Samferdselsdepartementets strategi for tele- og transportforskning for perioden 2011-2014

Samferdselsdepartementets strategi for tele- og transportforskning for perioden 2011-2014

Samferdselsdepartementet har utarbeidet en strategi for for tele- og transportforskning for perioden 2011-2014.

""Strategien har status som et plandokument og er et viktig verktøy i behandlingen av forskningsspørsmål for departementet. Målgruppen for strategien er derfor primært det sentrale myndighetsnivået, som Norges forskningsråd. Strategien er utformet på en slik måte at den også er et nyttig verktøy for andre aktører som er interessert i og engasjert i forskningsspørsmål på samferdselssektoren.

Sektoransvar

Departementet har et overordnet ansvar for å sikre et tilfredsstillende kunnskapsgrunnlag til nytte for brukere og forvaltning i tele- og transportsektoren. Det overordnede ansvaret dreier seg om å holde oversikt over aktuelle kunnskapsbehov, et finansielt ansvar og et ansvar for å fremme internasjonalt forskningssamarbeid.

Forskningsrådet

I oppfølgingen av sektoransvaret for forskning samhandler Samferdselsdepartementet med Forskningsrådet, berørte departementer og med underliggende etater og virksomheter om kunnskapsbehov og om finansiering av forskning. Midlene til Forskningsrådet knyttes til sektorrelevante programmer og forskningsaktiviteter.

Les strategien (pdf)