Rundskriv-V21B/2004

Saksbehandlingsregler ved utnevning av prost (29.09.2004)

Til presteskapet og menighetsrådene

Nr.

Vår ref

Dato

V-21B/2004

2004/03556 KI tmr

29.09.2004

Saksbehandlingsregler ved utnevning av prost

Den nye tjenesteordningen for proster som ble fastsatt ved kgl.res. 16. april 2004 innebærer at proster for framtida ikke vil bli utnevnt til sokneprest ved siden av prosteembetet, men skal gjøre tjeneste som menighetsprest slik biskopen fastsetter. På denne bakgrunn har departementet endret saksbehandlingsreglene ved utnevning av prost, jf. rundskriv F- 3/97 av 15. januar 1997, slik at samtlige menighetsråd i prostiet heretter skal gis anledning til å uttale seg før ny prost utnevnes.

Etter endringene lyder reglene slik:

§ 1 Ledige prosteembeter kunngjøres av departementet.

§ 2 Søknad med rettkjent kopi av vitnemål og attester skal stiles til departementet og sendes gjennom den biskopen søkeren står under tilsyn av. I søknaden skal det opplyses om utdanning og praksis, referanser og øvrige forhold av betydning for vurderingen av søkeren. Søkeren skal også opplyse om han/hun behersker begge målformer.

Søknaden skal sendes i så god tid at den kan påregnes å komme inn til departementet innen søknadsfristen.

§ 3 Biskopen skal snarest mulig i form av påtegning gi opplysninger (faktiske opplysninger og vurderinger) om søkeren som kan være av betydning for saken, og deretter straks sende søknaden videre til departementet.

§ 4 Etter utløpet av søknadsfristen setter departementet opp søkerliste og sender denne sammen med søknadene til vedkommende biskop. Biskopen mangfoldiggjør søkerlisten og søknadene og sender ett sett kopier til hvert av menighetsrådene i prostiet. Ett sett kopier sendes samtidig til prosten (fungerende prost).

§ 5 Menighetsrådene har anledning til, innen en frist fastsatt av biskopen, å gi uttalelse om hvilke tre personer blant søkerne som rådet ønsker utnevnt. De nevnes i den rekkefølge som de foreslås å komme i betraktning. Rådets vedtak føres inn i møteboken med opplysning om stemmetall for dem som rådet har foreslått. Vedtar menighetsrådet ikke å gi noen uttalelse blir dette på samme måte å bokføre. Rådet sender utskrift av møteboken til biskopen.

§ 6 Prosten har anledning til å gi uttalelse om hvilke tre personer blant søkerne han/hun mener bør utnevnes. Personene nevnes i den rekkefølge de foreslås å komme i betraktning. Prosten sender sin uttalelse til biskopen innen samme frist som menighetsrådene.

§ 7 Biskopen gir en begrunnet uttalelse som avsluttes med at de tre søkerne som biskopen anser som best kvalifisert nevnes i prioritert rekkefølge. Biskopen sender saken videre til departementet.

Endringene trer i kraft straks.

Vi sender dette rundskrivet til sokneprestene og menighetsrådene. Til sokneprestene sendes skrivet i tilstrekkelig antall eksemplarer til at det kan formidles videre til de øvrige prestene i prestegjeldet.

Med hilsen

Ole H. Fisknes e.f.

ekspedisjonssjef

Thom M. Rafoss

Avdelingsdirektør