Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

H-5/18 Samfunnssikkerhet i planlegging og byggesaksbehandling

Til innholdsfortegnelse

5 Vedlegg 2 – Aktuelle retningslinjer og veiledere

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

 • Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging (2017)
 • Veileder om sikkerheten rundt storulykkesvirksomheter (2017)
 • Havnivåstigning og stormflo (2016)
 • Klimahjelperen (2015)
 • Retningslinjer for fylkesmannens bruk av innsigelse (2010)

Norges vassdrags- og energidirektorat

 • Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i arealplanlegging (2017)
 • Flaumfare langs bekker (2015)
 • Sikkerhet mot kvikkleireskred (2014)
 • Sikkerhet mot skred i bratt terreng (2014)
 • Flaum- og skredfare i arealplanar (2011)

Direktoratet for byggkvalitet

 • Veiledning om tekniske krav til byggverk (TEK17) bl.a. kapittel 7 Sikkerhet mot naturpåkjenninger og kapittel 11 Sikkerhet ved brann
 • Utbygging i fareområder (2015)

Statens vegvesen

 • Retningslinjer for risikoakseptkriterier for skred på veg (rundskriv 2014)
 • Konsekvensanalyser (håndbok V712)
 • Geoteknikk i vegbygging (håndbok V220)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Retningslinjer for innsigelse i plansaker etter plan- og bygningsloven (2014)
 • Kommuneplanens arealdel – utarbeiding og innhold (2012)
 • Reguleringsplanveileder – utarbeiding av reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven (2018)
 • Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018)

Statens strålevern

 • Bolig nær høyspentanlegg

Miljødirektoratet

 • Konsekvensutredninger: Anerkjent metodikk og databaser for innleggelse av data.
Til dokumentets forside