Rundskriv v-4/2001-vedlegg

Namn på statsinstitusjonar i begge målformer

Rundskriv v-4/2001

Oversyn:

Nynorsk:

Bokmål:

Høgsterett
Høgsteretts kjæremålsutval
Ombodsmannsnemnda for Forsvaret
Ombodsmannsnemnda for sivile tenestepliktige Stortingsadministrasjonen
Stortingets ombodsmann for forvaltninga
(Sivilombodsmannen)

Høyesterett
Høyesteretts kjæremålsutvalg
Ombudsmannsnemnda for Forsvaret
Ombudsmannsnemnda for sivile tjenestepliktige
Stortingets administrasjon
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
(Sivilombudsmannen)

Departementa:

Departementene:

Det kongelege...departement
Kyrkje,- utdannings- og forskingsdepartementet
Utanriksdepartementet

Det kongelige...departement
Kirke,- utdannings- og forskningsdepartementet
Utenriksdepartementet

Ytre etat, oppført etter departement:

ARBEIDS- OG ADMINISTRASJONSDEPT.:

Statens forvaltningsteneste
Statens informasjonsteneste
Slottsforvaltninga
Noregs statskalender
Entra eigedom AS

Statens forvaltningstjeneste
Statens informasjonstjeneste
Slottsforvaltningen
Norges statskalender
Entra eiendom AS

BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET:

Barneombodet
Forbrukarombodet
Forbrukarrådet
Likestillingsombodet
Statens institutt for forbruksforsking
Marknadsrådet
Forbrukarkontoret i...
Forbrukartvistutvalet
Sekretariatet for Marknadsrådet og Forbrukartvistutvalet
Stiftinga Miljømerking i Noreg
Fordelingsutvalet for ungdomsmidla

Barneombudet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Likestillingsombudet
Statens institutt for forbruksforskning
Markedsrådet
Forbrukerkontoret i....
Forbrukertvistutvalget
Sekretariatet for Markedsrådet og Forbrukertvistutvalget
Stiftelsen Miljømerking i Norge
Fordelingsutvalget for ungdomsmidlene

FINANSDEPARTEMENTET:

Skattefuten i...
Tollvesenet
Noregs Bank
Sentralskattekontoret for utanlandssaker

Skattefogden i...
Tollverket
Norges Bank
Sentralskattekontoret for utenlandssaker

FISKERIDEPARTEMENTET:

Havforskingsinstituttet
Eksportutvalet for fisk
Garantikassa for fiskarar
Norsk institutt for fiskeri- og havbruksforsking
Fiskerinæringas Felles Kompetansestyre

Havforskningsinstituttet
Eksportutvalget for fisk
Garantikassen for fiskere
Norsk institutt for fiskeri- og havbruksforskning
Fiskerinæringens Felles Kompetansestyre

FORSVARSDEPARTEMENTET:

Forsvarets bustadsteneste
Forsvarets bygningsteneste
Forsvarets forskingsinstitutt
Forsvarets militærgeografiske teneste
Forsvarets tele- og datateneste
Institutt for forsvarsstudium
Det frivillige skyttarvesen
Forsvarets bygningsteneste, underkontor Oslo
Forsvarets skole i E- og S-teneste
Forsvarskommando Nord-Noreg
Forsvarskommando Sør-Noreg

Forsvarets boligtjeneste
Forsvarets bygningstjeneste
Forsvarets forskningsinstitutt
Forsvarets militærgeografiske tjeneste
Forsvarets tele- og datatjeneste
Institutt for forsvarsstudier
Det frivillige skyttervesen
Forsvarets bygningstjeneste, underkontor Oslo
Forsvarets skole i E- og S- tjeneste
Forsvarskommando Nord-Norge
Forsvarskommando Sør- Norge

JUSTISDEPARTEMENTET:

Direktoratet for sivil beredskap
Politiets datateneste
Politiets materiellteneste
Statens innkrevjingssentral
Kriminalomsorg i fridom
Forskolen for sivile tenestepliktige
Det særskilte etterforskingsorganet for politiet
IT-tenesta for kriminalomsorga
Industriteneste AS
Norsk eigedomsinformasjon AS
Siviltenesteadministrasjonen, Dillingøy
Siviltenesteadministrasjonen, Hustad
Kriminalitetsførebyggjande råd
Administrasjonen for sivile tenestepliktige
Auksjonsforvaltar
Den borgarlege påtalemakta
Rettsmedisinkommisjonen
Den sentrale eininga for etterforsking og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet
Kriminalomsorg i anstalt
Forsvarar (herads- og byrettane)
Herredsretten i...
Lausøyreregisteret
Noregs grensekommisær for den norsk-russiske grensa
Overvakingssentralen
Rekneskapsregisteret
Sivilforsvarskrins...
Skifteforvaltar
Sorenskrivaren i ...
Brønnøysundregistra
Rettsvesenets IT-og fagteneste
Politiets overvakingsteneste
Oslo skifterett- og byskrivarembete
Utdanningssenteret for kriminalomsorga

