Særavtale om tilpassning til hovedtariffavtalens fellesbestemmelser og ferieloven for skoleverket

Særavtale om tilpassning til hovedtariffavtalens fellesbestemmelser og ferieloven for skoleverket

Innhold

1. Tilpasning til lønnsregulativets fellesbestemmelser for skoleverket

Innledende merknader

Lønnsregulativets fellesbestemmelser og deltidsavtalen for stats-tjenestemenn gjelder til-svar-ende for undervisningspersonale i den del av skoleverket der staten er lønnsfastsettende myn-dig-het. Dette gjelder undervisningspersonale på lønnsplanene 17.150 og 17.165.

Merknadene til paragrafene nedenfor angir ordninger som gjelder spesielt for undervisnings--per-sonale i grunnskolen, den videregående skolen, voksenopplæringen og folkehøgskolen. Det vil gå fram av den enkelte merknad om den helt eller delvis erstatter den enkelte paragraf eller gjelder i tillegg.

Når det i lønnregulativets fellesbestemmelser er brukt begrepet "statstjeneste", menes i denne forbindelse også skoleverket under Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.

For de paragrafene der det ikke er gitt egne merknader gjelder lønnsregulativets felles-bestemmelser uten tilpasninger.

Ferietidbestemmelsene i tilpasningsavtalens merknader til §§ 18, 19 og 21 er kun uttrykk for rettig---heter i forhold til disse paragrafene i fellesbestemmelsene.

§ 2. Definisjoner

Merknad til nr. 2:

Undervisning

Timelønn for undervisning defineres slik:

Årslønn x (1717,5t - (190 + 37,5)) = Årslønn x 1490

Årsramme x 1717,5 Årsramme x 1717,5

Det er samme timelønnssats for arbeidstakere over og under 60 år.

Arbeidstakere tilsatt for 1 måned eller mindre godtgjøres med timelønn for undervisning. Arbeids-takere tilsatt for mer enn 1 måned godtgjøres med månedslønn. Arbeidstakere i time-lønnet stilling går over til månedslønn etter mer enn 1 måned sammenhengende tjeneste. Spredte timer i tillegg til deltidsstilling godtgjøres med timelønn for undervisning.

Organiserte oppgaver

Organiserte oppgaver utover den forholdsmessige del av 190-timersrammen og de 5 dagene (del--tidsstilling) godtgjøres med slik timelønn ( 530 timer og 10 dager i folkehøgskolen ):

Årslønn

1850

§ 7. Arbeidstid

Det vises til gjeldende særavtaler som regulerer undervisnings-personalets arbeidstid.

§ 8. Arbeidstid på reiser innenlands

Merknad til nr. 1 a:

Ordinær arbeidstid er den tid som er fastsatt i arbeidsplan innenfor årsverket på 1717,5 timer.

Merknad til nr. 1 b:

Reisetid regnes likevel som full arbeidstid målt i klokketimer i de tidsrom arbeidstaker reiser sammen med og har ansvar for elev(er).

Merknad til nr. 2 a og b:

Bestemmelsen gjelder ikke når arbeidstaker reiser sammen med og har ansvar for elev(er).

Merknad til nr. 3:

Bestemmelsen gjelder ikke når arbeidstaker reiser sammen med og har ansvar for elev(er).

Merknad til nr. 5:

Dersom arbeids-takeren reiser sammen med og har ansvar for elev(er), regnes reisetiden fra det tids-punkt man for-later arbeidsplassen/bostedet og til man er tilbake til utgangspunktet. Dog slik at når reisen varer gjennom et helt døgn, skal 8 timer av døgnet regnes som hvilende vakt, dvs. 1/4 arbeidstid.

Merknad til nr. 6:

Bestemmelsen gjelder ikke for administrativt personale og reiselærer som reiser sammen med og har ansvar for elev(er).

§ 9. Lønn

Merknad til nr. 1:

For undervisningspersonale ved kommunale/fylkeskommunale skoler og private folke-høg-skoler kan annen ut-betalings-dato enn den 12. i måneden avtales særskilt mellom ved-kommende kommune/fylkeskommune/folke-høg-skoleeier og de organi-sa-sjoner som er til-sluttet hoved--sammen--slutningene og Norsk Lærerlag. Forhandlingene føres primært på lokalt/regionalt plan.

Merknad til nr. 4:

For undervisningspersonale utbetales lønn for juli og feriepenger sammen med lønnen for juni.

