Russia Baltic Pork Invest AS

Vi viser til e-post fra advokatfullmektig Steinar Kulstad 16. juni 2015 med anmodning om omgjøring av departementets vedtak 12. juni 2015 om unntak fra bostedskravet i aksjeloven § 6-11 for styret i Russia Baltic Pork Invest AS (org.nr. 986 500 774).

Nærings- og fiskeridepartementet er kommet til at anmodningen tas til følge. Den nærmere begrunnelsen og vedtaket følger nedenfor.

1.           Bakgrunn

Nærings- og fiskeridepartementet traff  12. juni 2015 vedtak om unntak fra bostedskravet i aksjeloven § 6-11 for styret i Russia Baltic Pork Invest AS (heretter "RBPI"), og slik at fem av selskapets ni styremedlemmer kan være bosatt i Thailand. Det fremgår av vedtaket at de øvrige fire styremedlemmene og daglig leder er danske statsborgere bosatt i Danmark.

I vedtaket er det stilt følgende vilkår:

"Unntaket gis på det vilkår at selskapet har en kontaktperson for praktiske formål bosatt i Norge og som kan kontaktes av norske myndigheter og andre som må forholde seg til selskapet. Vedkommende skal være registrert som selskapets kontaktperson i Foretaksregisteret."

Det fremgår av vedtaket side 3 at vilkåret ble begrunnet med følgende:

"Tilgjengelighet til selskapets ledelse er imidlertid viktig både for praktiske formål og for muligheten til å utøve jurisdiksjon. (…) I tilfeller hvor det er nødvendig med unntak fra bostedskravet i aksjeloven § 6-11, men hvor verken daglig leder eller noen av styremedlemmene er bosatt i Norge, er det etter departementets syn sentralt at selskapet har en person for praktiske formål bosatt i Norge og som kan kontaktes av norske myndigheter og andre som må forholde seg til selskapet."

Grunnlaget for vedtaket var innsendt søknad datert 5. juni 2015. Dette omfattet opplysningene i vedtaket knyttet til styremedlemmenes og daglig leders bostedsland og statsborgerskap.

2.           Om anmodningen om omgjøring

Det fremgår av e-posten 16. juni 2015 at det feilaktig ble oppgitt i dispensasjonssøknaden av 5. juni 2015 at det ene styremedlemmet, Knut Langeteig, er dansk statsborger bosatt i Danmark. Det fremgår at det korrekte er at Langeteig er norsk statsborger bosatt i Norge. Videre står det:

"Siden vilkåret om en registrert kontaktperson for Selskapet bosatt i Norge, angitt i departementets vedtak datert 12. juni 2015, er begrunnet med at verken daglig leder eller noen av styremedlemmene er bosatt i Norge, anser vi dermed at dette vilkåret bør bortfalle i lys av disse korrigerte bostedsopplysninger for ett av styremedlemmene.

(…)

"På denne bakgrunn anmoder vi på vegne av Selskapet som nevnt om at Nærings- og fiskeridepartementet vil vurdere en omgjøring av sitt vedtak datert 12. juni 2015, jf. forvaltningsloven § 35, ved at vilkåret om at Selskapet skal ha en registrert kontaktperson i Foretaksregisteret, som er bosatt i Norge, utelates."

3.           Rettslig grunnlag

Lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper § 6-11 første ledd første punktum stiller krav om at daglig leder og minst halvparten av styrets medlemmer skal være bosatt her i riket. Dette kravet er begrunnet i jurisdiksjonsbetraktninger, da personer som er bosatt i riket, kan saksøkes her og er underlagt norsk tvangsmyndighet. Gjennom kongelig resolusjon av 17. juli 1998 nr. 619 er Nærings- og fiskeridepartementet tildelt myndighet til å gjøre unntak fra bostedskravet i det enkelte tilfelle.

Kravet om bosted her i riket gjelder ikke for statsborgere i stater som er part i EØS-avtalen når de er bosatt i en slik stat, jf. allmennaksjeloven § 6-11 første ledd andre punktum. Dette unntaket er begrunnet ut fra EØS-avtalens ikke-diskrimineringsprinsipper. Etter Luganokonvensjonen 2007 er det mulig å få anerkjent og fullbyrdet en norsk dom om erstatningsansvar i EU, Danmark, Island og Sveits. Dette gjelder også når personen bor i et land som er medlem av Luganokonvensjonen når saken reises.

I vurderingen av dispensasjonssøknadene legger departementet vekt på tilgjengeligheten til selskapets ledelse og om norske domstoler har jurisdiksjon i det aktuelle landet. Tilgjengelig-het og jurisdiksjon er viktig for myndigheter, kreditorer, ansatte og andre som må forholde seg til selskapet. Som hovedregel blir det bare gjort unntak fra bostedskravet for enten daglig leder eller styret.

