Særavtale om særskilte lønns- og arbeidsvilkår i voksenopplæringen

Særavtale om særskilte lønns- og arbeidsvilkår i voksenopplæringen

Innhold

1.

UNDERVISNING AV VOKSNE PÅ GRUNNSKOLENS OG DEN VIDEREGÅNDE SKOLENS OMRÅDE

1.1 Leseplikter

Lærer som tilsettes i hel eller delvis stilling i voksenopplæringen skal ha samme leseplikt som for det skoleslag og de fag det undervises i. Ved kursopplegg i videregående skole som dekker både grunnkurs og videregående kurs, gjelder laveste leseplikt.
I arbeidsmarkedsopplæringen, jf pkt. 2.1, og ved undervisning av voksne flyktninger og innvandrere i norsk/samfunnslære, jf pkt. 3.1, gjelder enkelte særlige leseplikter.

1.2 Den enkelte skoles administrasjon

Det vises til Avtale om arbeidstid og ressursbestemmelser for skoleledere i grunnskolen og Avtale om arbeidstid og ressursbestemmelser for skoleledere i den videregående skolen.

1.3. Lønn og godtgjøring

1.3.1 Overtidstimer

Lærere i full stilling i skoleverket får overskytende timer til voksenopplæring beregnet etter reglene om overtidstimer, jf Avtale om tilpasning til hovedtariffavtalens fellesbestemmelser og ferieloven for skoleverket pkt. 1.

1.3.2. Satser for administrasjon av undervisningen på den videregående skolens
område:

Satser pr. skoleår:

Grunnhonorar for til og med 10 kurselever:

- en studieretning

kr. 5.894

- flere studieretninger

" 8.841

11 - 50 kurselever

"120,50 pr. elev

51 - 100

" 93 "

Over 100

" 61,50 "

1.3.3. Satser for administrasjon av undervisningen på grunnskolens område:

Grunnhonorar for til og med 10 kurselever

kr. 4.917

11 - 50 kurselever

" 103,50 pr. elev

51 - 100 "

" 76 "

Over 100 "

" 50,50 "

1.3.4. Fordeling av administrasjonsgodtgjøring

Det gis en samlet godtgjøring for administrasjon ved den enkelte skole. Etter forslag fra skolen fordeler kommunen/fylkeskommunen midlene mellom rektor, undervisnings-inspektør eller andre etter den befatning de har hatt med administrasjonen av voksen-opplæringen og eksamensavviklingen.

1.4. Administrasjon av eksamen

1.4.1 Administrasjon av privatisteksamen på videregående skoles område

1.4.1.1. Godtgjøring

Grunnhonorar for til og med 10 prøveelever

kr. 1.611

11 - 50 prøveelever

" 67 pr. elev

51 - 100 "

" 50 "

over 100 "

" 34 "

Det forutsettes at prøveelevene, i den utstrekning det er praktisk mulig, samles til prøvene.

1.4.1.2. Fordeling av godtgjøringen

Den samlede godtgjøringen for administrasjon av privatisteksamen deles mellom rektor og undervisningsinspektør/studieinspektør/lærer som har fått administrasjon som arbeids-område i forholdet 5:4.

Er arbeidsbyrden ved den enkelte skole vesentlig annerledes enn nevnte forholdstall tilsier, kan rektor sende begrunnet søknad om en annen fordelingsnøkkel til fylkeskommunen som i slike tilfeller fastsetter fordelingen.

1.4.1.3. Eksaminasjon på videregående skoles område

I forbindelse med avvikling av eksamen har lærerne i allmenn, økonomisk og administrativ studieretning plikt til, uten særskilt godtgjøring, å eksaminere ett parti (inntil 7 elever) pr. fag de underviser i. Eksaminasjon av øvrige partier i samme fag godtgjøres i henhold til gjeldende sensoravtale.

1.4.2. Administrasjon av avgangsprøve grunnskolen

Følgende satser gjelder for administrasjon av avgangsprøver i grunnskolen:

Grunnhonorar for til og med 10 prøveelever

kr. 1.229,-

11 - 50 prøveelever

" 103,50 pr. elev

51 - 100 "

" 38,50 "

over 100 "

" 27,- "

Det forutsettes at prøveelevene, i den utstrekning det er praktisk mulig, samles til prøvene.

Satsene reguleres framtidig som særlige lønnstillegg.