§ 10. Lønn ved overgang til annen stilling

Merknad til nr. 2 og 3:

Med "tidligere stillings lønn" menes også lønn i kombinerte stillinger.

§ 13. Overtid

Merknad:

Undervisning

Undervisningspersonale får overtids-godt-gjøring for pålagte spredte under-vis-nings-timer utover årsrammen for leseplikt. Med "timelønn" menes timelønn for under-vis-ning jf. merknad til § 2 nr. 2.

Det kan avtales, men ikke pålegges, et antall overtidstimer for en lengre periode. Avtale inn-gås mellom arbeids-giver og den enkelte arbeidstaker. Overtidsgodtgjøring gis for avtalt antall over-tidstimer.

Organiserte oppgaver

Organiserte oppgaver utover 190-timersrammen og de 5 dagene lønnes med overtids-godtgjøring iht. hoved-tariff-avtalen ( 530 timer og 10 dager i folkehøgskolen ).

Skoleledere - administrativ overtid

For pålagt og kontrollerbar administrativ overtid til dokumenterbart merarbeid kan det ut-betales overtidsgodtgjøring etter reglene i fellesbestemmelsene. Slik godtgjøring kan utbetales for overtidsarbeid begrenset oppad til 150 timer pr. år.

§ 14. Ukentlig fritid

Merknad til nr. 4:

Pålagt tjeneste lørdag og søndag i forbindelse med leirskoleopphold og ekskursjoner skal kom-pen-seres med avspasering et tilsvarende antall timer, jf. § 13 nr. 2.

§ 15. Natt-, lørdag- og søndagsarbeid mv.

For annet arbeid enn undervisningsarbeid gjelder reglene i § 15. For under-vis-nings-arbeid gjelder følgende spesielt:

Felles for alle skoleslag:

Det kan ikke utbetales tillegg for ettermiddagsundervisning og overtidsgodtgjøring for samme ytelse.

Ordinær undervisning på lørdager godtgjøres med et tillegg pr. time i 6 timer uansett hvor mange timer læreren underviser, jf. § 15 pkt. 4. Dette gjelder ikke folke-høgskolen jf. merknader til § 17.

Ordinær undervisning på søndager og i tidsrommet kl. 22.00 - 07.00 godtgjøres med et tillegg på 45% pr. time.

Merknad til nr. 6:

Godtgjøring for delt dagsverk gis ikke selv om det går mer enn 9 timer fra starten på første undervisningstime til slutten på siste undervisningstime. For at det skal kunne sies å være delt dagsverk og kreves kompensasjon må det gå minst 9 timer fra starten på første undervisningstime til slutten på annet arbeid, f.eks. pålagt møte samme dag.

Tillegg for undervisning etter klokken 17.00:

Grunnskolen:

Lærere i hel stilling som underviser både formiddag og ettermiddag gis et tillegg på 25%

av lønnen, for undervisningstimer som begynner etter kl. 17.00. Tillegget gis bare til lærere i hel stilling med under-vis-ning både for- og ettermiddag (delt stilling).

Videregående skole:

Allmennfaglig studieretning:

Lærer i hel stilling ved felles grunnkurs, VK I - allmenne fag og VK II - allmenne fag i studie-retning for allmenne, økonomiske og administrative fag og felles grunnkurs, VK I -

musikk og VK II - musikk i studieretning for musikk, dans og drama gis et tillegg på 25 %

av lønnen for undervisningstimer etter 6. time ( eventuelt etter 7. time dersom det regulært undervises 7 timer ved skolen ). Dette skal forstås slik at tillegget gis for undervisnings-timer som påbegynnes minst 6 klokketimer etter at 1. ordinære time har startet ( eventuelt undervisningstimer som påbegynnes minst 7 klokketimer etter at 1. ordinære time har startet der det regulært undervises 7 timer ).

Yrkesfaglige studieretninger:

Lærer i hel stilling som underviser både for- og ettermiddag ( delt undervisning ) gis et tillegg på 25 % av lønnen, for undervisningstimer som begynner etter kl. 17.00, eller dersom halve timen eller mer faller etter kl. 17.00.

Undervisningsinspektør, studieinspektør og hovedlærer som har slik undervisning, gis et tillegg på 25% av lønnen de ville hatt etter undervisningskompetanse og tjeneste-ansiennitet.

