Rundskriv V-20B-2003

Statsbudsjettet 2004 Omlegging av arbeidsgiveravgiften og generell kompensasjon for merverdiavgift (20.11.2003)

Kirkelige fellesråd
Menighetsrådene

Nr.

Vår ref

Dato

V-20B/2003

2003/413 KIF obl

20.11.2003

Statsbudsjettet 2004 – Omlegging av arbeidsgiveravgiften og generell kompensasjon for merverdiavgift

I forslaget til statsbudsjett for 2004 er det foreslått endringer vedrørende satsene for arbeidsgiveravgift og for kompensasjon for merverdiavgift. Omleggingen får konse­kvenser for fellesrådene/menighetsrådene. I dette rundskrivet blir det orientert nær­mere om dette, jf. ellers rundskriv 27/03 av 20. oktober d.å. fra Kirkens Arbeids­giverorgani­sasjon som omtaler samme forhold, men som er noe ufullstendig.

1. Omlegging av arbeidsgiveravgiften

Arbeidsgiveravgiftssats i ulike regioner 2004-2007

Etter krav fra EFTA’s overvåkingsorgan ESA skal dagens ordning med differensiert arbeids­giveravgift legges om slik at utformingen av arbeidsgiveravgiften i Norge blir tilpasset ESA’s retningslinjer for statsstøtte. Med unntak av regionen som i dag har null­sats på arbeidsgiveravgift (Nord-Troms og Finmark), skal satsene for øvrige regioner være på 14,1 pst. fra og med 2007. Overgangen skal skje gradvis. Følgende arbeids­giveravgiftssats vil gjelde for de ulike regionene i overgangsperioden:

Satsen på arbeidsgiveravgiften

Sone

2003

2004

2005

2006

2007

1

14,1

14,1

14,1

14,1

14,1

2

10,6

14,1

14,1

14,1

14,1

3

6,4

8,3

10,2

12,1

14,1

4

5,1

7,3

9,5

11,7

14,1

5

0

0

0

0

0

Beregning av merutgifter som følge av høyere arbeidsgiveravgiftssats

Ved nevnte omlegging er det imidlertid lagt opp til at privat næringsvirksomhet og fristilte virksomheter, her­under kirkelige fellesråd og menighetsråd, så langt som mulig skal beholde den for­delen som ligger i dagens differensierte arbeidsgiveravgift. Statsstøtteregelverket til­later at et samlet støttebeløp til et foretak på inntil 100 000 euro over tre år, kan gis fritt uten ESA’s godkjennelse. For virksomheter i avgiftssonene 2, 3 og 4 foreslås det at arbeids­giveravgiften fortsatt differensieres innenfor det fribeløpet som statsstøtteregel­verket tillater. I 2004 vil fribeløpet for differensiert arbeidsgiveravgift være kr 270 000 pr. virksomhet. Dette innebærer at virksomheter i sonene 2-4 fortsatt vil kunne betale dagens arbeidsgiveravgiftssats inntil differansen mellom det som virksom­heten har betalt og det som virksomheten ville ha betalt med en avgiftssats på 14,1 pst., blir kr 270 000.

Fribeløpsordningen er ingen tilskuddsordning som virksomhetene må søke om, og heller ikke et beløp som kommer til faktisk utbetaling. I stedet gis det fortsatt differensiering (lav sats) etter dagens regelverk for sonene 2, 3 og 4 inntil fribeløpstaket på kr 270 000 er nådd for virksomheten. Virksomhetene får altså fordelen av fribeløpet gjennom den løpende bereg­ningen av arbeidsgiveravgiften. En høyere sats vil ikke pålegges før ”fribeløpstaket” er nådd.

For fellesråd/menighetsråd som tilhører sone 2 innebærer dette at endringen i arbeids­giveravgiften, fra en sats på 10,6 pst. til 14,1 pst., først vil bli gjort gjeldende for lønns­ut­gifter som går utover 7,714 mill. kroner. Dersom fellesrådet/menighetsrådet har lønns­utgifter på 7,714 mill. kroner i 2004, vil arbeidsgiveravgiften beløpe seg til kr 817 684 med en sats på 10,6 pst. og kr 1 087 674 med en sats på 14,1 pst. Ettersom differansen mellom disse beløpene ikke er høyere enn det beløpet som statsstøtteregelverket tillater, dvs. kr 270 000, skal arbeidsgiversatsen på 10,6 pst. benyttes. Dersom imidlertid fellesrådet/menighets­rådet har lønnsutgifter som er høyere enn 7,714 mill. kroner i 2004, skal det for lønns­utgifter som går utover dette beløpet svares arbeidsgiveravgift med en sats på 14,1 pst.

