Særavtale om forsøk m.m. i skoleverket

Særavtale om forsøk m.m. i skoleverket

Innhold

1. Generell rammeavtale for skoleverket

1.1.

Ved forsøk etter denne avtale vil partene presisere at informasjon og døftinger om forsøkets innhold skal foregå i samsvar med reglene i tilpasingsavtalen til hovedavtalen ved den enkelte skole og i kommunen/fylkeskommunen. Partene er enige om at forsøks- og utviklings-arbeid er et nødvendig incitament for å bringe utviklingen av norsk skole videre.

1.2.

Rammeavtalen regulerer lokalt eller regionalt initierte forsøk og avvik. Dette er en prosedyre-avtale som fastsetter saksgang og forutsetninger som må oppfylles for at de sentrale tariffparter skal kunne godkjenne at det gjøres avvik fra de sentralt inngåtte tariff-avtaler, når slike avvik er nødvendig for å iverksette forsøket.

1.3.

For at de sentrale avtaleparter skal kunne ta opp forhandlinger om eventuelt å avvike sentralt inngåtte avtaler forutsettes følgende:

1.3.1.

Det foreligger en lokalt inngått protokoll mellom skolen/kommunen/fylkeskommunen og lærerorganisasjonene som angir hvor endringer må finne sted i de sentrale avtaler og hva de eventuelt skal erstattes med.

1.3.2.

Protokollen må inneholde en klargjøring av:

 • hvem som har ansvaret for drift og styring av forsøket
 • målsetting med forsøket
 • tidsramme og omfang av forsøket
 • hvordan evaluering av forsøket skal finne sted
 • forsøkets vilkår og økonomiske rammebetingelser
 • om sentrale bestemmelser eller avtaler ønskes fraveket.

1.4.

Protokollen med kommunen/fylkeskommunen må godkjennes av de sentrale tariffparter for å oppnå status som tariffavtale. De sentrale avtaleparter skal til vanlig godkjenne avvik fra gjeldende tariffavtaler når ovennevnte betingelser er oppfylt og når alle lokale parter er enige. De sentrale avtaleparter kan likevel godkjenne avvik fra gjeldende tariffavtaler om det foreligger lokal uenighet.

1.5.

Dersom enighet ikke oppnås sentralt, kan departementet inngå avtale med den enkelte organisasjon for denne organisasjonens medlemmer.

1.6.

Det skal føres forhandlinger mellom Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og lærerorganisasjonene om forsøksbetingelser og avviksordning for sentralt initierte forsøk og sentralt initierte forsøk med lokal/regional utforming, når dette forutsetter avvik fra sentralt inngåtte tariffavtaler.

2. Generell rammeavtale om adgang til å fravike gjeldende lønns- og lesepliktavtale

samt adgang til lokale forhandlinger ved overgang til alternativ styringsform i grunnskolen.

2.1.

Avtalen under pkt. 2. gjelder kun kommunale grunnskoler. Den gjelder ikke internatskoler der rektor også administrerer internatet.

2.2.

Før vedtak om alternativ styringsform fattes skal det foreligge en lokal avtale mellom de berørte arbeidstakerorganisasjoner på kommunalt nivå og kommunene.

Kommer en ikke fram til en forhandingsløsning i kommunen som alle parter kan slutte seg til, kan en av partene bringe tvisten inn for de sentrale avtaleparter.

Dersom de sentrale avtaleparter ikke blir enige, kan det ikke avtales alternativ styringsform ved vedkommende skole/i vedkommende kommune.

2.3.

Det gis adgang til å inngå lokale avtaler som avviker fra gjeldende lønns- og lesepliktavtale når det gjelder:

 • disponering av administrasjonsressurs
 • disponering av lønn til administrativt personale når skolen har en alternativ styringsform.

2.4.

Det gis adgang til ved lokale forhandlinger å gjøre vedtak om tillegg til normalinstrukser.

2.5.

Lokal avtale må inneholde:

 • vedtak om disponering av administrasjonsressurs
 • vedtak om hvordan kommunens " mindrelønnsutgifter " ved at det ikke er tilsatt administrativt personale skal beregnes og fordeles
 • vilkår, d.v.s. lønns- og arbeids-bestemmelser for ledelsen ved skolen.

3. Virkningstid

Avtalen gjelder f.o.m. 1.8.98 t.o.m. 31.7.99. Den fornyes for 1 år av gangen hvis den ikke blir lovlig sagt opp. Oppsigelsesfristen er 3 måneder før utløp.

Lagt inn 10 desember 1998 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen