H-5/18 Samfunnssikkerhet i planlegging og byggesaksbehandling

Rundskriv om samfunnssikkerhet i planlegging og byggesaksbehandling.

Les dokumentet

Formålet med rundskrivet er å redegjøre for de reglene i plan- og bygningsloven som ivaretar hensynet til samfunnssikkerhet. Rundskrivet gir en overordnet oversikt på området. Det finnes i dag en rekke retningslinjer og veiledere som gir føringer tilknyttet ulike faretema, se vedlegg 2. Rundskrivet vil ikke erstatte disse. Rundskrivet gir en grunn­leggende oversikt over juridiske og systemmessige forhold, og gir ikke en uttømmende redegjørelse for hvilke risiko- og sårbarhetsmomenter som har betydning etter loven.

Samfunnssikkerhet er et viktig hensyn som skal ivaretas i regional og kommunal areal- og samfunnsplanlegging. Dette følger blant annet av plan- og bygningsloven § 3-1 første ledd bokstav h), som slår fast at planer skal «fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig infrastruktur, materielle verdier mv.» Dette får blant annet betydning for hvilke områder som kan bygges ut og hvordan utbygging kan skje. Samfunns­sikkerhet må være et gjennomgående tema i planlegging fra planstrategi til byggesak.

Rundskrivet følger i hovedsak samme struktur som plan- og bygningsloven. Det beskriver hvordan samfunnssikkerhet ivaretas i regional planlegging, kommunal planlegging, byggesaksbehandling og dispensasjonsbehandling. Innledningsvis er fagområdet samfunnssikkerhet omtalt kort.

Rundskrivet erstatter det tidligere rundskrivet fra Miljøverndepartementet T-5/97 Fareområder, arealplanlegging og utbygging i fareområder.