Sanksjon og ikraftsetting av Lagtingets vedtak til lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv.

Bifalt ved Kgl.res. 28.11.2003

Landbruksdepartementet

KRONPRIINSREGENTENS RESOLUSJON


Statsråd: Lars Sponheim


Ref: 15/03
Saksnr.: 200303113
Dato: 26. november 2003

Sanksjon og ikraftsetting av Lagtingets vedtak til lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv.

1. Sanksjon

Lagtinget har 20. november 2003 fattet vedtak til lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv.

Vedtaket er gjort etter forslag i en odelstingsproposisjon til Stortinget om samme emne, jf. Ot.prp.nr. 79 (2002-2003) og lnnst. O.nr. 11(2003-2004) fra Stortingets næringskomite.

Departementet foreslår at vedtaket til lov blir sanksjonert.

2. Ikraftsetting

Etter konsesjonsloven § 21 gjelder loven fra den tid Kongen bestemmer. Departementet mener det gir en ryddig løsning i forhold til omsetning av fast eiendom at den nye loven trer i kraft i forbindelse med et årsskiftet. Enkelte endringer er oppfølging av Sem-erklæringen, og bør tre i kraft så snart som mulig. Departementet foreslår at loven skal gjelde fra 1. januar 2004.

3. Tildeling av myndighet

Departementet foreslår at den myndighet som etter loven er tillagt Kongen eller departementet legges til Landbruksdepartementet. Landbruksdepartementet bør som etter tidligere konsesjonslov kunne delegere myndighet videre til Bergvesenet med Bergmesteren for Svalbard.

Landbruksdepartementet
tilrår:

1. Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. vedtatt av Lagtinget 20. november 2003 sanksjoneres.

2. Loven trer i kraft 1. januar 2004.

3. Den myndighet som etter loven er tillagt Kongen eller departementet legges til Landbruksdepartementet. Landbruksdepartementet kan delegere myndighet videre til Bergvesenet med Bergmesteren for Svalbard.