Rundskriv V-9B/2016 Språkfaglige konsultasjonsrutiner for navnelaging i staten

Departementets og Språkrådets erfaring er at slik konsultasjon bare skjer sporadisk. Dette rundskrivet er et tiltak som forenkler og tydeliggjør disse rutinene.

1. Innledning

Kulturdepartementet vil med dette rundskrivet minne fagdepartementene om betydningen av at gjeldende rettskrivnings- og skriveregler blir lagt til grunn ved fastsettelse av navn på statlige og statstilknyttede organer, institusjoner og selskaper m.m.

Slike navnesaker kan oppstå både ved nyetablering og omorganisering av virksomhet. For å sikre at språkfaglige og språkpolitiske hensyn ikke blir oversett i navneprosessen, vil det være formålstjenlig at Språkrådet, statens fagorgan i språkspørsmål, blir konsultert på et tidlig tidspunkt i arbeidet med navnevalg og navneutforming.

Departementet sendte 23. mai 2007 rundskriv V-11/2007 om språkfaglige konsultasjonsrutiner ved navnelaging i staten til departementene. Departementets og Språkrådets erfaring er at slik konsultasjon bare skjer sporadisk. Dette rundskrivet er et tiltak som forenkler og tydeliggjør disse rutinene.

2. Bakgrunn

Alle statlige virksomheter som faller inn under lov 11. april 1980 nr. 5 om målbruk i offentleg teneste (målloven), skal ha navn både på nynorsk og bokmål dersom det ikke passer med det samme navnet i begge målformer. Dette er fastsatt i § 4 i forskrift 5. desember 1980 nr. 4938 om målbruk i offentleg teneste. Departementet legger til grunn at også navn og betegnelser på organisatoriske enheter som avdelinger, seksjoner, nemnder m.m. skal finnes i begge målformer. Det følger videre av kgl.res. av 24. juli 1981 nr. 4940 at offisiell rettskrivning for bokmål og nynorsk skal brukes i statstjenesten.

3. Konsultasjonsrutiner

Departementene bør påse at Språkrådet blir konsultert på et tidlig tidspunkt i saker som gjelder navn på underliggende og tilknyttede virksomheter.

Kulturdepartementet antar at det i mange tilfeller kan være formålstjenlig at den aktuelle virksomheten konsulterer Språkrådet direkte. Vi ber derfor departementene informere aktuelle virksomheter om konsultasjonsrutinene som er skissert i dette rundskrivet.

Språkrådet kan også konsulteres i saker som gjelder valg av forkortelser og domenenavn og utforming av logoer m.m.

Departementet understreker at konsultasjonsordningen ikke innebærer at Språkrådet har vetorett i saker som gjelder valg av navn på statlige og statstilknyttede organer, institusjoner og selskaper m.m. Språkrådets rolle er rent veiledende og rådgivende.

4. Kontaktinformasjon for Språkrådet

E-post: post@sprakradet.no
Telefon: 22 54 19 50
Postadresse: Språkrådet, Postboks 8107 Dep, 0032 OSLO
Nettside: www.språkrådet.no

 

Med hilsen

Ingrid Vad Nilsen (e.f.)
ekspedisjonssjef

 

Kjetil Aasen
rådgiver

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskreven signatur.

Kopi:
Statsministerens kontor
Språkrådet