Rundskriv V-24B/2004

Utnevning av biskop i Oslo

Prester i offentlig kirkelig stilling i Oslo bispedømme, prostene i de øvrige bispedømmene, de teologiske professorer ved de teologiske fakulteter, rektorene ved de praktisk-teologiske seminarene, og vigslede kateketer, diakoner og kantorer i offentlig kirkelig stilling i Oslo bispedømme.

Nr.

Vår ref

Dato

V-24B/2004

2004/02796 KI tmr

15.10.2004

Utnevning av biskop i Oslo

I anledning forestående utnevning av biskop i Oslo bispedømme anmodes De om å gi stemme til fem kandidater i prioritert rekkefølge som De anser mest skikket til å bli utnevnt til bispeembetet. Oslo bispedømmeråd har nominert følgende kandidater:

Prost Trond Bakkevig
Generalsekretær Helen Bjørnøy
Avdelingsdirektør Anne-Lise Brodtkorb
Professor Trond Skard Dokka
Domprost Olav Dag Hauge
Domprost Tor Berger Jørgensen
Direktør Erling Pettersen

Kandidatene er nevnt i alfabetisk orden. Deres vita og deres svar på noen spørsmål følger vedlagt. Bispedømmerådets nominasjon er bindende for de stemmeberettigede. Det er likevel adgang til å stemme på biskoper i embete.

Deres stemme sendes som vanlig brev direkte til Kultur- og kirkedepartementet, Postboks 8030 Dep., 0030 Oslo så tidlig at den kan være i departementet innen 15. desember 2004.

Med hilsen

Ole H. Fisknes e.f.
ekspedisjonssjef

Thom M. Rafoss
avdelingsdirektør

Vedlegg 1- De nominertes CVer.

Vedlegg 2- Brev fra Oslo bispedømmeråd til Kultur-og kirkedepartementet av 15.09.2004

Vedlegg 3- Spørsmål/svar til de nominerte kandidatene