Rundskriv V-8B/2005

Tillatte åpningstider annen pinsedag 2005

Rundskriv

Nr.
V-8B/2005

Saksnr.
2005/01019

Dato:
18.03.2005

Fylkesmennene

Tillatte åpningstider annen pinsedag 2005

Annen pinsedag faller i år på 16. mai. Dette innebærer i henhold til gjeldende lovgivning at faste utsalgssteder som hovedregel skal holde stengt fra lørdag 14. mai kl. 16.00 til tirsdag 17. mai kl 24.00, jf. lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred (helligdagsloven) § 5 første ledd og lov 26. april 1947 nr. 1 om 1. og 17. mai som høgtidsdager § 1 annet ledd. For å avhjelpe praktiske problemer og etter anmodning fra handelsnæringen, har Kultur- og kirkedepartementet med hjemmel i helligdagsloven § 5 siste ledd fastsatt følgende forskrift:

Faste utsalgssteder kan holde åpent annen pinsedag (mandag 16. mai) 2005 mellom kl. 14.00 og 20.00.

Med hilsen

Ole H. Fisknes e.f.
ekspedisjonssjef

Thom M. Rafoss
avdelingsdirektør

Etter ny vurdering har Kultur- og kirkedepartementet omgjort vedtaket ( 19.04.05)

 
Opphevelse av forskrift om tillatte åpningstider annen pinsedag 2005