Sanksjon og ikraftsetting av Lagtingets vedtak til lov om endringer i jordskifteloven mv.

Kgl.res fattet 12.05.06

Landbruks- og matdepartementet

KONGELIG RESOLUSJON

Statsråd: Terje Riis-Johansen

   
 

Ref.nr.:

 
 

Saksnr:

200600632

 

Dato: 12.05.06

 

Sanksjon og ikraftsetting av Lagtingets vedtak til lov om endringer i jordskifteloven mv.

1. Sanksjon

Lagtinget fattet 16. mars 2006 vedtak til lov om endringer i jordskifteloven mv. Vedtaket er oversendt regjeringen med anmodning om Kongens sanksjon.

Vedtaket er gjort etter forslag i to odelstingsproposisjoner til Stortinget om samme emne, jf. Ot.prp. nr. 8 (2005-2006), Ot.prp. nr. 78 (2004-2005) og Innst. O. nr. 30 (2005-2006) fra Stortingets næringskomite.

Departementet foreslår at vedtaket til lov blir sanksjonert, jf. Grunnloven § 77.

2. Ikraftsetting

Etter lovvedtaket punkt III gjelder loven fra den tid Kongen bestemmer. Det går også fram at Kongen kan sette i kraft de enkelte bestemmelsene til ulik tid.

Departementet mener at følgende bestemmelser bør tre i kraft 1. juli 2006.

  • § 1a som innebærer at jordskifteloven gjelder alle eiendommer dersom ikke annet følger av loven selv eller av andre lover.
  • § 19 tredje ledd der forskriftshjemmelen for å fastsette regler om verdsetting er opphevet.
  • § 20a som innebærer en endring i jordskifterettens plikt til samråding med offentlige myndigheter.
  • § 34a som innebærer at jordskifteretten kan etablere felles tiltak i forbindelse med utnytting og bruk av eiendommer.
  • § 35h der det går fram at jordskifteretten kan fastsette regler for felles bruk av sand- og grustak, vassdragsretter og sams bruk i forbindelse med rekreasjons- og turistformål.
  • § 35j der det går fram at jordskifteretten kan fastsette regler for felles bruk i forbindelse med drift og vedlikehold av veier, parkeringsområde, lekeplasser, grøntområde mv.

Opphevelse av § 41 første ledd andre punktum som innebar at jordskifteretten skulle medvirke i planlegging og fremme utkast til plan etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven § 30 og § 28-2 tredje ledd.

Endringene tar dels sikte på å kodifisere jordskifterettens kompetanse i områder som ikke er lagt ut til LNF-områdene, dels på en klar avgrensing av jordskifterettens kompetanse i forhold til utøvelse av forvaltningsmyndighet. Etter departementets syn er det ønskelig at disse endringene trer i kraft slik at det blir mulig å utnytte barmarksesongen for å gjennomføre de sakene som nå er krevet fremmet.

Departementet foreslår at de øvrige endringene trer i kraft 1. januar 2007.

3. Tildeling av myndighet

Departementet foreslår at den myndighet som etter loven er tillagt Kongen eller departementet legges til Landbruks- og matdepartementet. Landbruks- og matdepartementet bør kunne delegere myndighet videre til Domstolsadministrasjonen.

Landbruks- og matdepartementet

t i l r å r:

1. Sanksjon av Lagtingets vedtak 16. mars 2006 om vedtak til lov om endringer i jordskifteloven mv.

2. Delvis ikrafttredelse av lov 16. mars 2006 om vedtak til lov om endringer i jordskifteloven mv.

3. Endringene i §§ 1a, 19 tredje ledd, 20a, 34a, 35h, 35j og 41 første ledd annet punktum trer i kraft 1. juli 2006.

4. De øvrige endringene trer i kraft 1. januar 2007.

5. Den myndighet som etter loven er tillagt Kongen eller departementet legges til Landbruks- og matdepartementet. Landbruks- og matdepartementet kan delegere myndighet videre til Domstolsadministrasjonen.