Sanksjon og ikraftsetting av Lagtingets vedtak til lov om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen

Bifalt ved Kronprinsregentens res. 16.01.2004

Landbruksdepartementet

KRONPRINSREGENTENS

Statsråd: Lars Sponheim

RESOLUSJON

Ref.nr.:

01/04

Saksnr:

2003/00704

Dato:

7. januar 2004

Sanksjon og ikraftsetting av Lagtingets vedtak til lov om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen

1. Sanksjon

Lagtinget har 20. november 2003 fattet vedtak til lov om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen. Vedtaket er sendt regjeringen med anmodning om Kongens sanksjon.

Vedtaket er gjort etter forslag i en odelstingsproposisjon til Stortinget om sammen emne, jf. Ot.prp. nr. 94 (2002-2003) og Innst. O. nr. 12 (2003-2004) fra Stortingets næringskomité.

Departementet foreslår at vedtaket til lov blir sanksjonert, jf. Grunnloven § 97.

2. Ikraftsetting

Etter loven § 12 gjelder loven fra den tid Kongen bestemmer. Som følge av ny lov har departementet sendt ut et forslag til endringer i forskrift om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen. Disse endringene skal tre i kraft 1. april 2004. Departementet foreslår derfor at loven også skal gjelde fra 1. april 2004.

Landbruksdepartementet

tilrår:

  1. Sanksjon av Lagtingets vedtak 20. november 2003 om lov om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen.
  2. Loven trer i kraft 1. april 2004.

Bifalt ved Kronprinsregentens res. 16.01.2004