Dokument

Rundskriv V-8-03

Statstilskudd til registrerte og uregistrerte trossamfunn og livssynssamfunn for 2003 (22.01.2003)

Fylkesmennene

Nr.

Vår ref

Dato

V 8 B

2003/219 Aø GP

22.01.2003

Statstilskudd til registrerte og uregistrerte trossamfunn og livssynssamfunn for 2003

I henhold til gjeldende lover og forskrifter har Kultur- og kirkedepartementet kommet frem til at satsen som skal brukes for beregning av statstilskudd til livssynssamfunn og registrerte og uregistrerte trossamfunn for 2003 skal være kr 269 pr. medlem.

Tilskuddssatsen er utregnet på samme måte som tidligere. Netto budsjetterte utgifter til direkte drift av Den norske kirke i 2003 er delt på medlemstallet pr. 1. januar 2003: 3 908 873. Beløpet som legges til grunn for utregningen er kr 1 052 449 000.

Dette rundskrivet gjelder ikke kommunale tilskudd, som må regnes ut etter de særlige regler som gjelder for kommunalt tilskudd, jf. G-200/88 og G-147/82.

Statstilskuddet til uregistrerte trossamfunn og livssynssamfunn blir kunngjort i dagspressen og i Norsk lysningsblad. Dette rundskrivet bes sendt alle tros- og livssynssamfunn innen fylkesmannens ansvarsområde.

Med hilsen

Henning Gorholt e.f.
ekspedisjonssjef

Gro Paudal
seniorrådgiver

Kopi: Arbeids- og administrasjonsdepartementet