Rundskriv V-23B/2004

Utnevning av biskop i Oslo

Menighetsrådene i Oslo bispedømme

Nr.

Vår ref

Dato

V-23B/2004

2004/02796 KI tmr

15.10.2004

Utnevning av biskop i Oslo

I anledning forestående utnevning av biskop i Oslo bispedømme anmodes menighetsrådet om å gi stemme til fem kandidater i prioritert rekkefølge som menighetsrådet anser mest skikket til å bli utnevnt til bispeembetet. Oslo bispedømmeråd har nominert følgende kandidater:

Prost Trond Bakkevig
Generalsekretær Helen Bjørnøy
Avdelingsdirektør Anne-Lise Brodtkorb
Professor Trond Skard Dokka
Domprost Olav Dag Hauge
Domprost Tor Berger Jørgensen
Direktør Erling Pettersen

Kandidatene er nevnt i alfabetisk orden. Deres vita og deres svar på noen spørsmål følger vedlagt. Bispedømmerådets nominasjon er bindende for de stemmeberettigede. Det er likevel adgang til å stemme på biskoper i embete.

Avstemningen i menighetsrådet foregår ved vanlig flertallsvotering, der det først voteres over hvem som skal føres opp som nr. 1, dernest voteres over hvem som skal føres opp som nr. 2, nr. 3, nr. 4, og til sist voteres over hvem som skal føres opp som nr. 5. Hvis ingen ved første stemmegivning får flertall av de stemmer som er avgitt, holdes ny stemmegivning. Ved denne regnes den for valgt som har fått flest stemmer. Det kan før ny stemmegivning gjøres vedtak om at det bare skal stemmes på to eller flere av dem som ved første stemmegivning har fått det høyeste stemmetall. Er valget fremdeles uavgjort fordi flere har fått like mange stemmer, treffes avgjørelsen ved loddtrekning.

Stemmegivningen i menighetsrådet er hemmelig. Prester, kateketer, diakoner og kantorer i offentlig kirkelig stilling som er medlem av menighetsrådet, deltar ikke i stemmegivningen.

Resultatet av avstemningen med opplysning om stemmetall eller i tilfelle vedtak om at erklæring ikke blir avgitt, føres inn i møteboken. Bekreftet utskrift av møteboken sendes direkte til Kultur- og kirkedepartementet, Postboks 8030 Dep., 0030 Oslo så tidlig at den kan være i departementet innen 15. desember 2004.

Med hilsen

Ole H. Fisknes e.f. ekspedisjonssjef

Thom M. Rafoss
avdelingsdirektør

Vedlegg 1- De nominertes CVer.

Vedlegg 2 - Brev fra Oslo bispedømmeråd til Kultur-og kirkedepartementet av 15.09.2004

Vedlegg 3 - Spørsmål/svar til de nominerte kandidatene