Sanksjon av Stortingets vedtak til lov om overtakelse av formuesposisjoner mv. ved endret ansvarsfordeling i matforvaltningen

Bifalt ved kgl.res. av 12.09.2003

Landbruksdepartementet

KONGELIG RESOLUSJON


Statsråd: Lars Sponheim


Ref.nr.:08/03
Saksnr: 2003/658 MP
Dato: 9. september 2003

Sanksjon av Stortingets vedtak til lov om overtakelse av formuesposisjoner mv. ved endret ansvarsfordeling i matforvaltningen

Landbruksdepartementet har fått oversendt Stortingets vedtak 17. juni 2003 til lov om overtakelse av formuesposisjoner mv. ved endret ansvarsfordeling i matforvaltningen.

Vedtaket er gjort etter forslag i en odelstingsproposisjon til Stortinget om samme emne, jf. Ot.prp. nr. 90 (2002-2003), og Innst. 0. nr. 120 (2002-2003) fra Stortingets næringskomite.

Departementet foreslår at vedtaket til lov blir sanksjonert, jf. Grunnloven § 77.

Landbruksdepartementet

tilrår:

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. juni 2003 til lov om overtakelse av formuesposisjoner mv. ved endret ansvarsfordeling i matforvaltningen.

SMK, Nina Frisak, signatur