1.5. Uttrykket " kurselev " og " prøveelev "

For undervisningen nyttes begrepet " kurselev ", som er én elev som får undervisning i ett fag. For å regnes som " kurselev " forutsettes minst én undervisningstime pr. uke i gjennom-snitt eller minst 30 timer i løpet av et skoleår. En person som får undervisning i 3 fag utgjør følgelig 3 " kurs-elever ". Denne ordning forutsetter at det ikke ikke er under-visning organisert etter det vanlige skolemønster. For eksamensavviklingen nyttes begrepet "prøveelev ", som er én elev eller én privatist som melder seg opp til avsluttende prøve med sikte på en karakter i ett fag.

Ved Asker, Lørenskog, Ski og Stabekk videregående skoler i Akershus, Gerhard Schønings skole i Sør-Trøndelag og ved Statens ressurs- og voksenopplæringssenter i Oslo ( SRV ), gjelder enkelte særlige ordninger.

1.6. Kompensasjon for kveldsundervisning

Det vises til Særavtale om tilpasning til hovedtariffavtalens fellesbestemmelser og ferie-loven for skoleverket pkt. 1 § 15 siste ledd.

2. ARBEIDSMARKEDSOPPLÆRING (YRKESOPPLÆRING FOR VOKSNE)

2.1. Enkelte særlige leseplikter

I arbeidsmarkedsopplæringen gjelder særlige leseplikter i følgende kurs:

kurs

gjennomsnittlige ukentlig

leseplikt/årsramme

- DAK ( Data assistert konstruksjon )

- EDB ( Elektronisk Databehandling )

- CNC ( Computer numeric control )

- PLS ( Programmerbare logiske styringer )

- Installasjon i eksplosjonsfarlig område

- Paragraf 20 - kurs for automatikere

- Paragraf 20 - kurs for håndverksfag - maler - tømrer

- Instrumentering

- Øvrige elektroblokker i h.t. F-2161

- Teknisk tegning, fagtegning, innføringskurs

- Teknisk tegning, fagtegning, påbygningskurs

17,7/673

17,7/673

17,7/673

17,7/673

16,7/636

16,7/636

16,7/636

16,7/636

18,7/711

22,6/860

18,7/711

2.2. Arbeidsmarkedsopplæring ( yrkesopplæring for voksne ) over skolens budsjett

Bestemmelsene i pkt. 1.3.2., 1.3.4. og 1.5. gjelder tilsvarende.

2.3. Godtgjøringen for administrasjon av kurs som ikke går over skolens budsjett

fastsettes slik:

2.3.1. Skoler uten hovedlærer ved den ordinære kursvirksomhet:

Rektor kr. 894 pr. kurs pr. måned

Inspektør " 252,5 - " -

Skoler uten inspektør eller hovedlærer:

Rektor kr. 757,5 pr. kurs pr. måned

2.3.2. Skoler med hovedlærer ved den ordinære kursvirksomhet som blir tillagt

administrasjon av kurs som ikke går over skolens budsjett

Rektor kr. 379 pr. kurs pr. måned

Inspektør " 189,50 - " -

Hovedlærer " 189,50 - " -

2.3.3. Skoler med egen hovedlærer ved kurs som ikke går over skolens budsjett

Rektor kr. 379 pr. kurs pr. måned

Inspektør " 189,50 - " -

2.3.4. Regulering av satsene

Satsene reguleres framtidig som for særlige lønnstillegg.

3. UNDERVISNING I NORSK MED SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE
INNVANDRERE OG FLYKTNINGER

3.1.

Ut fra en samlet vurdering av arbeidsbyrden fastsettes leseplikten/årsrammen for denne undervisningen til 20,4/777.

3.2.

Når noe av leseplikten konverteres til andre oppgaver enn undervisning, skal arbeidstiden - bunden og ubunden - pr. konvertert time svare til 4,55 % eller 1 time og 50 minutter.

3.3.

Til klassestyrertjenesten konverteres 1 leseplikttime pr. klasse.

4. VIRKNINGSTID

Avtalen gjelder f.o.m. 1.8.98 t.o.m. 31.7.99. Den fornyes for 1 år av gangen hvis den ikke blir lovlig sagt opp. Oppsigelsesfristen er 3 måneder før utløp.

Lagt inn 10 desember 1998 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen