Samfunnsøkonomi i fjernvarme og aktørenes incentiver

Samfunnsøkonomi i fjernvarme og aktørenes incentiver

På grunn av at rammebetingelsene for etablering og drift av fjernvarmeanlegg har endret seg, er det grunn til å vurdere om dagens regulering av fjernvarme er hensiktsmessig og dermed bidrar til utbygging av samfunnsøkonomisk lønnsomme anlegg eller ikke. I forkant av en slik vurdering er det nødvendig med en drøfting av hvilke kriterier som er viktige ved en samfunnsøkonomisk analyse av fjernvarmeanlegg og hvilke incentiver ulike aktører har for å investere i fjernvarme. Rapporten tar for seg hvilke tekniske og økonomiske forutsetninger må være tilstede for at fjernvarmeutbygginger skal være samfunnsøkonomisk lønnsomme og hvilke incentiver ulike aktører har når det gjelder utbygging av fjernvarme.

Samfunnsøkonomi i fjernvarme og aktørenes incentiver (pdf format)