Rundskriv V-7B/2005

Avtale om beredskap for prester

Til
Presteskapet

Nr.

Vår ref

Dato

V-7B/2005

2005/01100KIFjoh

15.03.2005

Avtale om beredskap for prester

Mellom Moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene er det inngått avtale om beredskapsordning for prestene i Den norske kirke. Avtalen ble inngått 24. februar 2005 og gjelder fra 1. juli 2005. Avtalen har følgende ordlyd:

”Særavtale om beredskapsordning for prester under Kultur- og kirkedepartementet

Formål

Formålet med særavtalen er å forsterke den kirkelige beredskap for å komme i møte behovet for uoppsettelige tjenester som prestetjenesten er pålagt å utføre, og å sikre at den enkelte prest får større forutsigbarhet i tjeneste og fritid.

Inndeling i beredskapsområder

Hvert bispedømme inndeles i beredskapsområder. Beredskapsområdene tar utgangspunkt i prosti-inndelingen. Etter drøftinger med berørte tjenestemannsorganisasjoner kan fagdepartementet foreta strengt nødvendige tilpasninger av antall beredskapsområder ut fra særlige geografiske eller personellmessige utfordringer.

Tiden for beredskap

Særavtalens bestemmelser gjelder en organisert beredskapstjeneste på hverdager fra kl. 17.00 til kl. 08.00 neste dag og på lørdag, søndag og hellig- og høytidsdag fra kl. 08.00 til påfølgende virkedag kl. 08.00. Beredskapsperioden utgjør normalt en uke.

Vaktordninger, vaktlister mv.

Beredskapsordningen gjelder prester under Kultur- og kirkedepartementet som har tjenesten helt eller delvis regulert gjennom tjenesteordningen for menighetsprester. Disse har plikt, men ikke rett til å delta i beredskapsordningen. Eventuelt fritak fra beredskapsordningen avgjøres av biskopen.

Innenfor hvert beredskapsområde skal det være en vakthavende prest. Vakthavende prest har plikt til å være tilgjengelig for utførelse av tjenester.

Prosten utarbeider en vaktplan for beredskapsområdet. Vaktplanen drøftes med tillitsvalgte i prostiet, jf. Hovedavtalen i staten.

Endringer i vaktplanene som er begrunnet i virksomhetens forhold skal varsles minst 14 dager i forveien.

Tjenestepliktene i beredskapstiden

Prester som inngår i beredskapsordningen skal

Gå med dødsbudskap

Forestå soknebud som ikke kan utsettes

Utøve sjelesorg i situasjoner der det ellers ville medføre fare eller unødig belastning å utsette tjenesten

Med soknebud menes tilkalling til syke og døende for å utføre en uoppsettelig tjeneste. Med uoppsettelig tjeneste forstås i denne sammenheng skriftemål, nattverd, dåp eller annen kirkelig handling. Sjelesorg som uoppsettelig tjeneste er avgrenset til å gjelde situasjoner der presten blir tilkalt for å avverge alvorlige situasjoner og kriser.

Vakthavende prest er ansvarlig for at det ytes bistand fra prest til uoppsettelige tjenester. Vakthavende prest utfører selv tjenesten, med mindre det foreligger geografiske forhold eller andre tungtveiende grunner som tilsier at det er andre prester i beredskapsområdet som bør anmodes om å utføre tjenesten.

Bistand fra prest for å få utført uoppsettelige tjenester vil normalt bli utløst ved tilkalling fra politimyndighet, helseforetak/helsepersonell, kommunale kriseteam eller annen offentlig myndighet, herunder overordnet kirkelig myndighet. Behovet for bistand skal alltid vurderes ut fra tjenestens uoppsettelige karakter. Tilsvarende skal tilkalling fra privatpersoner vurderes ut fra tjenestens uoppsettelige karakter.

For prester som utfører tjenester etter tilkalling fra hovedredningssentral eller lokal redningssentral i forbindelse med større katastrofer og ulykker, gjelder særlige bestemmelser. Slike tjenester omfattes ikke av denne avtale om beredskapsordning.

Kompensasjon

a) Fast tillegg for hver beredskapsuke

Vakthavende prest tilstås et fast kronetillegg på kr 4 000 for hver beredskapsuke. For beredskapsvakter med kortere varighet utbetales forholdsmessig tillegg.

b) Tillegg ved utførelsen av uoppsettelige tjenester i beredskapstiden

Ved utførelsen av uoppsettelige tjenester i den tiden det er en organisert

beredskapstjeneste etter avtalen, tilkommer presten kr 700 pr. tjeneste, uavhengig av eventuell senere oppfølging. Oppdrag på ukefridag kan ikke tas ut som fritid senere.


c) Regulering

Satsene gjennomgås pr 1.januar hvert år med henblikk på eventuell endring.

Varighet

Avtalen gjøres gjeldende fra 01.07.05 til og med 31.12.07.
Avtalen prolongeres for ett år av gangen dersom ingen av partene sier opp avtalen skriftlig med minst 3 måneders varsel.”

Vi viser til dette. Spørsmål om forståelse av avtalen og beredskapsordningens gjennomføring, bes rettet til bispedømmets administrasjon.

Med hilsen

Ole H. Fisknes e.f.ekspedisjonssjef

Jørn Hagen
avdelingsdirektør

Kopi: Kirkerådet, Den norske kirkes presteforening, Fagforbundet