Særbestemmelser Oslo og Den norske lægeforening

(Vedtatt av byrådet 16.11.2000)

Særbestemmelser mellom Oslo kommune og Den norske lægeforening

SUPPLERENDE BESTEMMELSER VEDR LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR FOR LEGER INNENFOR ALLMENNLEGETJENESTEN I FORBINDELSE MED INNFØRING AV FASTLEGEORDNINGEN 01.06.2001

Del I. Generelle bestemmelser for sykehusleger og leger utenfor sykehus

Protokolltilførsel til § 1.3:

Partene er enige om at bestemmelsene vedr godtgjøring for pliktig utvidet arbeidstid i henhold til § 3 gjøres gjeldende for lege som er ansatt som allmennlege (fastlege), turnuslege eller bydelsoverlege i kommunen i heltidsstilling.”

Ny § 1.5. Særskilte rekrutteringstillegg for offentlig samfunnsmedisinsk legearbeid.

Bydelsoverleger med spesialistkompetanse i samfunnsmedisin som har heltids offentlig legeoppgaver, gis 100 T-trinn utover stillingens regulativlønnsplassering tillagt PUA og stabilitetstillegg. Bydelsoverleger med spesialistkompetanse i samfunnsmedisin som har deltids samfunnsmedisinske oppgaver utbetales tillegget forholdsmessig.

Del III. Særbestemmelser for leger utenfor sykehus

§ 1.4 Særskilt om fastlegeordningen

Arbeidstid.

Arbeidstiden er 37,5 timer pr uke. Ved fulltids kurativ praksis kan det ikke stilles vilkår om listeansvar ut over 1500 innbyggere, jfr § 12 a i forskrift om fastlegeordning i kommunene.

Legevakt.

Lege som er ansatt som allmennlege (fastlege) i kommunen deltar i legevakt som selvstendig næringsdrivende, og godtgjøres etter bestemmelsene i sentral kommuneavtale. Etter pålagt vakt fra kl 2300 – 0800 gis legen fri med lønn samme dag.

§ 2.4 Stabilitetstillegg for bydelsleger

Maksimalt stabilitetstillegg for leger som er ansatt som allmennlege (fastlege) i kommunen endres til 400 t-trinn.

2.4., 1.ledd, 4.setning : 50 % endres til 40 %

2.4., 3.ledd: Ny setning : For leger i deltidsstilling med 40% eller høyere stillingsbrøk tilstås stabilitetstillegget forholdsmessig.

Del IV. Bestemmelser om legevakt

Del IV. Bestemmelser om legevakt utgår fra 01.06.2001.

***

Avtalen er underskrevet i to likelydende eksemplarer hvor partene beholder ett eksemplar hver.

Oslo, 23.11.2000

………………………………………. ……...………………………….

Hans Petter Aarseth Wenche Hagan

(for legeforeningen) (for kommunen)