Rundskriv V-9-2002

Statstilskudd til registrerte og uregistrerte trossamfunn og livssynssamfunn for 2002 (25.02.2002)

Fylkesmennene

Nr.

Vår ref

Dato

V-9/2002 B

2002/355 Aø GP:AMA

25.02.2002

Statstilskudd til registrerte og uregistrerte trossamfunn og livssynssamfunn for 2002

I henhold til gjeldende lover og forskrifter har Kultur- og kirkedepartementet kommet frem til at satsen som skal brukes for beregning av statstilskudd til livssynssamfunn og registrerte og uregistrerte trossamfunn for 2002 skal være kr 231 pr. medlem.

Tilskuddssatsen er utregnet på samme måte som tidligere. Netto budsjetterte utgifter til direkte drift av Den norske kirke i 2002 er delt på medlemstallet pr. 1. januar 2002:
3 904 509. Beløpet som legges til grunn for utregningen er kr 902 884 000.

Dette rundskrivet gjelder ikke kommunale tilskudd, som må regnes ut etter de særlige regler som gjelder for kommunalt tilskudd, jf. G-200/88 og G-147/82.

Statstilskuddet til uregistrerte trossamfunn og livssynssamfunn blir kunngjort i dagspressen og i Norsk lysningsblad. Dette rundskrivet bes sendt alle tros- og livssynssamfunn innen fylkesmannens ansvarsområde.

Det vises for øvrig til ”retningslinjer for forvaltning av tilskudd til livssynssamfunn og trossamfunn, jf. kap. 210 post 70” som ble oversendt fra daværende Kirke-, utdanning- og forskningsdepartementet 14. november 2000.

Med hilsen

Steinar Lien e.f.
avdelingsdirektør

Gro Paudal
rådgiver

Kopi: Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Flere Fylkesmannsembeder har stilt spørsmål ved siste avsnitt i foreliggende rundskriv og i den forbindelse henvisningen til kap 210, post 70. Kultur-og kirkedepartementet vil presisere at tilskudd til trossamfunn i 2002 er bevilget under kap 310, post 70, jf. også tildelingsbrev fra Arbeids-og administrasjonsdepartementet til Fylkesmennene av 28. januar 2002.