Rundskriv V/26.2004

Konsesjonsordning for framvisning og omsetning av film eller videogram i næring(31.12.2004)

Til
Landets kommuner

Nr.
V-/26.2004

Vår ref:
20024216ME/ME2LaB:elt

Dato:
31.12.2004

Konsesjonsordning for framvisning og omsetning av film eller videogram i næring

Gjeldende film- og videogramlov med forskrifter åpner for å knytte vilkår til kommunale konsesjoner for framvisning eller omsetning av film eller videogram i næring, jf § 2 i lov av 15. mai 1987 nr. 21 og § 2-1 i forskrift av 20. desember 1999 nr. 1515.

30. september 2004 gjorde Stortinget vedtak om ny § 100 i Grunnloven. Fjerde ledd i den nye grunnlovsbestemmelsen lyder:

”Forhaandscensur og andre forebyggende Forholdsregler kunne ikke benyttes, medmindre det er nødvendigt for at beskytte Børn og Unge imod skadelig Paavirkning fra levende Billeder. Brevcensur kan ei sættes i Værk uden i Anstalter.”

Under stortingsdebatten om forslaget til ny § 100 i Grunnloven uttalte saksordføreren på vegne av stortingsflertallet (Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig folkeparti og Venstre) følgende om konsekvensene for konsesjonsordningene hjemlet i film- og videogramloven § 2:

”Når det gjelder dagens ordning med at kommunene kan sette krav til innholdet i tilbudet som vilkår for å kunne vise eller omsette film og videogram i næring, antar flertallet at dette vil komme i konflikt med formuleringen i alternativ 1. Dersom alternativ 1 vedtas, vil det bare være anledning til å sette krav som har til hensikt å «beskytte Børn og Unge imod skadelig Paavirkning fra levende Billeder».

Vedtaket innebærer at film- og videogramlovens regler om kommunal konsesjon ikke lenger kan praktiseres etter sin ordlyd. Etter Kultur- og kirkedepartementets vurdering vil Grunnloven etter dette være til hinder for å knytte innholdskrav til slike konsesjoner, med mindre formålet med kravene er begrenset til å beskytte barn og unge mot skadelig påvirkning fra levende bilder.

For øvrig legger departementet til grunn at bestemmelsene om kommunal konsesjon kan praktiseres som i dag, dvs. at konsesjonsordningen i seg selv kan opprettholdes og at det innenfor rammene av gjeldende regelverk kan knyttes vilkår til konsesjonene som ikke gjelder innholdet i tilbudet.

Kultur- og kirkedepartementet vil sette i gang et arbeid med sikte på å få gjennomført de nødvendige lov- og forskriftsendringene så snart som mulig. Inntil videre legger departementet til grunn at kommunene som konsesjonsmyndighet må praktisere gjeldende regelverk i overensstemmelse med ny Grl. § 100.

Med hilsen

Roy Kristiansen e.f.

ekspedisjonssjef

Lars Brustad

underdirektør