Høring - Sametingsvalget - forskrift om valg til Sametinget

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.11.2008

Vår ref.: 200804198-/GUH

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender med dette utkast til forskrift om valg til Sametinget på høring. Samisk versjon av høringsbrevet og utkast til forskrift vil finnes primo oktober på departementets nettside www.regjeringen.no/aid/dok/hoeringer

Høringsfristen er mandag 17. november 2008. Vi ber om at høringsuttalelser også blir sendt departementet elektronisk, til e-post guh@aid.dep.no og nem@aid.dep.no

Arbeids og inkluderingsdepartementet viser til at det gjennomføres konsultasjoner med Sametinget om forskriftsendringene, og at de vedlagte forslagene til forskriftsendringer sendes på høring i forståelse med Sametinget og Kommunal- og regionaldepartementet.

Bakgrunnen for endringene i forskriften

De viktigste endringene i sameloven

Stortinget vedtok våren 2008 endringer i sameloven, jf. Ot.prp. nr 43 (2007-2008). De vedtatte endringene i sameloven går i hovedsak ut på at det blir ny inndeling av valgkretsene, ved at dagens 13 kretser slås sammen til 7. Det er vedtatt en matematisk metode for fordeling av mandatene på valgkretsene. I kommuner med færre enn 30 manntallsførte vil det etter lovendringen kun være adgang til å avlegge forhåndsstemme ved sametingsvalget. Ordningen med utjevningsmandater er opphevet og begrepet samemanntallet er erstattet med Sametingets valgmanntall. Endringene i valgordningen for Sametinget forutsetter endringer i forskriften om valg til Sametinget.

Vedtatte endringer i forskriften
Enkelte bestemmelser i forskriften ble endret i statsråd 27. juni og 22. august 2008. Dette gjelder forskriftens § 28 annet ledd om kravene til listeforslag, og at det i § 67a er inntatt en egen bestemmelse om fordelingen av mandatene på valgkretsene. Disse forskriftsendringene har betydning for nominasjonsprosessene som starter høsten 2008 og var på høring samtidig med forslagene til endringer i sameloven.

Generelt om de viktigste endringsforslagene i forskriftsutkastet
Departementet har foretatt en gjennomgang av hele forskriften, slik at denne tilpasses endringene i sameloven. Ved gjennomgangen har en videre lagt vekt på å justere enkelte forskriftsbestemmelser slik at disse i størst mulig grad blir likelydende med ordlyden i valgloven og valgforskriften, og i samsvar med endringene foretatt i disse foran lokalvalget i 2007. I tillegg til dette er det inntatt enkelte justeringer av språkig karakter uten at dette er ment å innebære endringer av materiell karakter.

Alle forslag til endringer er markert i forskriftsutkastet.

Nærmere om de viktigste endringsforslagene
Et sentralt forslag til endring er at det innføres et skille mellom kommuner som har 30 eller flere og de som har færre enn 30 personer innført i valgmanntallet. Dette skillet har stor betydning for stemmegivningen og hvor godkjenningen av stemmegivningen skal skje, samt for opptellingen av stemmesedlene.

Skjematisk kan dette illustreres slik:

 

Antall velgere i manntallet

Stemme avgis hvor

Godkjenning av stemmegivninger skjer hos

Foreløpig opptelling

Endelig opptelling

 

F

V

F

V

F

V

F

V

< 30

alle steder

ikke mulig

O

ikke aktuelt

O

O

O

O

> 30

alle steder

egen kommune

S

S

S

S

O

O

 

F = Forhåndsstemmegivning
V = Valgting
O = Opptellingsvalgstyret i den enkelte valgkrets
S =  Samevalgstyret i kommunen

I samsvar med dette foreslås det at det ikke velges særskilt samevalgstyre i de kommunene som har færre enn 30 i valgmanntallet, jf. § 17.

Kommuner med færre enn 30 manntallsførte - Skjæringstidspunktet for antall manntallsførte - § 39a (ny)
Formålet med denne endringen i forskriften er å sikre et raskere valgoppgjør. Forslaget er en følge av endringen i sameloven § 2-3 tredje ledd, om at det i kommuner med færre enn 30 manntallsførte, kun skal være mulig å forhåndsstemme.

I denne sammenheng er det nødvendig å forskriftsfeste hvilket tidspunkt som skal legges til grunn som skjæringspunkt for manntallet, da dette har betydning for i hvilke kommuner det skal holdes valgting til sametingsvalg og i hvilke kommuner det kun skal være adgang til å forhåndsstemme. Departementet foreslår at valgmanntallet fra det forrige valget til Sameting legges til grunn. Et alternativ kan være at skjæringstidspunktet for beregningen er valgmanntallet pr. 30. juni to år før sametinget avholdes. Departementet ber høringsinstansene komme med innspill om hvilket tidspunkt som bør legges til grunn. Disse endringene betyr at kommuner som har færre enn 30 i manntallet ikke skal legge til rette for eller motta stemmer til sametingsvalget på valgdagen. Disse kommuner skal likevel legge til rette for forhåndsstemmegivning.

Velgernes adgang til å endre på stemmeseddelen - § 36 og § 39
Det foreslås i høringen at velgerne skal ha adgang til å endre rekkefølgen kandidatene er satt opp i, begrenset til de øverste kandidatene på valglistene (de fem øverste i de minste kretsene, flere i de største valgkretsene). Begrunnelsen for forslaget er å gi velgerne større mulighet til å påvirke personsammensetningen i Sametinget. Ved at muligheten til å rette begrenses til de øverste kandidatene, vil sannsynligheten øke for at velgernes rettelser gir utslag for hvem som blir valgt.

Det foreslås ikke adgang til å gjøre andre endringer på stemmeseddelen. Det foreslås ikke å åpne for å stryke kandidater.

Ansvar for opptelling og valgoppgjør i valgkretsene - § 62
De foreslåtte endringene i § 62 (1) – (3) beskriver hvilket ansvar kommunene har for opptellingen og valgoppgjøret. I kommuner med 30 eller flere i valgmanntallet foreslås det at samevalgstyret har ansvar for foreløpig opptelling, både av forhånds- og valgtingsstemmer. I kommuner med færre enn 30 i Sametingets valgmanntall, skal både godkjenning av forhåndsstemmegivningen, foreløpig og endelig opptelling skje hos opptellingsvalgstyret i kretsene (Tana, Karasjok, Alta, Tromsø, Narvik, Steinkjer og Oslo). I kommuner med færre enn 30 i valgmanntallet, er det altså kun mulig å avgi forhåndsstemme ved sametingsvalget. Valgstyret skal sørge for at avgitte stemmegivninger sendes uåpnet og umiddelbart til aktuelt opptellingsvalgstyre for sametingsvalget.

Forsendelse av stemmegivninger, valgkort, protokoll m.v.- § 63
Endringene i § 63 foreslås for å tydeliggjøre hva det enkelte samevalgstyre skal oversende, etter hvilke prosedyrer dette skal skje og om stemmegivningen skal sendes samevalgstyret i en kommune eller direkte til opptellingsvalgstyret.

Hele bestemmelsen foreslås endret for å fremheve pliktene til kommuner som skal telle avlagte stemmer til sametingsvalget selv, og kommuner som kun skal videresende forhåndsstemmegivninger.

Endelig opptelling - § 66
Bestemmelsen omhandler opptellingsvalgstyrets oppgaver.

Ansvar for utleverte manntallslister § 12 (4)
Det foreslås at mottaker skal være ansvarlig for at valgmanntalleksemplarene leveres tilbake eller makuleres innen seks måneder etter valget. Målsettingen er å ansvarliggjøre mottakerne av manntallslistene slik at disse ikke kommer på avveie.

Om bruk av stemmeseddelkonvolutter på valgtinget
Departementet foreslår å opprettholde ordningen med bruk av stemmeseddelkonvolutter på valgtinget. Dette er imidlertid en ordning som avviker fra ordningen ved valgting ved stortingsvalg, og som skyldes at en på valgtinget, jf. den tidligere ordning, i enkelte kommuner kunne motta så få stemmer til sametingsvalget at det kunne være vanskelig å opprettholde kravet om hemmelig valg.

Når det nå foreslås at det ikke lenger skal kunne avgis valgtingsstemme ved sametingsvalget i kommuner med færre enn 30 i manntallet, er departementet usikker på om behovet for bruk av konvolutter er like nødvendig som tidligere. Vi ser at stemmeseddelkonvolutter til ett valg muligens også kan innebære en økt risiko for sammenblanding av stemmesedler da valgene avholdes samtidig. Departementet anmoder kommunene, på bakgrunn av tidligere erfaringer, om å komme med innspill på om bruken av stemmeseddelkonvolutter på valgtinget ved valg til Sametinget har medført særskilte problemer.

 

Med hilsen

 

Petter Drefvelin (e.f.)
ekspedisjonssjef
Máret Guhttor
avdelingsdirektør


Vedlegg: Utkast til forskrift om valg til Sametinget  (PDF)

Kommunene

Departementene

Forslagsstillere av valglister ved sametingsvalget i 2005

Listetillitsvalgte ved sametingsvalget i 2005

Alle partier ved øvrige valg

Høringsuttalelser:

Bjugn kommune (Word)
Sarpsborg kommune (PDF)
 - Vedlegg (PDF)
Steinkjer kommune (PDF)
Horten kommune (Word)
Barne- og likestillingsdepartementet (PDF)
Bergen kommune (PDF)
Oslo kommune (PDF)
Saltdal kommune (PDF)
Samenes folkeforbund (Word)
Norske samers riksforbund (Word)
Sametinget (PDF)

 

Ingen merknader:

Halden kommune
Justis- og politidepartementet
Kultur- og kirkedepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Fiskeri- og kystdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Molde kommune
Nærings- og handelsdepartementet
Røros kommune
Eidsberg kommune
Statistisk sentralbyrå
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Lenvik kommune
Nesseby kommune
Utenriksdepartementet