Direktoratet for sivilt beredskap
Politiets datatjeneste
Politiets materielltjeneste
Statens innkrevingssentral
Kriminalomsorg i frihet
Forskolen for sivile tjenestepliktige
Det særskilte etterforskningsorganet for politiet
Kriminalomsorgens IT-tjeneste
Industritjeneste AS
Norsk eiendomsinformasjon AS
Siviltjenesteadministrasjonen, Dillingøy
Siviltjenestedministrasjonen, Hustad
Kriminalitetsforebyggende råd
Administrasjonen for sivile tjenestepliktige
Auksjonsforvalter
Den borgerlige påtalemyndighet
Den rettsmedisinske kommisjon
Den sentrale enhet for etterforskning og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet
Kriminalomsorg i anstalt
Forsvarer (herreds- og byrettene)
Heradsretten i ...
Løsøreregisteret
Norges grensekommisær for den norsk-russiske grense
Overvåkingssentralen
Regnskapsregisteret
Sivilforsvarskrets...
Skifteforvalter
Sorenskriveren i ...
Brønnøysundregistrene
Rettsvesenets IT- og fagtjeneste
Politiets overvåkningstjeneste
Oslo skifterett- og byskriverembete
Kriminalomsorgens utdanningssenter

KYRKJE- UTDANNINGS- OG FORSKINGSDEPARTEMENTET:

KIRKE- UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENTET:

Kyrkjerådet
Noregs forskingsråd
Noregs handelshøgskole
Noregs idrettshøgskole
Noregs musikkhøgskole
Norsk utanrikspolitisk institutt
Norsk vaksenpedagogisk forskingsinstitutt
Riksbibliotektenesta
Statens dykkarskole
Statens ressurs- og vaksenopplæringssenter
Sentraleininga for døvblinde
Statens gartnar- og blomsterdekoratørskole, Vea
Noregs landbrukshøgskole
Restaureringsverksemda ved Nidaros domkyrkje
Nordisk høgskole for hushaldsvitskap
Noregs brannskole
Noregs veterinærhøgskole
Skolefilmutvalet
Statens trafikklærarskole
...statleg spesialpedagogisk kompetansesenter
...vidaregåande skole
Verskip i Nord- Atlanteren
Noregsnettrådet
Foreldreutvalet for grunnskolen
Høgskulen i Sogn- og Fjordane
Høgskulen i Volda
Noregs teknisk- naturvitskaplege universitet
Norsk institutt for forsking om oppvekst, velferd og aldring
Samordna opptak
Universitetet i Tromsø med Noregs fiskerihøgskole

Kirkerådet
Norges forskingsråd
Norges Handelshøyskole
Norges idrettshøgskole
Norges musikkhøgskole
Norsk utenrikspolitisk institutt
Norsk voksenpedagogisk forskningsinstitutt
Riksbibliotektjenesten
Statens dykkerskole
Statens ressurs- og voksenopplæringssenter
Sentralenheten for døvblinde
Statens gartner- og blomsterdekoratørskole, Vea
Norges landbrukshøgskole
Nidaros domkirkes restaureringsarbeider

Nordisk høgskole for husholdvitenskap
Norges brannskole
Norges veterinærhøgskole
Skolefilmutvalget
Statens trafiklærerskole
...statlig spesialpedagogisk kompetansesenter
...videregående skole
Værskip i Nord- Atlanteren
Norgesnettrådet
Foreldreutvalget for grunnskolen
Høgskolen i Sogn- og Fjordane
Høgskolen i Volda
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring
Samordna opptak
Universitetet i Tromsø med Noregs fiskerihøyskole

KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENTET:

Arbeidsforskingsinstituttet
Noregs kommunalbank
Den Norske Statens Husbank
Hovudkomiteen for lokalforvaltninga
Krinsmeklingsmannen
Riksmeklingsmannen
Senteret for arbeidspsykologi og attføring i Nord- Noreg
Kontaktutvalet mellom innvandrarar og myndigheitene

Arbeidsforskningsinstituttet
Norges kommunalbank
Den Norske Stats Husbank
Hovedkomiteen for lokalforvaltningen
Kretsmeglingsmannen
Riksmeglingsmannen
Senteret for arbeidspsykologi og attføring i Nord-Norge
Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene

KULTURDEPARTEMENTET:

