Samordning av sykehus i hovedstadsområdet, invitasjon til drøftingsmøter.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

28.10.2004

Samordning av sykehus i hovedstadsområdet, invitasjon til drøftingsmøter.

Helse- og omsorgsdepartementet inviterer herved til høring av rapport om samordning av sykehusstrukturen i hovedstadsområdet. En utarbeidet prosjektrapporten av 8. oktober dette år vedlegges. Arbeidet med rapporten er tidligere informert om i møte 26. august dette år. Det kom i møtet fram ønsker om å medvirke i prosessen og drøfte eventuelle forslag til ny struktur før endelig vedtak fattes. Departementet deler denne oppfatningen og ønsker å avholde særskilte møter med de mest berørte parter.

Utgangspunktet for arbeidet er behovet for samordning av ressursbruk og oppgaveløsning for sykehus i hovedstadsområdet og håndteringen av gevinster knyttet til dette. Det er i arbeidsgruppen bred enighet om behovet for samordning. Det prosjekt som nå er gjennomført, har som hypotese at samordningsbehovets omfang og karakter tilsier at det bør brukes sterkere virkemidler enn i dag. Prosjektet har hatt som hovedtema: kartlegging og analyse av samordningsbehov og gevinster som foreligger for sykehus i hovedstadsområdet. Det er ikke tatt stilling til forslag til løsning, og det ønskes en prosess med de mest berørte virksomheter og interessenter for å kvalitetssikrede foreliggende vurderinger av samordningsbehovet og for at aktørene skal kunne medvirke i vurderingene av tiltak.

Bakgrunn

Sykehusstruktur og opplegg for samordningstiltakene er primært et ansvar for Helse Sør RHF og Helse Øst RHF, men større endringer kan innebære nye rammer for elementer i den offentlige spesialisthelsetjenesten som har nasjonal karakter. Med dette som utgangspunkt er prosjektarbeidet ledet av departementet i et samarbeid med Helse Sør og Helse Øst. McKinsey har etter anbudskonkurranse vært engasjert til å bistå i utredningsarbeidet.

Sykehusstrukturen i hovedstadsområdet har vært utredet ved en rekke anledninger gjennom de siste 20 -25 år. Dette har medført noen endringer og økt samarbeid, men dette samarbeidet er det grunn til å tro kan utnyttes bedre til fordel for en mer effektiv pasientbehandling. Spesialisthelsetjenesten i Oslo-området er som kjent knyttet til to regionale helseforetak: Helse Øst og Helse Sør. Dette utløser behov for betydelig samarbeid og samordning mellom de to RHFne.

I Revidert nasjonalbudsjett St.prp. nr. 63 (2003-2004) ble saken lagt fram for Stortinget til orientering:

"Helsedepartementet foretar nå, sammen med Helse Sør og Helse Øst, analyser og vurderinger av ulike tiltak som kan bidra til bedre koordinering av ressursbruken i Oslo-området. Disse vurderingene inkluderer mulige organisatoriske samordningstiltak mellom sykehusene i Oslo-området. I denne saken vil det ikke bli tatt beslutninger før den er lagt fram for Stortinget. Det vil bli orientert om arbeidet i St.prp. nr. 1 for 2005."

Jfr. Også Inst. S. nr. 250 (2003-2004) hvor Stortinget sluttet seg til dette.

Dette er i St.prp. nr. 1 (2004-2005) fulgt opp med en beskrivelse av prosessen:

"Arbeidet med å utrede de problemstillingene som er reist og av ulike tiltak pågår. Dette er et omfattende arbeid. Det skal gjennomføres en analyse og vurdering av tiltak som kan bidra til en bedre samordning av spesialisthelsetjenesten i hovedstadsområdet. Vurderingene er særlig knyttet til Radiumhospitalet, Rikshospitalet og Ullevål Universitetssykehus, men i vurderingene av tiltak må det også sees hen til roller og oppgaver for andre sykehus i området. Departementet ønsker bred medvirkning fra berørte parter. Det er avholdt et orienteringsmøte, og det vil bli holdt flere drøftingsmøter med berørte brukere, folkevalgte, fagorganiserte og utdanningsinstitusjoner i tillegg til regionale helseforetak for å belyse problemstillingene best mulig. Innspill fra disse vil inngå i vurderingsgrunnlaget.

I dag blir samordningsbehovet i stor grad basert på ulike former for samarbeidsavtaler mellom Helse Øst og Helse Sør og dette har på flere områder ført til felles tiltak. Det vil være viktig å kartlegge om denne type tiltak vil være tilstrekkelig for å ivareta det samordningsbehov som identifiseres, eller om det er nødvendig med mer grunnleggende tiltak.

Departementet tar sikte på å legge frem sine vurderinger av disse spørsmålene i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett våren 2005."

Mandat for og organisering av prosjektet

Helsedepartementet nedsatte på forsommeren en gruppe ledet av departementsråd Anne Kari Lande Hasle med deltakelse av styreledere og administrerende direktører fra Helse Sør og Øst RHF samt ekspedisjonssjefer i Eieravdelingen og Helsetjenesteavdelingen i Helsedepartementet til å lede utredningsarbeidet.

Arbeidet fikk følgende mandat:

  • Det skal framlegges rapport som kartlegger og analyserer behovet for samordning av oppgaver og ressursbruk for sykehus i hovedstadsområdet. Det skal tas utgangspunkt i Det norske radiumhospital, Rikshospitalet og Ullevål universitetssykehus, men andre sykehus kan trekkes inn i vurderingene dersom dette anses nødvendig eller hensiktsmessig for å finne fram til gode løsninger.
  • Med bakgrunn i kartleggingen og analysen av samordningsbehov skal det gis tilråding om strategi og tiltak som kan ivareta det avdekkede behovet. Rapporten forutsettes å inneholde en gjennomgang av alle aktuelle tiltakstyper, med gjennomgang av alternativenes sterke og svake sider.
  • Basert på de tilrådninger som gis i rapporten skal det også legges fram forslag til hvordan tilrådingene bør gjennomføres.

Det skal tilstrebes kontakt med berørte interessentgrupper:

  • Brukerne. Dette forutsettes primært å skje gjennom de etablerte brukerutvalgene. Det skal i arbeidet vurderes om det bør være supplerende kontakt med pasient/brukerorganisasjoner.
  • De tre andre regionale helseforetakene. Slik kontakt er nødvendig for å sikre at det kan gis best mulig og fortrinnsvis omforent omtale av mulige effekter og utfordringer i forhold til de andre regionale helseforetakene.
  • Helseregionenes universitet og høgskoler. Det bør legges vekt på å bruke etablerte samarbeidsorganer.
  • Oslo kommune, helseregionenes øvrige fylkeskommuner og kommuner. Alle aktuelle temaer bør inngå i denne kontakten, men det understrekes særlig viktigheten at forholdet til og samarbeidet med førstelinjetjenesten blir belyst.
  • Fagforeningene. Det bør finnes fram til hensiktsmessig dialog og informasjon med berørte fagforeninger.
  • Det forutsettes at det vurderes hvilke supplerende aktører eller interessenter som det bør være kontakt eller dialog med i arbeidet.

Status for arbeidet og videre framdrift

Det foreligger en rapport av 8. oktober. Rapporten er konsentrert om hvilke samordningsbehov som foreligger og identifiserer mulige tiltakstyper. Før det tas standpunkt til tiltak, ønsker departementet å avholde møter med interessentgrupper og i tillegg evt. å få skriftlige tilbakemeldinger innen 1.12.2004.

Når det gjelder rapportens innhold vises det til denne. Hovedformålet med møtene er som nevnt å kvalitetssikre den situasjonsbeskrivelse som gid i rapporten og at mulige resultat og tiltak er best mulig belyst før departementet gjør sine vurderinger.

Det er satt opp følgende møteplan

Fylkesordførere fra helseregion Øst og Sør, Oslo kommune, KS samt regionale brukerutvalg 18.11. kl 10.30 til 12.30

Universitetet i Oslo og høgskoler i helseregion Øst og Sør 18.11. kl 13.30 til 15.30

RHFene i Helse Vest, Nord og Midt-Norge 19.11. kl 10.30 til 12.30

Fagforeninger i spesialisthelsetjenesten 19.11. kl 13.30 til 15.30

Når det gjelder de berørte institusjoner i Helse Sør og Øst, forutsettes det at RHFene organiserer møte- og informasjonsvirksomhet med sine sykehus som ivaretar deres medvirkning i prosessen.

Departementet legger som tidligere nevnt stor vekt på åpenhet og medvirkning i dette arbeidet. Det er også av stor betydning at de modeller som velges er så godt belyst som mulig, samtidig som en slik prosess av hensyn til alle brukere og ansatte ikke bør trekke for langt ut i tid. Vi ber derfor om en medvirkning hvor det er satt relativt korte frister. Samtidig skulle de problemstillinger som framgår av rapporten være relativt godt kjent for de inviterte. Vi ser derfor fram til de innspill som denne prosessen vil bringe.

Med hilsen

Per Bleikelia e.f.
ekspedisjonssjef

Gerd Vandeskog
prosjektdirektør

Kopi:

Sosial- og helsedirektoratet

Helsetilsynet

Adresseliste

Helse Midt-Norge RHF;Postboks 464;7501 STJØRDAL

Helse Nord RHF;8038 BODØ

Helse Sør RHF;Postboks 2825 Kjørbekk;3702 SKIEN

Helse Vest RHF;Postboks 303 Forus;4066 STAVANGER

Helse Øst RHF;Postboks 404;2303 HAMAR

Universitetet i Oslo;Postboks 1072 Blindern;0316 OSLO

Oslo kommune;0037 OSLO

Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon;Stortingsgaten 2;0158 OSLO

Landsorganisasjonen i Norge;Youngsgt 11;0181 OSLO

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon;Postboks 4568 Nydalen;0404 OSLO

Samarbeidsforum for funksjonshemmedes organisasjoner;c/o Norges Handikapforbund;0134 OSLO

Høyskolene i Helse Øst og Sør

Brukerutvalgene ved de regionale helseforetakene i Helse Øst og Sør

Fylkeskommunene i Helse Øst og Sør

Kommunenes Sentralforbund

Akademikerne/Helse

SAN

YS-NAVO

Les rapporten her

Liste med høringsinstansen, sorteres alfabetisk.

Hvis høringsnotatet trenger egen innholdsfortegnelse, publiseres den som eget dokument til tilleggsspalten