Rundskriv V-4B-2004

Overføring av festerett til gravsted (15.01.2004)

Kirkelige fellesråd
Bispedømmerådene

Nr.

Vår ref

Dato

V-4B/2004

2004/192 KI TMR/ael

15.01.2004

Overføring av festerett til gravsted

Sivilombudsmannen har mottatt klager i saker som gjelder overføring av festerett til gravsted. Departementet vil på bakgrunn av disse sakene minne om saksbehandlingsreglene og understreke at disse må følges.

I ombudsmannssak 2002-1419 gjaldt saken uenighet mellom to brødre om hvem som skulle ha festeretten til foreldrenes gravsted. Det var kjent for kirkelig fellesråd at det var uenighet mellom brødrene om hvem som skulle ha festeretten overført til seg etter festerens død. Fellesrådet overførte festeretten til sønnen til en av brødrene, uten at det ble gjort i form av et enkeltvedtak, med derav følgende unnlatt klagebehandling. Saksbehandlingen ble funnet å være i strid med gravferdsloven § 16, og fellesrådet ble bedt om å behandle saken på nytt.
I ombudsmannssak 2003-358 var det heller ikke truffet vedtak, selv om det var uenighet om overføringen av festeretten til et gravsted. Etter å ha fått seg forelagt saken fra ombudsmannen, fant fellesrådet det riktig å treffe enkeltvedtak.

Gravferdsloven av 7. juni 1996 nr. 32 § 16 annet ledd lyder slik:

"Når festeren dør, skal dødsboet gi kirkelig fellesråd melding om hvem festet ønskes overført til. Ved uenighet treffer fellesrådet avgjørelse."

Bestemmelsen pålegger fellesrådet en plikt til å treffe avgjørelse (vedtak) dersom fellesrådet enten ved meldingen fra dødsboet eller på annen måte blir kjent med at det foreligger uenighet. Fellesrådets avgjørelse er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven av 10. februar 1967. Det betyr blant annet at det i visse tilfeller må foretas forhåndsvarsling av partene, vedtaket må begrunnes og partene skal gjøres kjent med retten til å påklage vedtaket til bispedømmerådet, jf. gravferdsloven § 24 første ledd.

Generelt om enkeltvedtak
Et enkeltvedtak defineres i forvaltningsloven som "et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer". Forvaltningsloven (fvl.) stiller visse minimumskrav til forsvarlig saksbehandling. For enkeltvedtak gjelder bestemmelsene både i lovens kapittel II og III og i kapittel IV, V og VI.

Om saksforberedelse (forvaltningsloven kapittel IV)
I henhold til fvl. § 16 første ledd skal en part som ikke allerede ved søknad eller på annen måte har uttalt seg i saken, varsles før vedtak treffes og gis høve til å uttale seg innen en nærmere angitt frist. En part er i loven definert som en "person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder". Dette medfører at fellesrådet må foreta forhåndsvarsling før det fatter vedtak om overføring av feste etter gravferdsloven § 16 annet ledd annet punktum. Forhåndsvarsling er med på å sikre at partene får anledning til å ivareta sine interesser, noe som igjen bidrar til opplysning av saken før vedtak treffes, jf. fvl. § 17.

Om vedtaket (forvaltningsloven kapittel V)
Vedtaket skal være skriftlig, jf. fvl. § 23, og det skal begrunnes, jf. fvl. § 24. Krav til begrunnelsens innhold finnes i fvl. § 25. Kravene sikrer at avgjørelsen er veloverveid. Videre tjener de som grunnlag for partenes vurdering av hvorvidt de ønsker å slå seg til ro med vedtaket eller om de vil benytte seg av sin rett til å klage. Det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket skal sørge for at partene underrettes om vedtaket så snart som mulig, jf. fvl. § 27 første ledd. Det skal i underretningen blant annet gis opplysning om klageadgang, klagefrist, klageinstans og den nærmere fremgangsmåte ved klage, jf. fvl. § 27 tredje ledd.

Om klage og omgjøring (forvaltningsloven kapittel VI)
Enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken til det forvaltningsorgan som er nærmest overordnet det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket (underinstansen), jf. fvl. § 28 første ledd. Som nevnt foran følger det av gravferdsloven § 24 første ledd at enkeltvedtak truffet av kirkelig fellesråd kan påklages til bispedømmerådet. Fristen for å klage er tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet fram til vedkommende part, jf. fvl. § 29 første ledd. Erklæring om klage skal fremsettes for det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket, jf. fvl. § 32 første ledd bokstav a. Om saksforberedelsen i klagesak vises det til fvl. § 33.

Med hilsen

Ole H. Fisknes e.f. e.f.
ekspedisjonssjef

Thom M. Rafoss
avdelingsdirektør