Rikskonsertane
Eigarskapstilsynet
Utsmykkingsfondet for offentlege bygg
Namnekonsulenttenesta i...
Riksutstillingar
Kulturnett Noreg
Uranienborg – Roald Amundsens heim

Rikskonsertene
Eierskapstilsynet
Utsmykkingsfondet for offentlige bygg
Navnekonsulenttjenesten i ...
Riksutstillinger
Kulturnett Norge
Uranienborg – Roald Amundsens hjem

LANDBRUKSDEPARTEMENTET:

Noregs landbrukshøgskole
Noregs veterinærhøgskole
Norsk institutt for skogforsking
Planteforsk (Norsk institutt for planteforsking)
Forskingsparken i Ås
Landbruksetatane i fylka
Norsk institutt for landbruksøkonomisk forsking

Norges landbrukshøgskole
Norges veterinærhøgskole
Norsk institutt for skogforskning
Planteforsk (Norsk institutt for planteforskning)
Forskningsparken i Ås
Landbruksetatene i fylkene
Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning

MILJØVERNDEPARTEMENTET:

Statens forureiningstilsyn
Norsk institutt for by- og regionsforsking
Norsk institutt for luftforsking
Stiftinga for naturforsking og kulturminneforsking
Norsk institutt for vassforsking
Senter for jordfagleg miljøforsking
Noregs sjøkartverk

Statens forurensningstilsyn
Norsk institutt for by- og regionsforskning
Norsk institutt for luftforskning
Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning
Norsk institutt for vannforskning
Senter for jordfaglig miljøforskning
Norges sjøkartverk

NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENTET:

Noregs geologiske undersøking
Bedriftenes Rådgjevingsteneste
Noregs forskingsråd
Statens rettleiingskontor for oppfinnarar
Styret for industrielt rettsvern
(Patentstyret)
Skipsregistra
Den sentrale skipsmatrikkelen
Rettleiingskontoret for import frå utviklingsland
Norsk avfallshandtering AS

Norges geologiske undersøkelse
Bedriftenes Rådgivningstjeneste
Norges forskningsråd
Statens veiledningskontor for oppfinnere
Styret for det industrielle rettsvern
(Patentstyret)
Skipsregistrene
Den sentrale skipsmatrikkel
Veiledningskontoret for import fra utviklingsland
Norsk avfallshåndtering AS

OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET:

Noregs vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat

SAMFERDSELSDEPARTEMENTET:

Noregs statsbaner BA
Tryggingsrådet for luftfarten
...lufthamn
Noregs Luftfartøyregister
Posten Noreg BA

Norges statsbaner BA
Sikkerhetsrådet for luftfarten
...lufthavn
Norges Luftfartøyregister
Posten Norge BA

SOSIAL- OG HELSEDEPARTEMENTET:

Pensjonstrygda for sjømenn
Statens råd for funksjonshemma (SRF)
Statens helseundersøkingar
Statens lækjemiddelkontroll
Samarbeidsorganet for frivilleg arbeid (FRISAM)
Statens institutt for rusmiddelforsking
Huseby kompetansesenter-Stateleg spesialpedagogisk senter for synshemma
Barnesjukehuset, Hokksund
Beredskapsrådet for helsestellet

Det norske radiumhospitalet
Barnesjukehusa Geilomo og Voksentoppen
Statens sjukepleieråd
Longyearbyen sjukehus
Samarbeidsorganet for helsefremmande oppgåver (SOHO)
Etat for rådssekretariat og enkelte helse-og sosialfaglege oppgåver m.m.
Trenings- og rådgivingssenteret (TRS)
Apoteka på Radiumhospitalet og Rikshospitalet
Det nasjonale rådet for spesialistutdanning av legar

Pensjonstrygden for sjømenn
Statens råd for funksjonshemmede (SRF)
Statens helseundersøkelser
Statens legemiddelkontroll
Frivillighetens samarbeidsorgan (FRISAM)
Statens institutt for rusmiddelforskning
Huseby kompetansesenter- Statlig spesialpedagogisk senter for synshemmede
Barnesykehuset, Hokksund
Beredskapsrådet for landets helsestell
Det norske radiumhospital
Barnesykehusene Geilomo og Voksentoppen
Statens sykepleieråd
Longyearbyen sykehus
Samarbeidsorganet for helsefremmende oppgaver (SOHO)
Etat for rådssekretariater og enkelte helse- og sosialfaglige oppgaver m.m.
Trenings- og rådgivningssenteret (TRS)
Apotekene på Radiumhospitalet og Rikshospitalet
Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger

ANDRE INSTITUSJONAR:

ANDRE INSTITUSJONER:

Noregs eksportråd
Noregs eksportskole

Norges eksportråd
Norges eksportskole