og resultatet fra sentrale forhandlinger om endringer i lønnsplasseringer pr. 1. august 2002, HTA pkt 1.4.1.1. Endringene er innarbeidet i lønnsplanene som følger av HTA, vedlegg 1, Lønnsplanheftet nr. 40.

Dette er nærmere omtalt i PM 17/2002.

2. Forhandlingssted
De lokale forhandlingene skal føres på de steder som har fått delegert forhandlingsfullmakt, se vedlegg 2 til HTA. Det er her fastsatt at forhandlingene for virksomheter under Kultur- og kirkedepartementet (med unntak av Arkivverket, Nasjonalbiblioteket, Kirkerådet og presteskapet) føres i Kultur- og kirkedepartementet.

Partene er enige om at forhandlingene i forhandlingsstedet "øvrige" best kan gjennomføres ved at det inndeles i to utvalg. Utvalg 1 - kulturinstitusjonene, og Utvalg 2 - kirkeinstitusjonene.

Dersom partene på forhandlingsstedet er enige (KKD og de sentrale tjenestemannsorganisasjonene), kan det føres forberedende forhandlinger (drøftinger) i virksomheter/enheter som ikke er eget forhandlingssted. Resultatet av de forberedende forhandlingene (drøftingene) kan imidlertid ikke iverksettes før godkjenning av partene på forhandlingsstedet foreligger (jf HTA pkt 2.3.2.e).

KKD og de berørte tjenestemannsorganisasjonene er enige i at det føres forberedende forhandlinger (drøftinger) ved departementets underliggende virksomheter i samsvar med pkt 14 Gjennomføring.

3. Forhandlinger for øverste leder
Ved forhandlingssteder der øverste leder er omfattet av hovedtariffavtalen kan nærmeste overordnet myndighet, etter avtale med tjenestemannsorganisasjonene på samme nivå, fastsette lønnsendring for vedkommende leder. Kommer partene ikke til enighet, kan tvisten ikke ankes. Arbeidsgivers siste tilbud skal da gjelde. Lønnsendringen betinger dekning på virksomhetens budsjett, ut over sentralt fastsatt pott.

4. Virkningstidspunkt
Forhandlingsresultatet skal gjennomføres med virkning fra 1. september 2002. Det er ikke anledning til – helt eller delvis – å bruke andre virkningstidspunkt.

5. Føringer
AAD gjør oppmerksom på at det er avtalt følgende sentrale føringer for de lokale forhandlingene pr. 1. september 2002:

 • Det skal tas hensyn til virksomhetenes behov for høgskole- og langtidsutdannet personell, jf HTA pkt 2.3.3.1.4.
 • De sentrale parter tilrår at kvinner bør få en større andel av potten enn en proratafordeling tilsier, jf HTA pkt 2.3.3.1.5.

På bakgrunn av en tidligere henvendelse fra Likestillingsombudet, vil AAD minne om at likestillingsloven forbyr ulik avlønning pga. kjønn, jf Likestillingsloven § 5 første ledd. I utgangspunktet har menn og kvinner det samme vern mot lønnsmessig forskjellsbehandling pga. kjønn. Det er likevel rom for positiv særbehandling av det ene kjønn, hvis dette kan fremme likestilling mellom kjønnene, jf Likestillingsloven § 3 tredje ledd.
Ombudet mener at unntakshjemmelen i likestillingslovens § 3 tredje ledd ikke kan anvendes i tilfeller der kvinner fra før er lønnsmessig likestilt med mannlige kolleger.

De lokale forhandlinger i HTA pkt. 2.3.3 skal bidra til å fjerne kjønnsbetingede lønnsforskjeller - og ikke opprette nye. De sentrale parter tilrår derfor at partene lokalt kartlegger eventuelle kjønnsbetingede lønnsforskjeller på alle nivå før forhandlingene.

AAD har beregnet kvinnenes prosentvise andel av lønnsmassen i de enkelte virksomhetene. Denne beregningen følger som vedlegg.

Virksomhetene bes legge AADs tilråding til grunn for de prioriteringer som gjøres.

6. Parter
På det enkelte forhandlingssted føres de lokale forhandlinger mellom arbeidsgiver på det enkelte forhandlingssted (Kultur- og kirkedepartementet) og hovedsammenslutningenes medlemsorganisasjoner, eventuelt underavdelinger av disse.

Den frittstående organisasjonen Norges Ingeniørorganisasjon (NITO) har inngått hovedtariffavtale med staten. NITO er part i de lokale forhandlinger som føres i det enkelte departement/virksomhet.

7. Virkemidler
Under de lokale forhandlingene er det kun de virkemidler som er omtalt i HTA pkt 2.3.6 som kan nyttes.

7.1 Hovedregel ved lønnsendringer
Hovedregelen er at de lønnsendringer som foretas gis på individuelt grunnlag. Lønnsendringer som knyttes til stillinger med særlige oppgaver, og som er ment å følge også fremtidige stillingsinnehavere, bør bare gjøres unntaksvis. Det må gå fram av protokollen om lønnsendring gis individuelt, slik at det senere ikke er tvil om hva partene er enige om. Dersom dette likevel ikke går fram av protokollen, må den forstås slik at lønnsendringene er foretatt på individuelt grunnlag (personlig lønn).

7.2 Opprette og endre særavtaler
De sentrale parter er enige om at virkemidlet "opprette og endre særavtaler" (jf HTA pkt 2.3.6 e) kan være forhandlingstema i lokale forhandlinger når

 • særavalen er sagt opp for revisjon ved utløp og en av partene ensidig bringer inn dette som forhandlingstema
 • en av partene fremsetter krav/tilbud om opprettelse av særavtaler
 • det foreligger enighet mellom partene om å bringe inn endring av løpende særavtaler som forhandlingstema.

AAD gjør oppmerksom på at lokale særavtaler som er i strid med HTA er ugyldige. Det vises for øvrig til PM 10/99 og PM 16/99 om inngåelse av særavtaler m v.

7.3 Kronebeløp
Hovedtariffavtalen åpner for å bruke fast eller tidsavgrenset kronetillegg som virkemiddel i forhandlingene. Kronetillegg skal primært gis som et engangsbeløp pr 1. sept. 2002, eventuelt for en tidsbegrenset periode. AAD anser dette for å være en hensiktsmessig måte å belønne oppnådde resultat og/eller en ekstraordinær arbeidsinnsats over et begrenset tidsrom.

7.4 Omgjøring av stillinger til annen stillingskode
Omgjøring av besatte stillinger til en annen stillingskode er en forhandlingssak, jf HTA pkt 2.3.6 c. Dersom partene blir enige om å endre en stilling fra en stillingskode til en annen, går dette til en navngitt arbeidstaker. Dette innebærer at tilsettingsmyndigheten ikke skal behandle endringen.

Ved omgjøring av stillingskode er det kun de koder som er nedfelt i hovedtariffavtalens gjennomgående lønnsplan, eller den enkelte virksomhets lønnsplan, som skal benyttes. Stillingskoder på lønnsplaner for andres departementsområder kan bare benyttes etter forhåndssamtykke fra AAD.

Omgjøring av en stillingskode til en annen, kan være aktuelt dersom det har skjedd vesentlige/reelle endringer i en stillings arbeids- og/eller ansvarsoppgaver. Omgjøring av en stillingskode til en annen for å få en bedre lønnsmessig utvikling, er ikke i samsvar med HTA.

AAD minner om at omgjøring av besatte stillinger som resultat av omorganisering og ny stillingsstruktur, i hovedsak skal skje under de årlige lokale forhandlinger.

Lederstillingene i hovedtariffavtalen omfattes av forhandlingene. AAD anser det imidlertid som uheldig med utstrakt bruk av omgjøring til lederstillinger ved forhandlinger fordi det vil kunne svekke konkurransen om slike stillinger. Som hovedregel bør lederstillinger kunngjøres for å sikre den nødvendige konkurranse. Dersom noen har rettskrav på en nyopprettet stilling, vil den måtte betraktes som allerede besatt og skal ikke kunngjøres, og lønnsfastsettelsen skjer med hjemmel i pkt. 2.3.8 i HTA. Hvorvidt en arbeidstaker har rettskrav på en stilling, må vurderes konkret i det enkelte tilfellet. En slik vurdering må gi svar på om vedkommendes arbeidsoppgaver helt eller i det vesentlige er videreført i den nyopprettede stillingen.

Se for øvrig PM 20/97 fra AAD om "Opphevelsen av bevilgningsreglementets § 10", og KKDs tildelingsbrev - statsbudsjettet 2002, vedrørende opprettelse og omgjøring av stillinger.

8. Fagarbeider med fagbrev
Det er ingen automatikk i at en arbeidstaker som har tatt fagbrev skal innplasseres/overføres i stillingskode 1203 Fagarbeider med fagbrev i lønnsramme 11. Stillingskode 1203 Fagarbeider med fagbrev er forbeholdt de stillinger der det kreves relevant fagbrev for å utføre stillingens oppgaver.

9. Uorganiserte arbeidstakere
Forhandlingene omfatter både organiserte og uorganiserte arbeidstakere. Det er arbeidsgiver som i første rekke må påse at arbeidstakere uavhengig av organisasjonstilknytning får den lønn de etter sine oppgaver og arbeidsutførelse bør ha.

10. Midlertidig tilsatte
Vikarer og midlertidig tilsatte som er tilsatt per 1. september 2002 er formelt kandidater til opprykk. Det vil være et lønnspolitisk spørsmål hvorvidt medarbeidere med slike tilsettingsforhold skal prioriteres eller ikke.

10.1 Midlertidig tilsatte på eksternt finansierte midler
Midlertidig tilsatte tjenestemenn tilsatt for å utføre oppdrag som er eksternt finansiert, omfattes av HTA og dermed av de lokale forhandlingene (jf tjenestetvistloven § 1, 1. ledd). Nevnte stillinger skal ved innrapportering til Statens tjenestemannsregister, merkes med "Z".

AAD presiserer at avsetningen til de lokale forhandlingene på det enkelte forhandlingssted omfatter også denne stillingsgruppe. Avsetningen vil derimot ikke omfattes av den økte bevilgningen som lønnsreguleringen innebærer o g dermed ikke den fordeling som skjer av Finansdepartementet til de ulike departementsområder. Den enkelte virksomhet må dekke merkostnader innenfor de ekstert finansierte midlene.

Stillinger som er overenskomstlønnet omfattes ikke av HTA.

11. Økonomi
Lokale forhandlinger kan finansieres fra tre kilder:

 • Sentralt fastsatte midler.
  En økonomisk ramme på 1,9 % av lønnsmassen per dato for det enkelte forhandlingssted (her virksomheter under KKD unntatt arkivverket, Nasjonalbiblioteket, Kirkerådet og presteskapet).
  For dette forhandlingsstedet har AAD beregnet rammen til kr 4 575 509 etter HTA pkt 2.3.3.1a, jf ellers vedlagte oversikt som viser fordeling av den økonomiske rammen på de enkelte virksomheter, samt kvinneandel av lønnsmassen.
 • Lønnsendringer ved skifte av arbeidstakere.
  De sentrale avtaleparter er enige om å legge til 0,1 % av lønnsmassen for samtlige forhandlingssteder grunnet lønnsendringer ved skifte av arbeidstakere. Det er lokalt ikke anledning til å endre summen – selv om den enkelte virksomhets regnskap viser et annet tall. Den avtalte avsetningen på 0,1 % må virksomhetene selv dekke innenfor vedtatt budsjett. AAD har beregnet beløpet til kr 240 816 etter HTA pkt 2.3.3.1c.
 • Arbeidsgiver skyter inn midler/inntekter fra virksomheten.
  Dersom virksomhetene ønsker å skyte inn egne midler, skal arbeidsgivers avgjørelse tas før forhandlingene starter slik at samtlige parter er klar over oppgjørets totale økonomiske ramme ved forhandlingsstart. Arbeidsgiver kan ikke ensidig sette betingelser for bruk av de midler som eventuelt skytes inn. En forutsetning for å skyte inn midler er at virksomheten har budsjettmessig dekning for merkostnadene.

Sum 2.3.3.1a og 2.3.3.1c utgjør kr 4 816 325, jf vedlegget.

11.1Fordeling av den økonomiske rammen på forhandlingsutvalg, jf pkt 2 foran

Utvalg 1 kr 3.330 844 (3 164 302 etter HTA pkt 2.3.3.1.a, og 166 542 etter 2.3.3.1.c)

Utvalg 2 kr 1 485 481 ( 1 411 208 etter HTA pkt 2.3.3.1.a, og 74 273 etter 2.3.3.1.c)

11.2 Vedr midler fra virksomheten
Virksomhetene bør ut fra den økonomiske situasjonen være varsomme med å skyte til midler. Dersom virksomhetene likevel finner det nødvendig å skyte inn midler, bør det være i de tilfeller hvor det kan påvises effektivisering/omstillingstiltak eller hvor markedshensyn gjør det nødvendig for å beholde kvalifisert arbeidskraft/nøkkelpersonell.

Eventuelle tilskudd av egne midler må være begrunnet ut fra konkrete behov i virksomheten, jf ellers pkt 14 – Gjennomføring.

AAD minner også om at det er de årlige lokale forhandlinger jf HTA pkt 2.3.3 som er hovedregelen for endring av lønn lokalt. AAD presiserer at alle krav som er fremmet i henhold til pkt 2.3.3 skal forhandles etter denne bestemmelse selv om de inneholder 2.3.4- begrunnelse, og ikke skytes ut til etterfølgende 2.3.4 forhandlinger. Ved de årlige forhandlinger etter pkt 2.3.3 kan alle argumenter brukes for å underbygge kravet – også argumenter som er nevnt under pkt 2.3.4.

12. Kostnadsberegning
Avsetningen er angitt for 12 måneder og er eksklusive arbeidsgiveravgift, feriepengetillegget mv. For forhandlingene pr. 1. september 2002 vil derfor budsjettvirkningen for 2002 utgjøre 4/12 av avsetningen.

Dersom lønnsendringer i det sentrale justeringsoppgjøret utløser sikringsbestemmelser, dekkes kostnadene av de midler som er avsatt til lokale forhandlinger pr. 1. september 2002 (jf. pkt. 5.1.1 i PM 17/2002).

13. Framdrift
De sentrale har fastsatt at forhandlingene skal sluttføres innen 31. desember 2002.

Det ble gjennomført forberedende møte med de sentrale tjenestemannsorganisasjonene den 10. oktober 2002 hvor det bl.a ble fastsatt møteplan for forhandlingene, jf de frister som er anført innledningsvis. Partene er enige i at forhandlingene føres 10. desember for utvalg 1, og 12. desember for utvalg 2.

14. Gjennomføring

Lokal lønnspolitikk
Statens lønns- og forhandlingssystem forutsetter at de lokale parter har en egen lønnspolitikk. De sentrale avtalepartene anbefaler at partene lokalt søker å komme fram til en felles plattform om hvordan lønnssystemet skal brukes – og hvilke lønnsmessige tiltak som er nødvendig for å nå virksomhetens mål, jf HTA pkt 2.3.1. Vi viser også til heftet "Lokal lønnspolitikk i staten" av januar 1995, P-0841/B.

Det bør med utgangspunkt i virksomhetens oppgaver, personalsituasjon og budsjett utarbeides en personalpolitikk der lønnspolitikken er innarbeidet.

Innen den frist som er fastsatt foran, fremmes forslag om lønnsendring for stillingsinnehaver eller endring av stilling, jf pkt 7.1.

Forslagene bør bygge på vurderingskriterier som er utarbeidet/forberedt for virksomhetens lokale lønnspolitikk. Dette forutsetter at partene lokalt samarbeider om forslag til løsninger innenfor en målsetting som ligger til grunn for en lokal lønnspolitikk.

Vi ber om at virksomheten, sammen med oversendelsen av forslagene til lønnsendringer, gir en kort oversikt over hva de lokale partene har blitt enige om m h t å avtale en lokal lønnspolitikk.

B-tillegg
Partene (KKD og tjenestemannsorganisasjonene) ser det ønskelig at det foretas en gjennomgang av tillegg etter B-tabellen for å kunne vurdere om disse bør innpasses i hovedlønnen. Vi ber derfor om en oppdatert oversikt over B-tillegg, med angivelse av hjemmel for tillegget. Oversikten må foruten særlige tillegg også omfatte arbeidsledertillegg, jf HTA punktene 1.3.3.2 og 1.3.3.3.

Lokale drøftinger (forberedende forhandlinger)

I virksomheter hvor det er valgt/oppnevnt lokale tillitsvalgte/representanter for de forhandlingsberettigede organisasjonene, skal krav/forslag til forhandlingene drøftes (forberedende forhandlinger) med sikte på å få fram en omforent prioritering i rekkefølge. Arbeidsgiver må påse at alle tjenestemannsorganisasjoner som har rett til å delta i de forberedende forhandlingene blir innkalt til møte, jf organisasjonenes avledede forhandlingsrett etter tjenestetvistloven, jf lovens § 4 tredje ledd. Det vil si at også tillitsvalgt/representant fra tjenestemannsorganisasjon ved virksomheten som ikke er representert som arbeidstakerpart i virksomheten etter reglene Hovedavtalens § 9, men har avledet forhandlingsrett etter tjenestetvistloven, har krav på å være representert i drøftingene, dersom vedkommende har meldt fra om at han/hun er oppnevnt som representant til forhandlingene. Dette gjelder også om vedkommende er eneste medlem av sin organisasjon ved virksomheten.

Drøftingene i den enkelte virksomhet starter med et forberedende møte (HTA pkt 2.3.1) mellom partene der man gjennomgår forhandlingsgrunnlaget, forhandlingspottens størrelse, hensynet til likestilling m.v. og avtaler møteplan for gjennomføringen, inklusive frist til å fremme krav, (jf fristen som er satt for oversendelse til de sentrale parter).

Dette gjelder virksomheter under utvalg 1 med tillitsvalgte/representanter fra tjenestemannsoreganisasjonene som nevnt ovenfor, samt følgende virksomheter under utvalg 2: Opplysningsvesenets fond og Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider.

Egne midler
Dersom virksomhetene ønsker å skyte inn egne midler, skal arbeidsgivers avgjørelse tas før forhandlingene/drøftingene starter slik at samtlige parter er klar over oppgjørets totale økonomiske ramme ved forhandlingsstart. Arbeidsgiver kan ikke ensidig sette betingelser for bruk av de midler som eventuelt skytes inn.

Omfanget av eventuelle innskutte midler fra virksomhetene må derfor være klarlagt før gjennomføring av forberedende forhandlinger i virksomheten. Det er naturlig at virksomhetens økonomi drøftes med tjenestemannsorganisasjonene før ledelsen tar avgjørelse om det er ekstra midler å skyte inn, og evt størrelsen på ekstramidlene. Arbeidsgiver må ta kontakt med KKD om dette før drøftingene starter, jf ellers pkt 11.1 foran.

Størrelsen på de midler som skytes inn skal framgå av referatet fra drøftingene, slik at totalsummen for de foreslåtte lønnsendringene vises.

Det skal skrives referat fra møtet. Referatet må vise hva det er enighet og/eller uenighet om. Ved eventuell uenighet er det viktig at den enkelte parts standpunkt tas inn i referatet. Referatet skal ikke undertegnes, men riktigheten av referatet skal bekreftes av representantene. Samtlige tjenestemannsorganisasjoner, jf foran, har rett til å få kopi av referatet. Referatet skal vedlegges virksomhetens forslag til departementet, og sendes i kopi innen 22. november til berørte sentrale tjenestemannsorganisasjoner. Det er partene på forhandlingsstedet (KKD og de sentrale tjenestemannsorganisasjonene) som avgjør om resultatet fra slike forberedende forhandlinger/drøftinger skal godkjennes.

Utvalg 2 - Bispedømmekontorene, det praktisk-teologiske seminar og Svalbard kirke
For tilsatte ved disse virksomhetene skal det på tilsvarende måte som tidligere fremmes krav fra tjenestemannsorganisasjonene og administrasjonene direkte til KKD innen de frister som er angitt foran. Vi ser det likevel ønskelig at de lokale parter også i disse tilfellene har en gjennomgang med hensyn til partenes prioriteringer før oversendelse til departementet.

Vi gjør ellers oppmerksom på at det ved krav/forslag som gjelder lønnsendring for stillinger på lønnsramme (LR) ikke er nok bare å angi lønnstrinn, her må det i tillegg angis alternativ fra og til.

15. Tvist
Dersom det ikke oppnås enighet i forhandlingene, kan hver av partene (KKD og de sentrale tjenestemannsorganisasjonene) innen tre uker kreve at tvisten forelegges Statens lønnsutvalg (jf PM 17/97 fra AAD). Den som ønsker å bringe saken inn til slik voldgift, må innen tre uker etter at melding er gitt, levere stevning til Statens lønnsutvalg. Avtaleresultatet mellom de av partene som måtte være enige kan ikke iverksettes før kjennelse fra Statens lønnsutvalg foreligger.

16. Rapportering
AAD har bedt KD rapportere følgende når forhandlingene er sluttført:

 • Hvor store midler virksomhetene eventuelt skyter inn.
 • Kvinners andel av oppgjøret (i forhold til kvinners prosentandel av lønnsmassen).
 • Hvilke reduksjoner i bruk av B-tabellen som er avtalt i oppgjøret.
 • Midler benyttet til forhandlinger på grunnlag av HTA pkt 2.3.4.
 • Virksomheten har benyttet Produktivitetsavtale/Effektiviseringstiltak (HTA, pkt. 2.3.5).
 • Virksomheten har benyttet Seniorpolitiske tiltak (HTA, pkt 5.10 og PM 19/2002).

Forespørsler
Eventuelle forespørsler i forbindelse med forhandlingene kan rettes til underdirektør Odd Damstuen på telefon 22 24 78 33 E-post: odd.damstuen@kkd.dep.no eller seniorrådgiver Oddbjørn Løberg på telefon 22 24 78 37 E-post: oddjorn.loberg@kkd.dep.no, eller på telefaks 22247816.

HTA pkt 2.3.4
Krav som er fremmet etter denne bestemmelsen i forkant av de årlige forhandlingene per 1. september 2002, dvs innen 28. oktober, vil bli behandlet i eget møte den 4. november 2002.

Med hilsen

Henning Gorholt e.f.
ekspedisjonssjef

Odd Damstuen
underdirektør

Vedlegg