For fellesråd/menighetsråd som tilhører sone 3 vil endringen i arbeidsgiveravgiften i 2004, fra en sats på 6,4 pst. til 8,3 pst., først bli gjort gjeldende for lønnsutgifter som går utover 3,506 mill. kroner. For fellesråd/menighetsråd som tilhører sone 4 vil endringen i arbeidsgiveravgiften i 2004, fra en sats på 5,1 pst. til 7,3 pst., først bli gjort gjeldende for lønnsutgifter som går utover 3,0 mill. kroner.

Vi gjør oppmerksom på at denne fribeløpsordningen ikke er særskilt omtalt i rundskriv 27/03 av 20. oktober d.å. fra Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon.

Eksempel på beregning av merutgifter i sone 4

Merutgifter for fellesråd/menighetsråd i sone 4 med lønnsutgifter på for eksempel 5 mill. kroner både i 2004, 2005, 2006 og 2007 vil i forhold til dagens avgiftsnivå og på bak­grunn av ovenstående bli kr 44 000 i 2004 (dvs. endringen i arbeidsgiveravgiften, 2,2 pst., multiplisert med 2 mill. kroner), kr 88 000 i 2005, kr 132 000 i 2006 og kr 180 000 i 2007.

Kompensasjon for kirkelige fellesråd/menighetsråd som følge av høyere arbeidsgiveravgiftssats

Omleggingen av ordningen med differensiert arbeidsgiver­avgift vil, selv etter at det er tatt hensyn til fribeløpet som statsstøtteregel­verket tillater, medføre økte utgifter for enkelte fellesråd/menighetsråd, jf. pkt. 1.2. Det er lagt opp til at virksomhetene skal kompen­seres fullt ut for beregnede merutgifter som vil påløpe som følge av om­leggingen av arbeidsgiveravgiften. I beregningen av kompensasjonen for kommune­sektoren for 2004 er det tatt hensyn til merutgiftene som fellesrådene/menighets­rådene vil få som følge av omleggingen av arbeidsgiveravgiften. Departementet viser til dette, som innebærer at kompensasjonen til fellesrådene/menighetsrådene vil være innarbeidet i rammetilskuddet til kommunene for 2004.

2. Generell kompensasjon av merverdiavgift

Det har siden 1995 vært en lovregulert ordning med kompensasjon av merverdiavgift til kommuner og fylkeskommuner ved kjøp av visse tjenester fra registrerte nærings­drivende. I rundskriv F-25-00 av 11. april 2000 fra Kirke-, utdannings- og forsknings­departementet ble det orientert om at denne ordningen også omfattet kirkelige felles­råd og menighetsråd. Det er foreslått at ordningen fra 1. januar 2004 erstattes med en generell kompensasjonsordning for merverdiavgift til kommuner, fylkes­kommuner og visse private og ideelle virksomheter.

Formålet med den foreslåtte generelle kompensasjonsordningen er å motvirke konkurranse­vridningene som kan oppstå som følge av merverdiavgiftssystemet mellom offentlige virksomheters egenproduksjon og virksomhetenes kjøp av tjenester fra privat sektor. Denne form for konkurransevridning kan oppstå i tilfeller hvor offentlige virk­somheters egen fremstilling av tjenester skjer uten plikt til å beregne merverdi­avgift, mens anskaffelse av tilsvar­ende tjeneste fra private blir avgiftsbelagt.

I lovforslaget i saken, jf. Ot.prp. nr. 1 (2003-2004), fremgår det at kirkelige fellesråd er omfattet av de nye bestemmelsene. Det framgår videre at det med visse unntak skal gis kompensasjon for merverdiavgift for anskaffelse av alle varer og tjenester som er i bruk i virksomheten. Unntak gjelder bl.a. for varer og tjenester hvor det foreligger rett til fra­drag for inngående merverdiavgift etter bestemmelsene i merverdiavgiftsloven kap. VI. Det er også foreslått at merverdiavgiftskostnadene årlig må overstige kr 20 000 for at man skal komme inn under kompensasjonsordningen.

Med bakgrunn i at det legges opp til at det fra 2004 vil bli kompensert for merverdi­avgift slik som nevnt over, vil virksom­hetene som blir omfattet av ordningen få reduserte utgifter. Det er imidlertid en forutsetning at innføringen av ordningen ikke skal påvirke de økonomiske rammene for virksom­hetene som blir omfattet av den. I de statlige overføringene til kommunene for 2004 vil det bli tatt hensyn til at dette innebærer lavere utgifter både for kommunene og for kirken. Det vil på denne bakgrunn derfor være grunnlag for kommunene i 2004 å foreta en budsjettmessig tilpasning av overføringene til fellesrådene i samsvar med virkningene av den nye kompensasjonsordningen.

Med hilsen

Jørn Hagen e.f

Ole Bernt Langset

avdelingsdirektør

rådgiver


Kopi: Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon
Kommunal- og regionaldepartementet
Kirkerådet
Kommunenes sentralforbund