Folkehøgskolen:

Lærer i hel stilling som på grunn av lokalforholdene ved skolen er nødt til å ta en del av sin under-visning etter kl. 17.00, gis et tillegg på 25% av lønnen, for undervisningstimer etter kl. 17.00, eller dersom halve timen eller mer faller etter kl. 17.00. Se også § 17.

Voksenopplæring:

Ved undervisning spesielt for voksne, herunder kurs arrangert i samarbeid med arbeids-kraft-myn-dighetene, skal undervisningspersonale (lærer i full post, timelærer og vikarer) gis et tillegg på 30% av lønnen, for undervisningstimer etter kl. 17.00. Tillegget gis også for timer som er påbegynt slik at minst halve timen faller etter kl. 17.00.

§ 16. Helge- og høytidsdager

Merknad til nr. 1:

Undervisningspersonale er berettiget til 100% overtidsgodtgjøring for pålagt tjeneste 17. mai iht. Hovedtariffavtalen (A-tabell).

§ 17. Hjemmevakt

For pedagogisk personale i folkehøgskolen gjelder følgende:

Tilsyn/hvilende vakt:

Som kompensasjon for ulemper ved undervisning på lørdager, tilsyn på lørdager, søndager og ellers i uka og hvilende vakt på kvelds- og nattetid gis lærer i hel stilling et tillegg svarende til til-leggsregulativets trinn 12. Lærer som ikke har hel stilling, men som utfører slikt tilsyn/hvilende vakt får godtgjøring i forhold til stillingens størrelse.

Det forutsettes at tillegget bare utbetales til innehavere av stillinger i de koder som etter gjeldende regler kan utbetales overtid.

Tillegget erstatter kompensasjon etter fellesbestemmelsenes §§ 15, 16 og 17.

§ 18. Sykepermisjoner

Generell merknad:

Undervisningspersonale som er syke i løpet av de tre siste uker av juli har rett til å få den tid som mangler på 3 ukers ferietid, erstattet etter reglene i ferie-loven og i staten. Lønn/ferie-penger utbetales i samsvar med reglene i ferieloven og i staten.

For personale som tjenestegjør i hele eller deler av de tre siste uker i juli skal det settes opp en egen plan for avvikling av 3 ukers sammenhengende hovedferie. Retten til erstatnings-ferie, gjen-inntreden osv. rela-teres i disse tilfeller til oppsatt ferieplan.

Merknad til nr. 1 (presisering av annet punktum):

Tiltredelsestidspunktet i skoleverket er den dag tilsettingen gjelder fra, og vedkommende kunne ha/har tiltrådt. Ved tiltredelse ved skoleårets begynnelse er dette 1. august og ved til-tredelse for annet skolehalvår 1. januar.

§ 19. Fødsels- og adopsjonspermisjoner mv.

Generell merknad til § 19:

Dersom svangerskaps-/fødselspermisjon faller slik at feriefritid ikke kan avvikles i de 3 siste uker av juli, avvikles ferie etter reglene i ferieloven og i staten. Jf. likevel generell merknad til § 18.

Merknad til nr. 1:

Den tid det ikke er undervisning på sommeren, regnes med i 6 av de 10 siste måneders for-ut-gående tjeneste som kreves for å få lønn under svangerskaps- og fødselspermisjon.

Følgende forhold virker utsettende, men ikke avbrytende på opptjeningstiden for å få rett til lønn under svangerskaps-/fødselspermisjon:

  • studiepermisjon av inntil ett års varighet
  • omsorgspermisjon

Den umiddelbart forutgående tjenesten må imidlertid være av minst en måneds varighet.

Merknad til nr. 3:

Den tid det ikke er undervisning om sommeren, minus de 3 siste uker i juli, regnes i denne sammen-heng som tjenestegjøring. Jf. likevel generell merknad til tidl. § 18.

Merknad til nr. 6:

Den tid det ikke er undervisning om sommeren, regnes med i de 6 måneder umiddelbart for-ut-gående tjeneste som kreves for å få lønn under permisjon ved adopsjon. Jf. ellers merknad til § 19 nr. 1.

Merknad til nr. 7:

Gjeninntreden kan skje i den tid det ikke er undervisning om sommeren, men ikke i hoved-ferien. Tas ny ulønnet omsorgspermisjon etter slik gjeninntreden tidligere enn etter 4 måneder, begren-ses lønnsrettighetene til den faktiske tjenestegjøring.

