Særavtale om sensorgodtgjøring m.m. i grunnskolen og den videregående skolen

Særavtale om sensorgodtgjøring m.m. i grunnskolen og den videregående skolen

Innhold

1. DEN VIDEREGÅENDE SKOLEN

1.1. Godtgjøring for sensor fastsettes på grunnlag av følgende prinsipper:

1.1.1.

Timelønnen regnes på grunnlag av aktuell topplønn for lektor kode 0966 dividert med 1717,5.

1.1.2.

Tid som medgår til sensurering ( inkludert for- og etterarbeid ).

1.1.3.

Det utbetales et minimumshonorar dersom det samlede honorar for forarbeid, eksaminasjon og etterarbeid ligger under minimumshonorar, eller ved at kandidater ikke møter fram, jfr. ellers avsnitt 1.2.

1.1.4.

Ved fornyet, særskilt og utsatt prøve skal eksaminator ha samme godtgjøring som sensor.

1.1.5. Spesielt for klagesensur:

- det ordinære honorar i faget + 25 %

- minimumshonoraret utbetales for hver forsendelse.

1.1.6. Privatisteksamen - muntlig

a) Ordinært honorar pr. eksaminand + 20 %

b) Oppmeldte - ikke fremmøtte kandidater.

Sensorene utbetales honorar etter halv sats, jf pkt. a). Ved særskilte tilfelle kan det utbetales hel sats.

1.2. Tid til sensurering

Fastsetting av tid til sensurering gjøres av den instans departementet bemyndiger for både sentralt gitte og regionalt/lokalt gitte prøver.

Fastsettingen skal være grunnlag for kontrakt mellom arbeidsgiver og sensor.

Fastsettelse av tid som grunnlag for den enkelte godtgjøring fastsettes etter drøfting mellom tillitsvalgte og den instans som fastsetter medgått tid.

Drøftingene gjennomføres minst en gang pr. år.

Ved fastsetting av tid tas det hensyn til for- og etterarbeid og ulike pensa i de ulike fag.

I drøftingene fastsettes en minimumstid som danner grunnlag for eventuell utbetaling av minimumshonorar, jfr. pkt. 1.1.3.

1.3. Utbetaling

Godtgjøring utbetales til oppnevnte sensorer, jfr. allikevel pkt. 1.1.4. ovenfor. Det utbetales ikke godtgjøring til oppnevnte sensorer som utfører sensorarbeid som tjenesteplikt.

2. GODTGJØRING FOR TILRETTELEGGING AV FAG- OG SVENNEPRØVE

Det utbetales godtgjøring med kr. 107,- pr. time for tilrettelegging av fag- og svenneprøve.

Det forutsettes at læreren ikke samtidig har krav på godtgjøring for samme ytelse i egenskap av å være medlem av prøvenemnda.

Rådet for fagopplæring i arbeidslivet kan etter sakkyndig vurdering redusere antallet timer som er brukt til tilrettelegging av prøven, dersom dette står i åpenbart misforhold til denne type oppgave.

3. GODTGJØRING FOR UTARBEIDELSE AV EKSAMENSOPPGAVER

Det utbetales godtgjøring ( konsulenthonorar ) etter gjeldende satser for utarbeidelse av oppgaver til eksamen og fornyet ( utsatt ) prøve etter oppdrag fra departementet eller den det bestemmer, med andre ord for fag hvor det er felleseksamen på landsbasis.

I fag hvor elevene har krav på å få gå opp til utsatt/ny prøve tilstås honorar for utarbeidelse av oppgaver til den/de lærere som er gitt dette oppdrag av departementet eller den det bestemmer.

Godtgjøringssatsen utgjør kr. 133,- pr. time.

4. GRUNNSKOLEN

4.1 Godtgjøring for sensor fastsettes på grunnlag av følgende prinsipper:

4.1.1.

Timelønnen regnes på grunnlag av aktuell topplønn for lektor kode 0966 dividert med 1717,5.

4.1.2.

Tid som går med til sensurering og eksaminasjon ( inkludert for- og etterarbeid ).

4.1.3.

Det utbetales et minimumshonorar dersom det samlede honorar for forarbeid, eksaminasjon og etterarbeid ligger under minimumshonorar, eller ved at kandidater ikke møter frem, jf ellers avsnitt 4.2.

4.2.

Fastsetting av tid til sensurering gjøres av den instans som departementet bestemmer for både skriftlige og muntlige avgangsprøver i grunnskolen.

Fastsettingen skal være grunnlag for kontrakt mellom arbeidsgiver og sensor.

Fastsettelse av tid som grunnlag for den enkelte godtgjøring fastsettes etter drøfting mellom organisasjonene og den instans som fastsetter medgått tid.

Drøftingene gjennomføres minst én gang pr. år.

Ved fastsetting av tid tas det hensyn til for- og etterarbeid og ulike pensa i de ulike fag.

I drøftingene fastsettes en minimumstid som danner grunnlag for eventuell utbetaling av minimumshonorar, jf pkt. 4.1.3.

5. VIRKNINGSTID

Avtalen gjelder f.o.m. 24.3.98 t.o.m. 31.7.98. Den fornyes for 1 år av gangen dersom den ikke blir lovlig sagt opp. Oppsigelsesfristen er 3 måneder før utløp.

Lagt inn 10 desember 1998 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen