Rundskriv V-9-03

Statsbudsjettet 2003 kap. 340 post 72 Tilskudd til kirkelig virksomhet i kommunene - De kirkelige regnskapene 2001 (27.02.2003)

Kirkelige fellesråd
Menighetsråd i kommuner med ett sokn Bispedømmerådene

Nr.

Vår ref

Dato

V-9/2003

02/619 KIF obl

27.02.2003

Statsbudsjettet 2003 kap. 340 post 72 Tilskudd til kirkelig virksomhet i kommunene – De kirkelige regnskapene 2001

Ved Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2003 ble det bevilget 100 mill. kroner som tilskudd til kirkelig virksomhet i kommunene. Bevilgningen er gitt over kap. 340 Kirkelig administrasjon, post 72 Tilskudd til kirkelig virksomhet i kommunene.

I dette rundskrivet orienteres det om Stortingets bevilgningsvedtak for 2003. Fordelingen av bevilgningen på tilskuddsmottakerne (kirkelig fellesråd og menighetsråd i kommuner med ett sokn) følger av vedlegg 1 til rundskrivet.

I vedlegget til rundskriv V-14-02 av 14. juni 2002 presenterte departementet regnskapstallene for fellesrådene og menighetsrådene for regnskapsåret 2000. I vedlegg 2 til nærværende rundskriv er regnskapstallene for 2001 presentert på tilsvarende måte.

Statsbudsjettet 2003 – Tilskudd til kirkelig virksomhet i kommunene

Om tilskuddsordningen

I St. prp. nr. 1 (2002-2003) heter det følgende om tilskuddsordningen:

"Målsettingen med tilskuddet er å styrke det økonomiske grunnlaget for den kirkelige virksomheten lokalt, utover kommunenes utgiftsforpliktelser etter kirkeloven. Tilskuddet er et generelt driftstilskudd til de kirkelige fellesrådene, som har stor frihet i disponeringen av midlene."

Departementet viser til dette.

Tilskuddsgrunnlag og tildelingskriterier 2003

I St.prp. nr. 1 (2002-2003) ble det redegjort nærmere for premissene for statstilskuddet. I omtalen av tilskuddsordningen heter det bl. a.:

"Bevilgningen har til nå vært fordelt med et grunnbeløp til hvert fellesråd, og ellers etter innbyggertallet i kommunene. Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon har på vegne av de kirkelige fellesrådene framholdt at gjeldende kriterier for fordeling av tilskuddet bør endres, slik at en forholdsmessig større del kommer fellesrådene i de større kommunene til gode. Departementet er innstilt på å justere fordelingskriteriene i denne retningen."

Videre heter det:

"Etter henvendelse fra Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon vil departementet vurdere om det av bevilgningen i 2003 bør avsettes et beløp i størrelsesorden 10-15 mill. kroner som kan inngå i delfinansieringen av en felles forsikring av landets kirkebygg. Den forsikringspremien for kirkene som hvert fellesråd betaler i dag, vil for fellesrådene samlet kunne reduseres betydelig dersom det inngås en sentral forsikringsavtale som omfatter alle kirkene. (…) Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon vil på dette grunnlaget utrede saken videre på vegne av fellesrådene."

I Budsjett-innst. S. nr. 12 (2002-2003) ble det ikke anført bemerkninger til dette.

Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon (KA) har for 2003 foreslått at tilskuddet fordeles etter kriterier som innebærer en ikke uvesentlig omfordeling fra fellesråd i mindre kommuner til fellesråd i større kommuner. KA har samtidig foreslått at fordelingsgrunnlaget settes til 90 mill. kroner, mens 10 mill. kroner avsettes til forsøksvirksomhet og tilrettelegging for en felles forsikringsordning for kirkebygg. Slik forsikringsordning vil ikke kunne realiseres før 2004. Det er i denne forbindelse nødvendig bl.a. å innhente og systematisere data om kirkebyggene.

Departementet mener det har stor betydning å etablere en felles forsikringsordning for kirkebyggene. Departementet ser det også som viktig å stimulere til lokal forsøksvirksomhet. Av bevilgningen på 100 mill. kroner i 2003 har departementet derfor avsatt i alt 4 mill. kroner til nevnte tiltak, inklusive kr 300 000 til felles ansvarsforsikring for fellesrådene og menighetsrådene.

Departementet har imidlertid for 2003 ikke funnet grunnlag for å endre kriteriene for fordelingen mellom fellesrådene. Den generelle tildelingen til fellesrådene for 2003 er etter dette fastsatt til 96 mill. kroner, med samme grunnbeløp som i 2002, dvs. kr 150 000. I vedlegg 1 er vist tildelingen fordelt på kommunenavn (fellesråd). Som følge av den sentrale avsetningen på 4 mill. kroner, er den generelle tildelingen til fellesrådene dermed 4 pst. lavere enn i 2002.

Tilskuddsutbetaling, rapportering mv.

Bispedømmerådene vil som tidligere forestå utbetalingen av det angitte tilskuddet til fellesrådene/menighetsrådene. Bispedømmerådene vil i eget brev til tilskuddsmottakerne gjøre oppmerksom på utbetalingsterminer mv.

Med hensyn til rapportering viser departementet til at regnskapstall fra fellesrådene og menighetsrådene skal sendes Statistisk sentralbyrå (SSB) i henhold til særskilt rapporteringsskjema og i henhold til fastsatt frist. Det var i alt 24 fellesråd/menighetsråd i kommuner med ett sokn som ikke rapporterte inn regnskapsopplysninger til SSB for regnskapsåret 2001. Dette er det høyeste tallet etter at det fra 1997 ble stilt krav om slik rapportering. Slik rapportering er et krav til tilskuddsmottaker, og er nødvendig også for å kunne ha pålitelig informasjon om den økonomiske utviklingen for fellesrådene. Departementet vil derfor igjen understreke plikten til å innsende regnskapsopplysninger til SSB.

Kirkeregnskapene

I rundskriv V-14-02 presenterte departementet oversikter og tall fra de kirkelige regnskapene i 2000. I vedlegg 2 til nærværende rundskriv er regnskapstall for 2001 presentert på tilsvarende måte.

De kirkelige budsjett- og regnskapsforskriftene

Gjeldende budsjett- og regnskapsforskrift for fellesrådene og menighetsrådene er under revisjon. I forbindelse med denne revisjonen foretas også en gjennomgang av den Kostra-innrettede artskontoplanen som ble introdusert for de kirkelige fellesrådene og menighetsrådene i rundskriv F-47-01 av 8. november 2001. Revisjonsarbeidet er ventet avsluttet i nær framtid. Departementet tar sikte på å sende forslag til endringer på høring i løpet av våren 2003. Endringene er forutsatt gjort gjeldende fra 2004.

Regnskapsrapporteringen

I kommentarene til regnskapsrapporteringen for 2000, jf. rundskriv V-14-02, presiserte departementet betydningen av at utgiftene ble fordelt på korrekt formål. Vi minner om dette også nå. Når det gjelder artsinndelingen, ble korrespondansen mellom inntekts- og utgiftsposter som gjelder kommunal tjenesteyting omtalt særskilt i nevnte rundskriv. Regnskapene for 2001 viser at dette i vesentlig grad er fulgt opp.

For utviklingen av god regnskapsstatistikk på det kirkelige området er det avgjørende at de økonomiske data som rapporteres til SSB er korrekte. For regnskapsåret 2001 oppga elleve fellesråd at de samlede kommunale overføringene til kirken var kr 20 000 eller lavere. Dette antas ikke å være korrekt. For samme år var det dessuten 19 fellesråd som rapportere at overføringene fra staten (post 71 i kontoplanen for fellesrådene) summerte seg til et beløp som var lavere enn kr 150 000. Imidlertid var det ingen fellesråd som ble tildelt et tilskudd lavere enn kr 167 000 i 2001, jf. departementets rundskriv F-09-01.

Departementet viser til dette, og går ut fra at regnskapene er ført korrekt, men at det oppstår feil ved utfylling av rapporteringsskjemaene til SSB. Vi ber derfor rådene være særlig oppmerksomme på at opplysningene i rapporteringsskjemaene til SSB er i samsvar med de beløp som faktisk er ført i regnskapet.

Med hilsen

Jørn Hagen e.f.
avdelingsdirektør

Ole Bernt Langset
rådgiver

Vedlegg 1 Statsbudsjettet 2003 – Kap 340, Post 72 Tilskudd til kirkelig virksomhet i kommunene

Vedlegg 2 Utviklingstrekk i den lokale kirkeøkonomien 1999-2001

Kopi:
Riksrevisjonen seksjon 4.1
Kirkerådet
Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon
Statistisk sentralbyrå
Stiftelsen Kirkeforskning