Det er ikke et vilkår for å etablere eller ha registrert et aksjeselskap i Norge at selskapet driver virksomhet her.

Lov 10. februar 1967 nr. 2 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 35 første ledd bokstav a åpner for at et forvaltningsorgan kan omgjøre sitt eget vedtak uten klage dersom endringen ikke er til skade for noen som vedtaket retter seg mot eller direkte tilgodeser. Bestemmelsen åpner blant annet for å endre eller oppheve vilkår i en tillatelse. Bestemmelsen angir ikke hvilke forhold som kan gi grunnlag for omgjøring. Det er imidlertid antatt som sikker rett at nye eller endrede opplysninger kan gi grunnlag for omgjøring.

4.           Departementets vurdering 

Anmodningen om omgjøring endrer ikke det forhold at mer enn halvdelen av styremedlemmene i RBPI skal være bosatt i Thailand. Det vil derfor være nødvendig med unntak fra bostedskravet for styremedlemmer i aksjeloven § 6-11 for at styret i selskapet skal være lovlig sammensatt.

Når det gjelder spørsmålet om jurisdiksjon, gjelder ingen avtale mellom Thailand og Norge om gjensidig anerkjennelse av dommer. Imidlertid er både Norge og Danmark part i Luganokonvensjonen. Dette betyr at norske domstoler har jurisdiksjon (domsmyndighet) i Danmark. Det er dermed mulig å få anerkjent og fullbyrdet en norsk dom om erstatningsansvar mot daglig leder og fire av ni styremedlemmer i RBPI. Jurisdiksjonshensynet anses derfor å være ivaretatt.

Tilgjengelighet til selskapets ledelse er viktig både for praktiske formål og for muligheten til å utøve jurisdiksjon. Departementet legger avgjørende vekt på de endrede opplysningene som innebærer at ett av styremedlemmene i RBPI er bosatt i Norge. Departementet tillegger også vekt at tre styremedlemmer og daglig leder er bosatt i Danmark. Dette er et land som har nær geografisk beliggenhet og gode kommunikasjonsforbindelser med Norge. Departementet vurderer derfor at hensynet til tilgjengelighet for myndigheter, kreditorer og andre som må forholde seg til selskapet er tilstrekkelig ivaretatt.

Med bakgrunn i dette vurderer departementet det ikke som nødvendig å opprettholde vilkåret om at selskapet skal ha registrert i Foretaksregisteret en kontaktperson bosatt i Norge.

5.           Vedtak

Med hjemmel i lov 10. februar 1967 nr. 2 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 35 første ledd bokstav a omgjør Nærings- og fiskeridepartementet sitt vedtak 12. juni 2015 om unntak fra bostedskravet i aksjeloven § 6-11 for styret i Russia Baltic Pork Invest AS. Vedtaket endres til å lyde:

"Nærings- og fiskeridepartementet innvilger følgende unntak fra kravet om bosted i lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper § 6-11 første ledd, jf. kgl. res. av 17. juli 1998 nr. 619:

Russia Baltic Pork Invest AS, org.nr. 986 500 774, kan ha følgende styre:

Navn

Stilling

Statsborgerskap

Bostedsland

Nutthakrit Sivasri

Styrets leder

Thailandsk

Thailand

Buree Srina

Styremedlem

Thailandsk

Thailand

Pipop Kasemsook

Styremedlem

Thailandsk

Thailand

Sayan Boonwongse

Styremedlem

Thailandsk

Thailand

Satjar Ravungsook

Styremedlem

Thailandsk

Thailand

Thomas Nørgaard

Styremedlem

Dansk

Danmark

Anders Hedeboe Jakobsen

Styremedlem

Dansk

Danmark

Knut Langeteig

Styremedlem

Norsk

Norge

Marie-Christine Jansby

Styremedlem

Dansk

Danmark

Unntaket gis under forutsetning av at daglig leder oppfyller kravet om bosted i aksjeloven § 6-11. Ved eventuelle endringer i styresammensetningen må det søkes om nytt unntak dersom styret fremdeles ikke oppfyller bostedskravet i aksjeloven § 6-11."

Anmodningen om omgjøring er innvilget, men for ordens skyld gjør vi likevel oppmerksom på at vedtaket kan påklages til Kongen i statsråd etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI, §§ 28-32. klagefristen er tre uker, og klagen sendes til Nærings- og fiskeridepartementet, jf. forvaltningsloven § 32 første ledd. Vi gjør også oppmerksom på at det ikke er mulig å klage til Sivilombudsmannen hvis en klagesak er avgjort av Kongen i statsråd.

Vi publiserer alle våre vedtak på departementets nettside www.nfd.dep.no/enkeltvedtak. Vi ber om at eventuelle synspunkter på dette sendes oss innen 14 dager.