Rundskriv V-7/2002

Menighetspresters fridager (23.01.2002)

Presteskapet

Nr.

Vår ref

Dato

V-7/2002

02/119 KiF

05.03.2002

Menighetspresters fridager

I særavtalen om menighetspresters fridager, jf. Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets rundskriv F-07-01 av 23. januar 2001 til presteskapet, heter det i pkt. 2:


"En av de to ukentlige fridagene kan avspaseres på et senere tidspunkt, dersom tjenestlige grunner var til hinder for at den ble benyttet som ukentlig fridag. Inntil 16 oppsparte fridager kan avspaseres i løpet av kalenderåret. Inntil to ganger årlig kan inntil fem av disse dager tas i sammenheng. Uttak og avspasering av fridager kan skje når tjenesten tillater det og det foreligger samtykke fra prosten eller den som er bemyndiget."

I avtalen er det bestemt at erfaringene med avtalen skal evalueres etter at avtalen har virket en viss tid. Slik evaluering – som ennå ikke er foretatt – skal danne grunnlaget for eventuell reforhandling av avtalen senere. Departementet har imidlertid merket seg at bestemmelsen i avtalens pkt. 2 om at inntil 16 dager oppsparte fridager skal kunne avspaseres i løpet av året, enkelte steder vurderes som utilstrekkelig, dvs. at det enkelte steder oppstår behov for å avspasere flere enn 16 dager i løpet av kalenderåret.

Departementet vil etter dette ikke ha noe å merke ved at begrensningen med hensyn til avspasering av fridager utvides fra 16 til 24 dager. Bestemmelsen i avtalens pkt. 2 om at fem av de oppsparte fridagene kan tas i sammenheng inntil to ganger årlig, gjelder som tidligere. Intensjonen og hovedprinsippet i avtalen er at prestene skal ha to fridager i uken. Opparbeiding for senere avspasering av ukentlig fridag er derfor unntak fra hovedprinsippet og skal begrunnes i tjenestlige hensyn.


Med hilsen

Jørn Hagen e.f.
avdelingsdirektør

Ole Bernt Langset
rådgiver

Kopi:
Bispedømmene
Den norske kirkes presteforening
Norsk kommuneforbund