Russia Baltic Pork Invest AS

Vi viser til søknad av 5. juni 2015 om unntak fra kravet til bosted i aksjeloven § 6-11 for styret i Russia Baltic Pork Invest AS (org. nr. 986 500 774), slik at fem av selskapets ni styremedlemmer kan være bosatt i Thailand. Vi viser også til unntak fra bostedskravet i aksjeloven § 6-11 for styret i selskapet i vedtak datert 12. februar 2014.

Nærings- og fiskeridepartementet har kommet til at søknaden kan innvilges på visse vilkår. Den nærmere begrunnelsen og vedtaket følger nedenfor.

Om søknaden
Russia Baltic Pork Invest AS (heretter "RBPI") søker om unntak fra bostedskravet i aksjeloven § 6-11 for styret i selskapet. Selskapet driver innenfor griseoppdrettsbransjen og har som vedtektsfestet formål å eie og drive anlegg i Baltikum, Russland og Kina for avl og distribusjon av griser og annen virksomhet som naturlig faller innunder dette, herunder investering i fast eiendom, eierandeler i selskaper og andre eiendeler. Selskapet driver den vesentligste del av sin virksomhet i Baltikum, Russland og Kina gjennom datterselskaper. Selskapets hovedaktivitet er produksjon av slaktegris i Kaliningrad. Selskapet eier og leier også jordbruksland hvor det produseres fôr til griseproduksjon.

Selskapet har 9 ansatte og til sammen 292 ansatte medregnet ansatte i datterselskaper. Ingen ansatte er bosatt i Norge. Selskapet er del av et konsern med Charoen Pokphan Foods PLC som morselskap. Morselskapet har sitt hovedkontor i Bangkok. Verken morselskapet i det konsernet som RBPI er del av, eller RPBI selv, utøver virksomhet i Norge.

RBPI henviser til tilsvarende unntak fra aksjeloven som ble gitt av departementet i vedtak av 12. februar 2014, og skriver at det er den samme bakgrunnen for ønsket om dispensasjon denne gangen. I vedtaket ble selskapet gitt unntak fra bostedskravet i aksjeloven § 6-11 slik at fem av selskapets ni styremedlemmer kunne være bosatt i Thailand. Styret hadde følgende sammensetning:

 

Navn

Stilling

Statsborgerskap

Bostedsland

Nutthakrit Sivasri

Styrets leder

Thailandsk

Thailand

Buree Srina

Styremedlem

Thailandsk

Thailand

Pipop Kasemsook

Styremedlem

Thailandsk

Thailand

Sayan Boonwongse

Styremedlem

Thailandsk

Thailand

Somkuan Choowatanapakorn

Styremedlem

Thailandsk

Thailand

Thomas Nørgaard

Styremedlem

Dansk

Danmark

Anders Hedeboe Jakobsen

Styremedlem

Dansk

Danmark

Knut Langeteig

Styremedlem

Dansk

Danmark

Marie-Christine Jansby

Styremedlem

Dansk

Danmark

I selskapets ordinære generalforsamling 27. mai 2015 besluttet generalforsamlingen å erstatte styremedlemmet Somkuan Choowatanapakorn med Satjar Ravungsook. Ravungsook er thailandsk statsborger bosatt i Thailand.

Daglig leder i RBPI er dansk statsborger bosatt i Danmark og oppfyller bostedskravet i aksjeloven § 6-11.

Rettslig grunnlag
Lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper § 6-11 første ledd første punktum stiller krav om at daglig leder og minst halvparten av styrets medlemmer skal være bosatt her i riket. Dette kravet er begrunnet i jurisdiksjonsbetraktninger, da personer som er bosatt i riket, kan saksøkes her og er underlagt norsk tvangsmyndighet. Gjennom kongelig resolusjon av 17. juli 1998 nr. 619 er Nærings- og fiskeridepartementet tildelt myndighet til å gjøre unntak fra bostedskravet i det enkelte tilfelle.

Kravet om bosted her i riket gjelder ikke for statsborgere i stater som er part i EØS-avtalen når de er bosatt i en slik stat, jf. allmennaksjeloven § 6-11 første ledd andre punktum. Dette unntaket er begrunnet ut fra EØS-avtalens ikke-diskrimineringsprinsipper. Etter Luganokonvensjonen 2007 er det mulig å få anerkjent og fullbyrdet en norsk dom om erstatningsansvar i EU, Danmark, Island og Sveits. Dette gjelder også når personen bor i et land som er medlem av Luganokonvensjonen når saken reises.

I vurderingen av dispensasjonssøknadene legger departementet vekt på tilgjengelig­heten til selskapets ledelse og om norske domstoler har jurisdiksjon i det aktuelle landet. Tilgjengelig­het og jurisdiksjon er viktig for myndig­heter, kreditorer, ansatte og andre som må forholde seg til selskapet. Som hovedregel blir det bare gjort unntak fra bostedskravet for enten daglig leder eller styret.

Det er ikke et vilkår for å etablere eller ha registrert et aksjeselskap i Norge at selskapet driver virksomhet her.

Departementets vurdering
Søknaden innebærer at mer enn halvdelen av styremedlemmene i RBPI skal være bosatt i Thailand. Det vil derfor være nødvendig med unntak fra bostedskravet for styremedlemmer i aksjeloven § 6-11 for at styret skal være lovlig sammensatt.

Når det gjelder spørsmålet om jurisdiksjon, gjelder ingen avtale mellom Thailand og Norge om gjensidig anerkjennelse av dommer. Imidlertid er både Norge og Danmark part i Luganokonvensjonen. Dette betyr at norske domstoler har jurisdiksjon (domsmyndighet) i Danmark. Det er dermed mulig å få anerkjent og fullbyrdet en norsk dom om erstatningsansvar mot daglig leder og fire av ni styremedlemmer i RBPI. Jurisdiksjonshensynet anses derfor å være ivaretatt.

Når det gjelder hensynet til tilgjengelighet, la departementet i vedtaket av 12. februar 2014 vekt på at RBPI ikke utøver virksomhet i Norge og at det heller ikke har ansatte i Norge. Dette talte etter departementets syn for at behovet for tilstedeværelse i Norge er lite.

Tilgjengelighet til selskapets ledelse er imidlertid viktig både for praktiske formål og for muligheten til å utøve jurisdiksjon. Departementet har derfor i etterkant av vedtaket 12. februar 2014 gjort en fornyet vurdering av kravene til tilgjengelighet i sin dispensasjonspraksis. I tilfeller hvor det er nødvendig med unntak fra bostedskravet i aksjeloven § 6-11, men hvor verken daglig leder eller noen av styremedlemmene er bosatt i Norge, er det etter departementets syn sentralt at selskapet har en person for praktiske formål bosatt i Norge og som kan kontaktes av norske myndigheter og andre som må forholde seg til selskapet.

Ut fra en helhetsvurdering av opplysningene i saken er departementet kommet til at det i dette tilfellet kan gjøres unntak for styret i RBPI, men på det vilkår at selskapet har en kontaktperson i Norge som nevnt ovenfor.

Vedtak
Nærings- og fiskeridepartementet innvilger følgende unntak fra kravet om bosted i lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper § 6-11 første ledd, jf. kgl. res. av 17. juli 1998 nr. 619:

Russia Baltic Pork Invest AS, org.nr. 986 500 774, kan ha følgende styre:

Navn

Stilling

Statsborgerskap

Bostedsland

Nutthakrit Sivasri

Styrets leder

Thailandsk

Thailand

Buree Srina

Styremedlem

Thailandsk

Thailand

Pipop Kasemsook

Styremedlem

Thailandsk

Thailand

Sayan Boonwongse

Styremedlem

Thailandsk

Thailand

Satjar   Ravungsook

Styremedlem

Thailandsk

Thailand

Thomas Nørgaard

Styremedlem

Dansk

Danmark

Anders Hedeboe Jakobsen

Styremedlem

Dansk

Danmark

Knut Langeteig

Styremedlem

Dansk

Danmark

Marie-Christine Jansby

Styremedlem

Dansk

Danmark

Unntaket gis på det vilkår at selskapet har en kontaktperson for praktiske formål bosatt i Norge og som kan kontaktes av norske myndigheter og andre som må forholde seg til selskapet. Vedkommende skal være registrert som selskapets kontaktperson i Foretaksregisteret.

Unntaket gis videre under forutsetning av at daglig leder oppfyller kravet om bosted i aksjeloven § 6-11. Ved eventuelle endringer i styresammensetningen må det søkes om nytt unntak dersom styret fremdeles ikke oppfyller bostedskravet i aksjeloven § 6-11.

Søknaden er innvilget, men for ordens skyld gjør vi likevel oppmerksom på at vedtaket kan påklages til Kongen i statsråd etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI, §§ 28-32. klagefristen er tre uker, og klagen sendes til Nærings- og fiskeridepartementet, jf. forvaltningsloven § 32 første ledd. Vi gjør også oppmerksom på at det ikke er mulig å klage til Sivilombudsmannen hvis en klagesak er avgjort av Kongen i statsråd.

Vi publiserer alle våre vedtak på departementets nettside www.nfd.dep.no/enkeltvedtak. Vi ber om at eventuelle synspunkter på dette sendes oss innen 14 dager.