Merknad til nr. 8:

Tid til amming legges så langt det er mulig til samme tid alle dager i uken.

§ 21. Militærtjeneste og sivil tjeneste

Merknad til nr. 4:

Undervisningspersonale som gjør tjeneste som nevnt i § 21, nr. 1, i de 3 siste uker i juli eller i deler av disse ukene, jf. likevel generell merknad til § 18; utbetales sivil lønn/ferie-penger i til-legg til den militære lønn m.v. for disse tre uker.

Protokolltilførsel til merknadene til § 2 nr. 2:

Om deltidstilsatte:

Dersom arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker avtaler et bestemt antall undervisnings-timer ut-over den opprinnelige deltidsstillingen (i motsetning til spredte timer i tillegg til del-tids-stilling), økes stillingsstørrelsen tilsvarende (inntil 100%). Jf. reglene i Særavtale om arbeidstid for undervisningspersonalet i skoleverket.

2. Tilpasning til ferieloven

2.1. Generelt

For undervisningspersonalet i grunnskolen, den videregående skolen og folkehøgskolen gjelder ferie og feriegodtgjøring i samsvar med reglene i ferieloven og i staten, med følgende tilpasning:

2.1.1.

Årslønnen, unntatt lønn i et tidsrom tilsvarende lovbestemt minimumsferie, danner

grunnlag for beregning og utbetaling av feriepenger.

2.1.2.

I forhold til beregning og utbetaling av feriegodtgjøring anses ferien å være avviklet

med avslutning siste virkedag i juli måned.

Tilsettingsforhold regnes fra dato til dato, men likevel slik at et tilsettingsforhold som tar til ved begynnelsen av et skolehalvår regnes fra 1. august, henholdsvis 1. januar. Tilsvarende regnes tilsettingsforhold som opphører ved slutten av et skolehalvår å vare til 31. desember, henholdsvis 31. juli, inkl. lovbestemt minimumsferie.

2.1.3

Det utbetales full lønn i ferietiden første yrkesår. Med dette menes 1. gangs tiltredelse i måneds-lønnet stilling i skoleverket uansett dato. Vilkår for å få ut-betalt slik lønn i ferien er at ved-kommende er ansatt for minst ett år i grunnskolen og for minst ett skolehalvår videre-gående skole.

Ved gjeninntreden i skoleverket etter:

  • Ulønnet permisjon ved omsorg
  • Studiepermisjon med delvis lønn/alderstillegg
  • Studiepermisjon uten lønn
  • Invalidepermisjon
  • Attføring som strekker seg utover de 52 ukene som er sykelønnsrettighetene i staten
  • Permisjoner der arbeidstakeren har rettskrav på lønn etter lov og tariffavtale, gir full opptjening av ferierettigheter som i staten skal arbeidstakeren ha full lønn i ferietiden første sommer etter gjeninntreden som en sikring dersom opptjente feriepenger ville gitt en lavere utbetaling.

Ved gjeninntreden i skoleverket etter fravær av andre årsaker enn nevnt under pkt. 2.1.3., fikk man tidligere full lønn i ferietiden første sommeren, jf. første yrkesår. Nå skal disse arbeidstakerne følge reglene i ferieloven og i staten.

2.1.4

Alt arbeidsvederlag som er utbetalt i opptjeningsåret, jf ferielovens § 10 - med unntak for sensorgodtgjøring - inngår i feriepengegrunnlaget.

2.1.5. Arbeidstakere over 60 år

For arbeidstakere over 60 år skal årsverket utgjøre 1680 timer netto.

Dersom ekstraferie for arbeidstakere over 60 år tas ut som fast reduksjon i årsverket, reduseres arbeidstiden med 2,2 % i det skoleåret som i størst mulig utstrekning overlapper ferieåret. Reduksjonen tas ut i den tiden arbeidstakerne har tilstedeværelsesplikt ( herunder leseplikten ).

I ferieloven begrenses beregningsgrunnlaget for feriepenger etter forhøyet sats (12,5 %)
til 6 G. Dette gjelder ikke for undervisningspersonalet.

3. Virkningstid

Avtalen gjelder f.o.m. 24.3.98 t.o.m. 30.4.98. Avtalen følger deretter perioden for gjeldende hovedtariffavtale. Oppsigelsesfristen er 3 måneder før utløp.

Lagt inn 10 desember 1998 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen