Sanksjon og ikrafttredelse av Lagtingets vedtak til lov om endring i lov 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern, lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell og lov 4. desember 1992 nr. 130 om husdyravl

Bifalt ved Kronprinsregentens res. av 19.12.2003

Landbruksdepartementet

KRONPRINSREGENTENS

Statsråd: Lars Sponheim

RESOLUSJON

Ref.nr.:

16/03

Saksnr:

2003/1692

Dato:

16.12.2003

Sanksjon og ikrafttredelse av Lagtingets vedtak til lov om endring i lov 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern, lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell og lov 4. desember 1992 nr. 130 om husdyravl

1. Sanksjon

Lagtinget har 15. desember 2003 fattet vedtak til lov om endring i lov 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern, lov 15 . juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell og lov 4. desember 1992 nr. 130 om husdyravl. Vedtaket er sendt regjeringen med anmodning om Kongens sanksjon.

Vedtaket er gjort etter forslag i en Odelstingsproposisjon til Stortinget om samme emne, j.fr Ot.prp. nr. 16 (2003-2004) og Innst. 0 nr. 37 (2003-2004) fra Stortingets næringskomité.

Landbruksdepartementet tilrår at vedtaket til lov blir sanksjonert, j.fr Grunnloven § 77.

2. Ikraftsetting

Etter punkt IV gjelder endringsloven fra den tid Kongen bestemmer. Endringene er gitt for at det nye Mattilsynet skal kunne føre tilsyn med lovene fra den tid Mattilsynet er operativt og slik at endringsloven kan tre i kraft fra samme til som den nye matloven trer i kraft.

Departementet tilrår at endringsloven gjøres gjeldende fra 01.01.2004.

Landbruksdepartementet

tilrår:

  1. Lov om endring i lov 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern, lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell og lov 4. desember 1992 nr. 130 om husdyravl, vedtatt av Lagtinget 15. desember 2003 sanksjoneres.
  2. Loven trer i kraft 1.januar 2004

Bifalt ved Kronprinsregentens res. av 19.12.2003